مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر غلام رضا حاتم                           (MD)استاد، انگل شناسی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایران.
دکتر علی نورافشان                           (MD) استاد، علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایران.
دکتر رضا قوهستانی                          (MD) استاد،متخصص پوست ، آکادمی پوست شناسی تگزاس،تگزاس،آمریکا.
دکتر ریتا کریستوفر                             (PhD) استاد، بیوشیمی، موسسه ملی بهداشت روان و علوم اعصاب،بانگلور،هندوستان.
دکتر حسین رونقی                             (MD) استاد،فوق تخصص داخلی، دانشگاه کالیفورنیا، سندیه گو،آمریکا.
دکتر محمد پرویز اقبال                         (PhD) استاد، بیولوژی، انجمن علوم زیستی و زیست پزشکی،کراچی،پاکستان.
دکتر جعفر آی                                      (MD) استاد، علوم تشریح،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران.
دکتر اسدا... ظریفکار                          (MD) استاد،فیزیولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز ،شیراز،ایران.
دکتر محمد باقر خسروی                      (MD) استاد،متخصص بیهوشی،انجمن بیهوشی بیمارستان شهید فقیهی،شیراز،ایران.
دکتر مارک ویتالی                                 (MD) استاد،فارماکولوژی، انگلستان.
دکتر نادر تنیده                                 (MD) دانشیار،فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
دکتر شهره فرشاد                              (PhD) دانشیار، باکتری شناسی، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی البرزی بیمارستان نمازی،شیراز،ایران.
دکتر محمد علی سهم الدینی              (MD) دانشیار، متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایران.
دکتر مجید نقدی                                 (PhD) دانشیار، علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا ،ایران.
دکتر رضا همایونفر                             (PhD) دانشیار،متخصص تغذیه،دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا،ایران.
دکتر  رضا نیک اندیش                         (MD) دانشیار، متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایران.
دکتر زهره ماکولاتی                           (PhD)دانشیار،علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا،ایران.
دکتر سید امین کوهپایه                      (PhD) دانشیار،فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا ،ایران.
دکتر منظر بانو شجاعی فرد                 (PhD)دانشیار، فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا،ایران.
دکتر مجتبی فرجام                             (PhD) دانشیار،فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا،ایران.
دکتر غلامحسن حدادی                       (PhD) استادیار،فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا،ایران.
دکتر علی مروج                                  (PhD) استادیار، ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا،ایران.
دکتر بهنوش میلادپور                            (MD) استادیار، بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
دکتر علی اصغر خالقی                         (MD) استادیار، طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
دکتر کاظم جوانمردی                          (PhD) استادیار، فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا،ایران.
دکتر سهراب نجفی پور                       (PhD) استادیار، ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایران.
دکتر عباس عبداللهی                          (PhD)استادیار،باکتری شناسی، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا،ایران.
دکتر یاسر منصوری                             (MD) استادیار، ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا،ایران.
دکتر محمدرضا عطاءاللهی                    (PhD) استادیار، ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا،ایران.
دکتر علی خانی جیحونی                     (PhD)استادیار، آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
دکتر یوسف غلامپور                          (MD) استادیار،بیماری های ریه، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا،ایران.
دکتر علی قنبری اسد                       (PhD)استادیار،بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
دکتر ژیلا فریدونی                            (PhD)استادیار،پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
دکتر محمدهاشم هاشم پور              (MD) استادیار، طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
دکتر عزیزاله دهقان                           (PhD)استادیار، اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
دکتر احسان بهرامعلی                         (MD) استادیار، متخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا ،ایران.
 
دکتر سهراب نجفی پور                       (PhD) استادیار، ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایران.
 
دکتر فرهود نیکویی                            (MD) استادیار،متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی فسا،فسا،ایران.
دکتر محمود اوصانلو                             (PhD)استادیار،نانوفناوری، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
دکتر عبدالعظیم علی نژاد                    
 (PhD)استادیار،بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
 دکتر مصطفی بیژنی                             (PhD)استادیار،پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. 

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا:
http://journal.fums.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب