:: دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1395 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 52-59 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی متقاطع کلبسیلا پنومونیه و شناسایی سویههای با حساسیت وابسته به دوز نسبت به سفپیم
غلامرضا پورعلی شش بلوکی1، جلال مردانه2، زهرا حسین زاده3
1- گروه میکروبیولوژی، پردیس علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
2- گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران ، Jalalmardaneh@yahoo.com
3- گروه میکروبشناسی و ویروسشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (5120 مشاهده)

زمینه و هدف: کلبسیلا پنومونیه باکتری گرم منفی رودهای است که سبب عفونتهای بیمارستانی میشود. اهداف این مطالعه جداسازی کلبسیلا پنومونیه از بیماران بستری در بیمارستان، تعیین نمودن مقاومت متقاطع و الگوهای مقاومت آنتیبیوتیکی ایزولهها و شناسایی ایزولههای با حساسیت وابسته به دوز نسبت به سفپیم بود.
مواد و روشها: مطالعه حاضر در طی سال های 1394 - 1393 انجام شد. نمونههای مختلف بیماران بستری در بیمارستانهای قطبالدین، فقیهی و نمازی شیراز )ایران( جمعآوری گردیدند. ایزولهها بر اساس تستهای بیوشیمیایی موجود در سیستم API20E به عنوان کلبسیلا پنومونیه شناسایی شدند. تست حساسیت آنتیبیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و پروتکل سازمان استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی ) CLSI 2014 ( انجام شد. ایزولههای با حساسیت وابسته به دوز نسبت به سفپیم و سویههای تولیدکننده AmpC β-lactamase با استفاده از دیسکهای سفوکسیتین و سفپیم شناخته شدند.
نتایج: 111 جدایه کلبسیلا پنومونیه مورد بررسی قرار گرفتند. کماثرترین دارو سفتازیدیم ) 39% حساس بودند( بود. کلیستین ) 96% ( و ایمیپنم ) 88% ) موثرترین آنتیبیوتیکها علیه ایزولهها بودند. میزان مقاومت به جنتامایسین و آمیکاسین به ترتیب 41 % و 35 % بودند. همه سویههای مقاوم به کلیستین به ایمیپنم حساس بودند. تمام سویههای با حساسیت وابسته به دوز نسبت به سفپیم، حساس به ایمیپنم و کلیستین بودند.
نتیجه گیری: داروهای گروه کارباپنم هنوز علیه عفونتهای کلبسیلا پنومونیه موثر هستند. این نتایج نشان داد که سویههای کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چند دارو در حال افزایش است. از اینرو بررسی روتین و گزارش پروفایل مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای کلبسیلا پنومونیه پیشنهاد میشود.

واژه‌های کلیدی: بیماران بستری در بیمارستان، عفونت باکتریایی، کلبسیلا پنومونیه، الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
متن کامل [PDF 909 kb]   (1943 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (10638 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ميكروبیولوژی
دریافت: ۱۳۹۴/۶/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۵/۳/۲۸


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( بهار 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها