:: دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1395 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 120-128 برگشت به فهرست نسخه ها
شیوع ژن های bla-SHV ، bla-TEM و bla-CTX-M و مقایسه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در دو دسته کلبسیلا پنومونیه دارا و فاقد آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف در نمونه های بالینی بیمارستان های شهر کرمان
محمد مرادی1، امین نوروزی2، مجید طاعتی مقدم3
1- گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
3- کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ، majidtaati1367@yahoo.com
چکیده:   (6735 مشاهده)

زمینه و هدف: مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها درمیان باکتری های پاتوژن موضوعی است که امروزه به عنوان یک مشکل در سراسر جهان مورد توجه
قرار گرفته ا ست. اع ضای خانواده انتروباکتریا سه بتالاکتامازهایی را تولید می نماید که تو سط پلا سمید کد می شوند درمان عفونت های حا صل از باکتری
های مولد این آنزیم ها بسیار مشکل است.
مواد و روش ها: 111 نمونه ی کلبسیییلا پنومونیه از بیمارسییتان های شییهر کرمان جم آوری شیید، سییقا الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های
جدا شده به روش دی سک دیفیوژن انجام شد و جهت شنا سایی ژن های bla-SHV ، bla-TEM و bla-CTX-M ایجاد کننده مقاومت در نمونه های کلب سیلا
پنومونیه ابتدا از روش دیسک سینرژیسم به صورت فنوتیقی و از روش PCR جهت شناسایی ژنوتیقی استفاده شد.
نتایج: بی شترین مقاومت به آنتی بیوتیک آمقی سیلین و 5 / 92 در صد بود و موثرترین آنتی بیوتیک علیه نمونه های کلب سیلا پنومونیه آنتی بیوتیک ایمی
پنم می با شد که ح سا سیت به این آنتی بیوتیک % 89 می با شد از طرفی میزان مقاومت به تمامی آنتی بیوتیک ها در نمونه هایی که تولید کننده ESBLs
می با شد بی شتر از نمونه هایی می با شد که فاقد ESBLs می با شند و بعد از انجام PCR تعداد 56 ( 4 / 50 %( نمونه دارای ژن های bla-SHV ، bla-TEM و
bla-CTX-M بودند.
نتیجه گیری: با توجه به شیییوب بالای ژن های ESBL و ایجاد مقاومت بالا در باکتری ها می توان با شییناسییایی این ژن ها تا حدی از انتقال این ژن ها و
ایجاد مقاومت های آنتی بیوتیکی جلوگیری نمود.

واژه‌های کلیدی: کلبسیلا پنومونیه، مقاومت آنتی بیوتیکی، ژن های بتالاکتاماز، PCR
متن کامل [PDF 968 kb]   (2655 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3129 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ميكروبیولوژی
دریافت: ۱۳۹۴/۱/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۵/۳/۲۸


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( بهار 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها