:: دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 1913-1923 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل سیترولین مالات بر فشار خون، نیتریک اکساید(NO) و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی(VEGF) در زنان یائسه دچار پیش پرفشاری خون (مقاله انگلیسی)
ناصر بهپور 1، فردین مرادی2 ، وحید تأدیبی2
1- گروه ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ، n_behpoor@yahoo.com
2- گروه ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده:   (325 مشاهده)
زمینه و هدف: فشارخون بعد از یائسگی عموماً افزایش مییابد. روشهای تمرینی همراه با مکمل میتوانند بر شاخصهای فشارخون تأثیر بگذارند، هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با مصرف سیترولین-مالات بر فشارخون، نیتریک اکسید(NO)  و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)در زنان یائسه با پیشپرفشارخونی بود.
مواد و روش ها: جامعه آماری شامل زنان یائسه دچار پیشپرفشارخونی 50 تا 55 ساله بود که بهطور تصادفی به شش گروه تقسیم شدند: تمرین+مکمل، تمرین+مکمل، تمرین، کنترل، مکمل و دارونما. تمرین مقاومتی 3 جلسه در هفته با شدت 45 تا 55 درصد IRM بود. مکمل شامل سیترولین-مالات (8 گرم) یک ساعت قبل از هر جلسه تمرینی بود. فشارخون، NO و VEGE با استفاده از فشارسنج و کیت قبل و بعد از جلسات تمرینی اندازهگیری شد. برای تحلیل دادهها از تحلیل واریانس دوراهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که تمرین مقاومتی منجربه کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و افزایش NO و VEGF میشود. همچنین مصرف سیترولین-مالات سبب کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک میشود. علاوه بر این، مشخص شد که هشت هفته مصرف سیترولین-مالات سبب افزایش NO و VEGF شد. نتایج نشان داد که گروه تمرین+مکمل بیشترین تأثیر را در افزایش NO،VEGF  و کاهش فشارخون داشته است. نتایج نشان داد که تمرینات مقاومتی با مصرف سیترولین-مالات سبب کاهش فشارخون در زنان یائسه دچار پیشپرفشارخونی میشوند. این تأثیرات با افزایش سطح NO و VEGF همراه است.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تمرین مقاومتی به همراه مکمل سیترولین-مالات سبب بهبود فشارخون در زنان یائسه دچار پیشپرفشارخونی میشود.
واژه‌های کلیدی: پیش پرفشارخونی، تمرین مقاومتی، زنان یائسه، سیترولین مالات، عملکرد عروقی
متن کامل [PDF 803 kb]   (71 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فيزيولوژي
دریافت: 1398/11/13 | پذیرش: 1398/12/27 | انتشار: 1398/12/8


XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها