Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Fasa University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی فساVolume 6, Number 2 (2016-9)


The Antibacterial Activity Evaluation of the Nanoparticles of Silver on Acinetobacter Baumannii
ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره بر روی اسینتوباکتر بومانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Balance Training with and Without Suit Therapy on the Balance and the Gait Pattern of Patients with Parkinsin's Disease
مقایسه تأثیر تمرینات تعادلی با و بدون لباس فضایی بر تعادل و الگوی راه رفتن بیماران مبتلا به پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Two-Week Swimming Training on Neuropathic Pain Induced by Chronic Constriction Injury and the Expression of GAD65 in Adult Male Rats
اثر دو هفته تمرین شنا بر درد نوروپاتی القا شده به روش آسیب مزمن ناشی از فشردگی عصب و بیان GAD65 در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Superoxide Dismutase (SOD), Glutathione (GSH), Malondialdehyde (MDA) and the Histological Changes of the Lung Tissue after γ-Irradiation in Rats
بررسی تغییرات سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون (GSH) و مالون دی آلدهید (MDA) و هیستولوژیک ناشی از تشعشع گاما بر بافت ریه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Citrullus Colocynthis (L.) Hydroalcoholic Extract on the Function of Lymphocyte Proliferation and Innate Immune System Responses after Challenge with the REV1 Vaccine in Wistar Rats
اثرات عصاره هیدرو الکلی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L) بر عملکرد میزان تکثیر لنفوسیت ها و پاسخ‌های ایمنی ذاتی بعد از چالش با واکسن REV1 در رت های ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Detection of Type 1 Fimbriae-Encoding Gene (fimH) in Uropathogenic Escherichia coli Strains Isolated from Outpatients with Urinary Tract Infection
ردیابی مولکولی ژن کد کننده فیمبریه نوع یک (fimH) در سویه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی جداشده از بیماران سرپایی مبتلابه عفونت مجرای ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Effect of the Phenol Compounds on Antibacterial Activity of Herbal Extracts: In vitro Assessment of Herbal Extracts in Fasa-Fars Province
بررسی تأثیر ترکیبات فنلی بر فعالیت ضدباکتریایی عصاره گیاهان دارویی: ارزیابی in vitro گیاهان دارویی شهرستان فسا- فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating performance of rural family physicians in Fars province working as part of Family Physician Program
بررسی نحوه‌ی عملکرد پزشکان خانواده روستایی استان فارس در راستای اجرای طرح پزشک خانواده 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks Endurance Training on Serum Levels of IL-10 and IL-8, and White Blood Cell Count in Women with Breast Cancer
اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر غلظت های سرمی IL-10، IL-8 و تعداد گلبول های سفید زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of rs2227956 HSPA1L Gene Polymorphism in Idiopathic Male Infertility
بررسی نقش پلی‌مورفیسم rs2227956 ژن HSPA1L در ناباروری ایدیوپاتیک مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Antioxidant Properties of Royal Jelly and Vitamin C on Enzymes, Histomorphometric and Liver Cells Apoptosis in Mice Suffering Hemolytic Anemia
بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی ژل رویال همراه با ویتامین C بر آنزیم‌ها، هیستومورفومتری و آپوپتوز سلول‌های کبدی موش‌های بالغ مبتلا به آنمی همولیتیک تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of Mesenchymal Stem Cell toward the Insulin-like Cells with Lentivirus Vector Mir-375
تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون انسانی به سمت سلول‌های تولید کننده انسولین با استفاده از لنتی وکتور miR-375
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of The Antibacterial Effects of The New Benzothiazole and Tetrahydropyrimidine Derivatives against Streptococcus Iniae, Edwardsiella Tarda and Aeromonas Hydrophila as Some Zoonotic Bacterial Pathogens
بررسی اثرات ضد باکتریایی مشتقات جدید بنزوتیازول و تتراهیدروپیریمیدین بر آئروموناس هیدروفیلا، استرپتوکوکوس اینیایی و ادواردزیلا تاردا به عنوان سه باکتری بیماری‌زای مشترک بین آبزیان و انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tribulus Terrestris Extract on Hepatic Complications Due to the Gelofen Consumption in Adult Female Rats
اثر عصاره خارخاسک بر عوارض کبدی ناشی از مصرف ژلوفن در موش‎های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effects of Vitamins C and E on The Oxidative Stress Induced by Sodium Metabisulfite on The Kidney Tissue in Adult Rats
اثر محافظتی ویتامین‌های E و C بر بافت کلیه در موش‌های صحرایی نر بالغ تحت استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف سدیم متا بی سولفیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Resistance Exercises and Yoga on the Life Quality and the Muscle Strength of Patients with Knee Osteoarthritis: A Systemic Review of the Previous Literatures
بررسی اثرات تمرین‌های مقاومتی و یوگا بر کیفیت زندگی و قدرت عضلانی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو: مروری نظام‌مند بر مطالعات پیشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Suicide with Chloroquine Overdose and Review of Literature
گزارش موردی خودکشی با مصرف بیش ‌از حد داروی کلروکین و بررسی متون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles