مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا- ساختار مجله
پرسش‌های مربوط به ساختار مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 پرسش های مربوط به ساختار مجله

 سوال 1- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا زیرمجموعه چه قسمتی از دانشگاه است؟

  پاسخ: این مجله زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا می‌باشد.

  سوال 2- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا از چه سالی منتشر شده است؟

  پاسخ: اولین شماره منتشر شده این مجله بهار 1390 دوره اول شماره یک بود.

  سوال 3- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا در چه دوره‌ای از سال منتشر می‌شود؟

  پاسخ: در حال حاضر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا به صورت فصلنامه و چهار بار در سال با شماره‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان منتشر می‌شود.

  سوال 4- مفهوم دوره انتشار چیست؟

  پاسخ: دوره انتشار در واقع تعداد سال‌های انتشار مجله از ابتدای تأسیس است. به عنوان مثال اگر دوره انتشار عدد 14 باشد؛ به آن معنی است که از تأسیس و انتشار آن مجله 14 سال گذشته است.

  سوال 5- مفهوم شماره انتشار چیست؟

  پاسخ: شماره انتشار در واقع تعداد مجلات به چاپ رسیده در طول یک سال است. به عنوان مثال اگر شماره انتشار عدد 3 باشد؛ به آن معنی است که آن مجله سومین مجله به چاپ رسیده در سال است.

  سوال 6- فرق «فصلنامه» با «دو فصلنامه» در چیست؟

  پاسخ: فصلنامه به آن معنی است که مجله چهار بار در سال به چاپ می‌رسد. دو فصلنامه به آن معنی است که مجله دو بار در سال به چاپ می‌رسد.

  سوال 7- شماره p-ISSN مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا چیست؟

  پاسخ: p-ISSN 2228-5105

  سوال 8- شماره e-ISSN مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا چیست؟

  پاسخ: e-ISSN 2228-7329

  سوال 9- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا از چه سالی دارای وب‌سایت اختصاصی شده است؟

  پاسخ: این مجله از ابتدای سال 1390 دارای وب‌سایت اختصاصی شده است.

  سوال 10- نشانی وب‌سایت اختصاصی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا چیست؟

  پاسخ: www.journal.fums.ac.ir/

 کاربر گرامی از شما به خاطر مطالعه پرسش ها سپاسگزاری می شود.

تهیه و تنظیم: نفیسه اکبری، مدیر اجرایی مجله

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا:
http://journal.fums.ac.ir/find.php?item=1.115.21.fa
برگشت به اصل مطلب