Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Advanced Biomedical SciencesVolume 14, Number 1 (2024-1)


Comparison of Treatment Outcomes for Tennis Elbow: Corticosteroid Injection and Casting vs. Acupuncture and Physiotherapy
مقایسه نتایج درمان آرنج تنیس بازان در بیماران با استفاده از تزریق و گچ گیری کورتیکواستروئید با بیمارانی که از طب سوزنی و فیزیوتراپی استفاده می کنند.
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating The Expression Changes of miR-93-3p, NFATc1 and NFATc3 Genes in Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) of Breast Cancer Patients
بررسی تغییرات بیان miR-93-3p و ژنهای NFATc1و NFATc2 در سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intelligent Diagnosis of Heart Diseases Based on Electrocardiographic Signal
تشخیص هوشمند بیماری های قلبی بر اساس سیگنال الکتروکاردیوگراف
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Analysis of Dyslipidemia  Risk Factors in a Population-Based Study: Data from the Fasa Persian Cohort
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Six-Week Home Exercise Program on Pain and Disability in Ultrasound-Diagnosed Patients with Subacromial Subdeltoid Impingement Syndrome: A Randomized Controlled Trial
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Silver Nanoparticles Produced from Extract of Medicinal Plant (Kelussia) on Kidney Function Tests
تاثیر نانوذرات نقره تولید شده توسط عصاره گیاه دارویی کرفس بر آزمون های عملکردی کلیه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Real-time Quantitative Loop Mediated Isothermal Amplification Assay Targeting com1 Gene of Coxiella burnetii
شناسایی کوکسیلا بورنتی براساس ژن com1 با استفاده از تکنیک Real-time loop mediated isothermal amplification
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functionalization of Carbon Nanotubes Loaded with Tamoxifen and Their Anticancer Potential against Human Breast Cancer Cells
عملکرد نانولوله کربنی بارگیری شده با تاموکسیفن و پتانسیل ضد سرطانی آن در برابر سلول های سرطانی پستان انسان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2023-9)


Phytochemical and Cytotoxic Properties of Gum and Leaf Extracts of Ferula assafoetida
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comprehensive Epidemiological and Clinical Study of Chronic Rhinosinusitis: First Report from an Iranian Sinusitis Registry Center
بررسی اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن:اولین گزارش از مرکز ثبت سینوزیت ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Model of Postpartum Depression Based on Social Support and Marital Satisfaction by Mediating Resilience
مدل ساختاری افسردگی پس از زایمان بر اساس حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی با میانجی گری تاب آوری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Lavender Aqueous Extract on the Levels of Oxidative Stress Markers in the Sera and Tissues from Male Sprague–Dawley Rats with Chronic Mild Stress Induced Depression
اثر عصاره ابی لاوندر بر مارکرهای استرس اکسیداتیو در نمونه های سرم و بافت پری فورنتال کورتکس راتهای القا شده با استرس مزمن خفیف
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship between HIWI3 rs11703684 (C>T) Polymorphism and Idiopathic Azoospermia/Oligozoospermia in the Kurdish Population of Kermanshah
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Antifungal Activity of Nano-curcumin against Candida Species Isolated from Otomycosis Patients
بررسی فعالیت ضد قارچی نانو کورکومین بر روی گونه های کاندیدا جدا شده از اتومیکوزیس
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concordance of HER2 Status between Core Needle Biopsy and Surgical Resected Specimens of Breast Cancer: A Narrative Review
تطابق وضعیت HER2 بین بیوپسی سوزنی و نمونه‌های برداشته‌شده با جراحی سرطان پستان: مقاله مروری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Advantages and Challenges of CRISPR-Cas9 Applications in Animal Modeling: A Concise Review
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2023-7)


The Correlation between Clumping Factor A Gene Expression in Biofilm Formation and Antibiotic Resistance Among Staphylococcus aureus Isolated from Urine Samples of Imam Khomeini Hospital, Tehran
بررسی همبستگی بین بیان ژن clumping factor A در تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های ادراری بیمارستان امام خمینی (ره) تهران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial and Cytotoxic Effects of Urtica dioica Hydro-alcoholic Extract on Causative Bacteria of Mastitis and Epithelial Cells of Bovine Mammary Gland in vitro
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Variations in the Expression of Dicer on Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia
تاثیر تغییرات بیان ژن Dicer در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pre-weaning Environmental Enrichment Reduced Hippocampal Level of BDNF and Symptoms Severity in VPA Rat Model of Autism
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health-related Quality of life in Patients on Hemodialysis Compared to Peritoneal Dialysis: A cross-sectional Study
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aberrant Expression of Three New Members of IL-1 Family (IL-36α, IL-37 and IL-38) in Patients with Multiple Sclerosis
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of the Foxp2 and ASCL1 Expression in Saffron-Treated Mice
آنالیز بیان FOXO2 و ASCL1 در موشهای تیمار شده با زعفران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antibacterial Effect of Nickel Nanoparticles Against Streptococcus mutans Compared to Chlorhexidine
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2023-5)


High Frequency of HPV Genotypes 16 and 18 Found in Breast Cancer Patients: Evidence for a More Comprehensive HPV Vaccination Program in Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Green Synthesis of Au-doped SnO2 Nanoparticles Using Teucrium Polium Plant Extract for the Evaluation of Their Physicochemical and Antibacterial Properties
سنتز سبز نانوذرات SnO2 با طلا با استفاده از عصاره گیاه کلپوره برای ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و ضد باکتریایی آنها
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activity and Wound Healing Properties of Aloe Arborescens Extract: An in Vivo Study
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry for Biomonitoring of Blood Lead Level in Quality Control Blood Materials
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Telenursing and Multimedia Self-Care Educational Program on the Level of Existential Anxiety in Patients with COVID-19: A Quasi-Experimental Study
مقایسه اثر برنامه آموزش خودمراقبتی به دو روش تله نرسینگ و مولتی مدیا بر اضطراب هستی بیماران کووید 19 : یک مطالعه نیمه تجربی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radioprotective Effects of Melatonin on Gamma Radiation- Induced Tissue Damage in Rats
اثرات محافظتی رادیویی ملاتونین بر آسیب بافتی ناشی از تشعشع گاما در موش صحرایی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Lupus Nephritis Cases with Special Reference to Activity and Chronicity Indices
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of COVID-19 and Subacute Thyroiditis in Fars, Iran
گزارش موردی کووید-19 و اتهاب تیروئید تحت حاد در فارس، ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2023-3)


The Evaluation of Efflux Pump Genes norA, norB and norC Related to Fluoroquinolones Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Infection
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Factors influencing the birth of Thalassemia in Family Members with Thalassemia Major in Southeast Iran in 2021
بررسی دلایل تاثیر گذار در تولد فرزند تالاسمی در خانواده های دارای فرزند تالاسمی ماژور
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Vaginal and Plasma Fibronectin Concentrations for Prognosis of Preterm Delivery: A Cross-Sectional Study
مقایسه غلظت فیبرونکتین واژن و پلاسما برای پیش آگهی زایمان زودرس: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Evaluation of Hospitalized Elderly Patients with COVID-19 from the Onset of the Disease to Recovery and Death in Iran
ارزیابی مقایسه ای بیماران مسن بستری مبتلا به کووید -19 از زمان شروع بیماری تا بهبودی و مرگ با پیگیری چهارده ماهه در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Arachidonic Acid, Eicosapentaenoic Acid and Serum Amyloid A Levels in Women with PCOS
بررسی میزان آراشیدونیک اسید، ایکوزاپنتانوئیک اسید و آمیلوئید آ در سرم زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using EOS Imaging Technique to Provide Reference Values for Proximal, Distal, and Total Thoracic Kyphosis in the Iranian Population
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antibacterial Activity of  Wild Rose (Rosa canina L.) Gall Extracts against Gram-Negative Pathogenic Bacteria
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elder Abuse Prevalence in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis
شیوع سورفتار بر سالمندان در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2022-11)


The Effect of Intraperitoneal Administration of Oleuropein on Pentylenetetrazole Induced Epilepsy in Male Rat
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multiple Locus Variable-Number Tandem Repeat Analysis Genotyping of Human Brucella Melitensis Isolates from West of Iran
ژنوتایپینگ جدایه های انسانی بروسلا ملی تنسیس جدا شده از غرب ایران به روش MLVA.
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of AURKA rs2273535 and CDKN1B rs34330 Polymorphisms Association with the Risk of Breast Cancer
ارتباط پلی مورفیسم های rs2273535 ژن AURKA و rs24330 ژن CDKN1B و افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pseudomonas aeruginosa: Prevalence of Pathogenic Genes, OprL and ToxA in Human and Veterinary Clinical Samples in Ardabil, Iran, 2020
سودوموناس آئروژینوزا: برآوردی از وقوع ژن های بیماری زا، OprL و ToxA در نمونه های بالینی انسانی و دامپزشکی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of cagA, vacA, babA2, babB and oipA of Helicobacter pylori with Risk of Gastric Carcinoma Development
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intravenous and Oral Fluid Therapy on Women with Third Trimester Oligohydramnios of Pregnancy and the Fetus
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Colonization and Antibiotic Resistance of Nasal Staphylococcus Aureus among Healthcare Workers in Southwestern Iran: Occurrence of OS-MRSA
کلونیزاسیون و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس بینی در کارکنان بهداشتی و درمانی جنوب غرب ایران: رخداد OS-MRSA
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hsa-miR-662 as a New Prognostic Biomarker in Patients with Breast Cancer; In-silico and Experimental Study
Hsa-miR-662 به عنوان یک بیومارکر جدید پیش آگهی دهنده در بیماران مبتلا به سرطان پستان. مطالعه آنالیزی و تجربی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Ion Energy for the Treatment of Cancerous Tumors
بهینه سازی انرژی یون برای درمان تومورهای سرطانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Genetic Information of Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 and SARS CoV and Middle East Respiratory Syndrome Corona Viruses; A Review Study
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of COVID-19/ACE2 on Pregnancy Events and Outcomes:  A Systematic Review
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Muc-1 Family Tumor Markers and Their Role in the Diagnosis of Breast Cancer, Review Article
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2022-7)


Determination of Type and Molecular Identity of Clostridium perfringens Isolated from Patients with Multiple Sclerosis (MS)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between the Efficiency of Vonavir (Tenofovir-Emtricitabine- Efavirenz) and Cobavir (Lamivudine-Zidovudine) with Efavirenz used for HIV Patients in Fasa, Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Thymoquinone on Hypothalamic NPY and AgRP Gene Expression in Intact and Hypothyroidism- Model Rats
اثرات تیموکینون بر بیان ژن‌های NPY و AgRP در هیپوتالاموس موش‌های صحرایی سالم و مدل کم‌کاری تیروئید
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiety among Adults with Diabetes in Fasa Diabetes Registry System: Risk Factors and Relationship to Blood Sugar Control
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overcoming Drug Resistance in Breast Cancer Using Quercetin Nanodrugs
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Magnesium-Vitamin E Co-supplementation on Glucose Metabolism, Oxidative Stress, and Pregnancy Outcomes Among Women with Gestational Diabetes: A Double-blind Clinical Trial Study
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression among Adults with Diabetes in Fasa Diabetes Registry System: Risk Factors and Relationship to Blood Sugar Control
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Physical Activity during Pregnancy, Post-Cesarean-Section Pain, and Analgesia Requirement
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Buprenorphine on Liver Enzymes in Patients without a History of Liver Disease
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recent Emergence and Re-Emergence of Crimean Congo Hemorrhagic Fever and Q Fever Zoonotic Diseases: Major yet Ignored Infectious Diseases Worldwide
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early Diagnosis of Schizophrenia and Secondary Diagnose of Cerebral autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy: A Case Report
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Report of a Surgical Residual Langas Inside the Renal Pelvis 16 Years after Surgery “Case Report”
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2022-4)


Helianthus Annuus Seed Hydro-Alcoholic Extract Chemical Composition and Effects on Body Weight and Blood Parameters among Iraqi Patients Suffering from Type 2 Diabetes Mellitus
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of LncRNA uc.173 and Occludin in Iranian Patients with Inflammatory Bowel Disease Compared with Healthy Individuals
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activities of the Secondary Metabolite Extracted from a Nocardia Strain
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Curcumin on the Proliferation and Colonization of Spermatogonial ‎Stem Cells ‎in Gamma-Irradiated Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid Homemade Reverse Transcriptase PCR Detection and Phylogenetic Analysis for SARS-CoV-2 Based on E and M Genes
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Expression of Dopamine Receptors, DRD1 and DRD5, in Cancerous Tissue of Patients with Breast Cancer and the Impact of Quercetin on the Expression of These Receptors in Hs578t and HDF Cell Lines
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Listeria Monocytogenes in Raw Milk of the Healthy Cattle in Lorestan Province (Iran) by PCR
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antileishmanial Activity of  New Steroidal Saponin Isolated from the Flowers of Allium Austroiranicum
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carbon Quantum Dots Extracted from Natural Lemon Juice: Efficient Material for Fluorescence and Antibacterial Applications
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of BMI & IL-4 Genetic Polymorphisms (rs2243250 C/T & rs2227284 A/C) on Iranian Breast Cancer Patients: a Pilot Study
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Physical Activity and Coping Styles in the Face of Covid-19 Epidemic among Women in Ahvaz
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Nasturtium officinale L. Extract And Analysis of Their Antibacterial Activity Against Nosocomial Pathogens
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2022-3)


Cytotoxicity of Trichoderma Reesei Extract in Hepa1-6 Cancer Cells
عصاره قارچ تریکودرما ریسئی در سلولهلی سرطانی Hepa1-6 آپوپتوزیس القا می کند
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc Supplementation on some Biochemical and Hematological Parameters in Alloxan Induced Diabetic Rats
تاثیر مکمل روی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و شاخص های هماتولوژیک در موش های دیابتی شده با آلوکسان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Melatonin on Hepatic and Renal Complication of Diabetes
تاثیر ملاتونین بر عوارض کبدی و کلیوی دیابت
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epitope Identification in BEFV Gene for Detecting Effective Points
شناسایی اپی توپ های b-cell در راستای تعیین نقاط ایمونولوزیک موثر جهت تولید واکسن
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vertical Sleeve Gastrectomy on Weight Loss, Insulin and Glucose Levels in Dogs
اثر اسلیوگاسترکتومی بر کاهش وزن، سطح انسولین و گلوکز خون در سگ ها
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Simvastatin and Vitamin D Co-Administration on Rats Brain Function and Behavior: A Behavioral and Biochemical Study
تاثیر مصرف همزمان سیمواستاتین و ویتامین D بر عملکرد مغز و رفتار موش صحرایی: یک مطالعه رفتاری و بیوشیمیایی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Long noncoding RNA NONHSAT037832 Gene Expression Changes in Patients with Thyroid Carcinoma
ارزیابی تغییرات میزان بیان ژن Long noncoding RNA NONHSAT037832 در مبتلایان به کارسینومای تیروئید
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Peer Group-Based Training in Adherence to Treatment of Adults with Diabetic Foot Ulcer
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر گروه همتا بر تبعیت از درمان بیماران مبتلابه زخم پای دیابتی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicity effects of lipid nanoparticles containing Artemisia absinthium L, essential oil on BRC-03 breast cancer cell line
اثرات سمیت نانوذرات لیپیدی حاوی اسانس Artemisia absinthium L بر رده سلولی سرطان سینه BRC-03
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of NKILA lncRNA and NFκB Genes Expression in an Iranian Gastric Cancer Patient Compared with Healthy Tissue and the Relationship between Clinicopathological Features
ارزیابی بیان ژن های NKILA lncRNA و NFκB یک بیمار مبتلا به سرطان معده در ایران در مقایسه با بافت سالم و رابطه بین ویژگی های بالینی-آسیب شناسی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Could Frequency of Candida spp. Be Different on Various Parts of Tongue in Denture and Non-denture Wearers?
آیا فراوانی گونه های کاندیدا در نواحی مختلف زبان افراد با دنچر و بدون دنچر میتواند متفاوت باشد؟
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disease Prevention, Genetic Selection, and Vaccination Based on BoLA-DRB3.2 Polymorphism: A Model for Immunogenetic Studies
پیشگیری از بیماری ، انتخاب ژنتیکی و واکسیناسیون بر اساس پلی مورفیسم BoLA-DRB3.2. به عنوان مدلی برای مطالعات ایمونوژنتیک
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2021-11)


Investigating the Relationship between Serum Glucose and Inflammatory Markers in Diabetic Rats with Progressive Resistance Exercise
بررسی رابطه گلوکز سرم با نشانگر‌های التهابی در رت‌های دیابتی با تمرین مقاومتی فزاینده
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Maternal Age on Chromosomal Aneuploidy, Blastocyst Quality, and Pregnancy Outcomes During Intracytoplasmic Sperm Injection Cycles
تاثیر سن مادر بر آنوپلوئیدی کروموزومی، کیفیت بلاستوسیت و پیامدهای بارداری در سیکل های تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molar Pregnancy and Its Associated Risk Factors: A Case-Control Study in Qazvin, Iran
حاملگی مولار و عوامل خطر مرتبط با آن: یک مطالعه مورد-شاهدی در قزوین، ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Vitamin D on Testicular Tissue, Oxidative Stress and Apoptotic Genes Expression in Rats Treated with Simvastatin
اثرات محافظتی ویتامین D بر روی بافت بیضه ، استرس اکسیداتیو و بیان ژنهای Bcl2 ، Bax ، caspase-3 و p53 در موشهای صحرایی تحت درمان با سیمواستاتین
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Absorbed Dose of Alpha Radiation due to Inhalation Radon Gas and Its Derivatives in Human Lung Using MCNPX 2.6.0 Simulation Model by Jafari et al. In Khorasan Razavi, Summer 2019
تعیین برآورد دوز جذبی تشعشعات آلفا ناشی از گاز رادون استنشاقی و مشتقات آن در ریه انسان با استفاده از مدل شبیه سازی2.6.0 MCNPX ریه توسط دکتر جعفری و همکاران در خراسان رضوی در تابستان 2019
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regular Exercise Training Enhances Spatial Memory and Regulates Glucocorticoid System in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
Regular Exercise Training Enhances Spatial Memory and Regulates Glucocorticoid System in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Insulin and Estradiol in Women with Polycystic Ovary Syndrome and its Relationship With BMI
بررسی میزان استرادیول و انسولین در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ارتباط آن با شاخص توده بدنی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Validation of a Questionnaire for Emotional Divorce Measurement: A Mixed Research on Family Mental Health Context
طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش طلاق عاطفی : یک پژوهش ترکیبی در زمینه بهداشت روان خانواده
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Microleakage and Biocompatibility of Universal Adhesive Containing Titanium Dioxide Nanoparticles: A Comparative In Vitro Study
ارزیابی ریزنشت و زیست سازگاری یونیورسال ادهزیو حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم: بررسی آزمایشگاهی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Effects of Propolis Mouthwash and Nystatin on Candida Albicans: A Comparative Study
بررسی مقایسه ای اثردهانشویه پروپولیس و نیستاتین بر قارچ کاندیدا آلبیکنز در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional Literacy Measurement among Iranian Elderly Population
بررسی سواد تغذیه ای سالمندان ایرانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Probiotics in Parkinson's Disease: A Review Study
مکانیسم های اثر مهاری پروبیوتیک ها در توسعه بیماری پارکینسون
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2021-9)


Novel Combination of Periodontal Ligament Stem Cells (PDLSCs)-Conditioned Medium and Taurine Increase Apoptosis in U87Glioma Tumor Cells: Possible Relevance to Glioblastoma Treatment
ترکیب جدید کتندیشن مدیوم سلول بنیادی لیگامنت اطراف دندانی با تائورین آپوپتوز در سلول های توموری گلیوم U87 رت افزایش می دهد: احتمال درمان گلیوبلاستوم مولتی فرم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Visfatin with Blood Glucose, Insulin Resistance and Body Mass Index in Patients with Type 2 Diabetes/Pre-Diabetes
ارتباط ویسفاتین با گلوکز خون ، مقاومت به انسولین و شاخص توده بدن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 / دیابت
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Epidemiology Study of Suspected Meningitis Cases in Tehran and Alborz Provinces
مطالعه اپیدمیولوژی مولکولی موارد مشکوک به مننژیت در استانهای تهران و البرز
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ameliorating Effects of SaturejaedmondiBriq Essential Oil on Reproductive Parameters in Pentylenetetrazol Induced Epilepsy Model in Adult Male Rats
بررسی آثار بهبودی اسانس مرزه پروئی بر پارامتر های تولید مثلی در موش های صرعی شده توسط پنتیلن تترازول
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Troxerutin on Apelin-13 and Its Receptor Gene Expression in Ovarian of Pregnant Rats Fed a High-fat diet
اثر تعدیل کننده تروگزروتین بر آپلین -13 و بیان ژن گیرنده آن در تخمدان موشهای باردار تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Biofilm and the Presence of Drug Resistance Genes in Clinical Isolates of Klebsiella Pneumoniae in Qom Hospitals
ارتباط بین تشکیل بیوفیلم با حضور ژن های متالوبتالاکتامازی و کارباپنمازی در جدایه های بالینی کلبسیلا پنومونیه بیمارستان های شهر قم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing The Effects of Selenium Nanoparticles and Selenium Nanocomposites on Food Intake and Anxiety-like Behaviors
مقایسه اثر رفتاری نانوذرات سلنیوم و نانوکامپوزیت سلنیوم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of Vitamin E against Glyphosate-induced Reproductive failure in Female Rats
اثر محافظتی ویتامین E در برابر نارسایی تولید مثلی ناشی از گلایفوسیت در موش های صحرایی ماده
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Phenolic Content, Antioxidant Activity and Cytotoxic Effects of Ulva lactuca and Hypnea musiformis Marine Algae on MDA-MB-468 Cell Line
بررسی محتوای فنولی، قدرت آنتی اکسیدانی و اثرات سیتوتوکسیسیتی عصاره جلبک‌های دریایی Ulva lactuca و Hypnea musiformis بر رده‌ سلولی MDA-MB-468 سرطان سینه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunomodulatory Effects of the Somatic Antigens of Fasciola Hepatica and Teladorgasia Circumcincta in Mice Immunized with Sheep Red Blood Cells
اثرات تعدیل کننده ایمنی آنتی ژن های سوماتیک Fasciola hepatica و Teladorgasia circumcincta
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Simple Guideline for Applying Online or Offline Biochemical/Biological Databases Targeting Undergraduate Students up to Postgraduate Ones
یک دستور العمل ساده برای استفاده از پایگاه داده های بیوشیمایی-بیولوژیکی به صورت آنلاین و یا آفلاین ، برای دانشجویان کاشناسی اِلی تحصیلات تکمیلی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between COVID-19 and Gastrointestinal Manifestations and Available Treatment Options
مروری بر علائم گوارشی COVID-19 ، عوارض و پروتکل های درمانی موجود
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2021-5)


Association of High Levels of Testosterone and Ferritin with Overweight in Women with PCOS
ارتباط سطح بالای تستوسترون و فریتین با اضافه وزن در زنان مبتلا به PCOS
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Effect of Bromelain and Vitamin E on Bisphenol A-induced Skeletal Anomalies in the Rat Fetus
اثر مقایسه‌ای بروملین و ویتامین E بر ناهنجاری‌های اسکلتی ناشی از بیس فنول A در جنین موش صحرایی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges and Promotion Factors in Women’s Leadership in Nursing
چالش‌ها و عوامل پیشبرد در رهبری زنان در پرستاری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-Care Education Based on Learning Style and its Impact on Lifestyle of Patients with Hypertension
آموزش خود مراقبتی مبتنی بر سبک یادگیری و تاثیر آن بر سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of N-Acetylcysteine on FAS Gene Expression Level in Testicular Tissue of Acrylamide-Treated Adult Rats
تاثیر ان-استیل سیستئین بر سطح بیان ژن FAS در بافت بیضه موش های صحرایی بالغ تیمار شده با آکریل آمید
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

α- Glucosidase Inhibitory and Antioxidant Activities of Moluccella aucheri (Boiss.) Scheen Extracts
ارزیابی فعالیت بازدارندگی آنزیم آلفا گلوکوزیداز و آنتی اکسیدان عصاره ها ی گیاه کاسه گل سفید
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Real-Time Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Method for Quantitative Salmonella Typhi Detection Based on ViaB Gene
تشخیص کمی سالمونلا تیفی با تکنیک Real-Time Loop-Mediated Isothermal Amplification براساس ژن ViaB
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant, Antimicrobial and Antiangiogenic Properties of Corylus Avellana Essential Oil Nanoemulsion (CAEO-NE)
بررسی خواص آنتی اکسیدان، آنتی باکتری و ضد رگ زایی نانوامولسیون اسانس فندق
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sequencing the Exon.4 of the LDL Receptor Gene in Patients with Familial Hypercholesterolemia in the Population of Bushehr, Southwestern Iran: the Possible New Mutations
تعیین توالی Exon.4 ژن گیرنده LDL در بیماران مبتلا به هایپرکلسترولمی خانوادگی در استان بوشهر؛ جنوب غربی ایران: بررسی جهش های احتمالی جدید
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poly (Lactic Acid) Nanoparticles: A Promising Hope to Overcome the Cancers
نانوذرات پلی لاکتیک اسید: نویدی برای مبارزه با سرطان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Stress-Induced Glucocorticoids on Reproductive Dysfunction in Men
اثرات گلوکوکورتیکوئیدهای ناشی از استرس بر اختلال تولید مثلی مردان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Case Report of Treatment of a Patient with Bipolar II Disorder through Cognitive Behavioral Therapy Based on the Emotion-Goal Detachment
گزارش موردی درمان فرد مبتلا به اختلال دوقطبی نوع 2 با درمان شناختی رفتاری مبتنی بر گسست هیجان و هدف
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2021-3)


The Effect of Cerastoderma lamarcki and Rice Bran Extract on Wharton's Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells Differentiation
تاثیر Cerastoderma lamarcki و عصاره ی سبوس برنج بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Depression and Its Relationship with Demographic Variables in the Employees of Fasa University of Medical Sciences
بررسی میزان شیوع افسردگی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Maximal and Submaximal Aerobic Physical Activity on Saliva Enzymatic and Non-Enzymatic Antioxidant Indices in Middle-Age Women
 مقایسه اثر فعالیت های بیشینه و زیربیشینه هوازی بر شاخصهای آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی بزاقی در زنان میانسال
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Positive and Negative Affect Experiences and Resilience and Tolerance of Ambiguity among Patients with HIV
بررسی ارتباط بین تجارب عاطفی مثبت و منفی با میزان تاب آوری و توانایی تحمل ابهام در بین افراد مبتلا به HIV
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Hydroalcoholic Extract of Thyme (Zataria multiflora Boiss.) on Mechanical Activity of Isolated Colon of Male Rat
تاثیر عصاره ی هیدروالکلی آویشن شیرازی بر فعالیت مکانیکی کولون ایزوله موش صحرایی نر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of High-Intensity Interval Training (HIIT) on the Expression of the Genes miR-126, miR-296, HGS and VEGF-A Protein Levels in Tumor Tissue in Female Mice
بررسی تأثیر تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT) بر بیان ژن های miR-126، miR-296 ، HGS و سطوح پروتئین VEGF-A در بافت تومور موش ماده
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of Common β-Thalassemia Major Mutations in Southwest Iran with Respect to Biochemical Parameters, Oxidative Status and Complications
ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی ، شرایط استرس اکسیداتیو در بیماران بتا تالاسمی ماژور در جنوب غربی ایران با جهش های مختلف
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Voluntary Wheel Running Exercise with Royal Jelly Consumption on Behavioral Disorders and Antioxidant Capacity in Rats with Trimethytin Model of Alzheimer’s Disease
اثر هشت هفته فعالیت بدنی اختیاری همراه با مصرف ژل رویال بر اختلالات رفتاری و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در موش‌های آلزایمری شده با تری‌متیل‌تین
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Group Emotion Regulation Therapy for Illness Anxiety Disorder: A Randomized Controlled Trial
درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان برای اختلال اضطراب بیماری؛ یک کارآزمایی کنترل­ شده­ تصادفی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-Angiogenic and Anti-Proliferative Effects of Physalis Alkekengi Hydroalcholic Extract on Breast Cancer in Mice
اثر مهار رگزایی و ضد تکثیری عصاره عروسک پشت پرده در سرطان پستان در موش
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to Knowledge Management Implementation at Fasa Health Center: A Qualitative Content Analysis Study
موانع پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز بهداشت فسا: یک مطالعه تحلیل محتوای کیفی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Mulberry Leaf Extract and Mulberry Leaf Powder on Serum Nesfatin-1 Level in Nicotinamide/Streptozotocin-Induced Type 2 Diabetic Rats
بررسی تاثیر عصاره و پودر برگ درخت توت سفید بر سطح سرمی نسفاتین-1 در رت های مبتلا به دیابت نوع 2 القا شده با Nicotinamide/Streptozotocin
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Primer Specificity is Critical to Getting Right Results in Real Time PCR
اختصاصیت پرایمر Real Time PCR، امری ضروری در حصول نتایج صحیح؛ نامه به سردبیر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2020-11)


Creating Self-Therapist spaces in the architecture of the interior surfaces of hospitals by modeling the methods used in traditional Iranian mosques
ایجاد فضاهای خود درمانگر در معماری سطوح داخلی بیمارستان ها با الگو برداری از شیوه های به کار رفته در مساجد سنتی ایرانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Level of Organizational Health and Political Behavior of Managers in the Ministry of Health of Fars Province: The Second-Order Confirmatory Factor Analysis Approach
بررسی سطح سلامت سازمانی و رفتار سیاسی مدیران وزارت بهداشت استان فارس: رویکرد تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Security in Promoting Office Health in Fasa University of Medical Sciences
بررسی نقش حراست در ارتقای سلامت اداری در دانشگاه علوم پزشکی فسا- 1400
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Regulatory Roles of Long-non-Coding RNAs in Chemotherapy-Resistant Metastatic Breast Cancer
بررسی مروری نقش تنظیمیRNA های طویل غیر کد کننده در سرطان پستان متاستاسیک مقاوم به شیمی‌درمانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Most Common Genetic Factors of Alzheimer’s disease and Importance of Fruit Fly in Disease Modeling Studies
عوامل ژنتیکی رایج در ایجاد بیماری آلزایمر و اهمیت مگس سرکه در مدل‌سازی بیماری‌های عصبی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of CD44 Gene Expression in People with Lung Cancer in Tehran
بررسی بیان ژن‌ CD44 در افراد مبتلابه سرطان ریه در استان تهران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Absorbed dose of Lung and Conformity and Heterogeneity Indexes of Breast Tumor for Mastectomy Patients Using Photon and Electron Beams
مقایسه دز جذبی ریه و شاخص‌های انطباق و همگنی تومور سینه در بیماران مستکتومی شده با استفاده از میدان‌های فوتونی و الکترونی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Toxic effects and Methods of Reducing the Pesticide of Organophosphate Malathion in Food
مروری بر اثرات سمی و روش‌های کاهش آفت‌کش ارگانوفسفره مالاتیون در مواد غذایی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Methamphetamine on Pituitary-Gonad Hormone Axis and Testicular Tissue in Adult Rats
تأثیر داروی مت آمفتامین بر محور هورمونی هیپوفیز –گناد و بافت بیضه در موش‌های صحرایی بالغ
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles on in Vitro Fertilizing Potential in Albino Mice
اثر نانوذرّات تیتانیوم دی اکساید بر توان باروری آزمایشگاهی در موش سفید کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

 Comparing the  Cytotoxic Effects of Clove Essential Oil (Syzygium Aromaticum) and its Major Compound (Eugenol) Against Some Human Breast Cancer Cell Lines
مقایسه سمیت اسانس میخک (Syzygium aromaticum) و ماده اصلی تشکیل‌دهنده آن (اوژنول) بر روی رده‌های سلولی سرطان پستان خاصیت ضد سرطانی اسانس میخک و اوژنول
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Production of Free Gluten Baguette Bread containing Hydrcolloidds (Hydroxy propyl methyl cellulose and Farsi Gum) for Celiac Patients
تولید نان باگت بدون گلوتن حاوی هیدروکلوئیدها (هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و صمغ فارسی) جهت بیماران سلیاکی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Iron Intake and Anemia and its Related Factors in the Fasa Cohort
بررسی ارتباط بین مقدار آهن دریافتی با کم‌خونی و دیگر عوامل مرتبط با آن در جامعه کوهورت ششده فسا
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Health Literacy and Adherence to Medication Regimen in the Elderly with Asthma in Imam Khomeini Hospital in Tehran
بررسی رابطه سواد سلامت با تبعیت از رژیم دارویی در سالمندان مبتلابه آسم در بیمارستان امام خمینی تهران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and Optical Properties of Gamma-Alumina Nanoparticles and its Antibacterial Properties
ساخت و مشخصه یابی نوری نانوذرات گاما آلومینا و بررسی خواص آنتی باکتریال آن
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of Heterocyclic Schiff Bases and Evaluation of Their Antibacterial Activities and Physicochemical Properties
تهیه‌ی بازهای شیف دارای ناجورحلقه و بررسی فعالیت ضد باکتریایی و خواص فیزیکو شیمیایی آن-ها
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lipoblastoma of Genital System in a Female Infant: A Case Report
لیپوبلاستوم دستگاه تناسلی در یک شیرخوار دختر: گزارش مورد
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Growth Pattern of Children under 6 in Hazrat Valiasr Nursery in Sadra, Shiraz, Iran in 2018
بررسی الگوی رشد کودکان زیر 6 سال شیرخوارگاه حضرت ولیعصر صدرا شهر شیراز در سال 1397
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Association between rs7816345 Polymorphism and Breast Cancer in East Azarbaijan Population
بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs7816345 با سرطان پستان در جمعیت آذربایجان شرقی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Gastrointestinal Coccidiosis in HIV/AIDS Patients in Fasa, Southwestern Iran
شیوع کوکسیدیوز دستگاه گوارش در بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز در فسا، جنوب ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a System Based on Photoacoustic Technology to Detect the Thickness of Cholesterol Oleate in the Blood Vessels of the Heart
ساخت سیستم مبتنی بر فناوری فوتوآکوستیک جهت تشخیص ضخامت کلسترول در رگ‌های خونی قلب
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the Behavior of Patients with Tuberculosis and the Health Literacy of Mashhad Caregivers
ارتباط رفتار بیماران مبتلا به سل و سواد سلامت مراقبین مشهد
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Spore-Forming Probiotics on the Expression of Virulence genes hly, plc, inlA of L. Monocytogenes
بررسی اثر پروبیوتیک‌های اسپوردار بر بیان ژن‌های بیماری‌زای hly، plc و inlA باکتری لیستریا مونوسیتوژنز
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Polypyrrole-Cardiogel Combined Scaffold on Viability of Cardiac Cells
بررسی داربستِ ترکیبی پلی پیرول-کاردیوژل بر زنده‌مانی سلول‌های قلبی موش
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Pharmacokinetic Parameters, Toxicity, and Molecular Docking of Flavonols with Aldose Reductase Enzyme to Find an Effective Compound in Inhibition of this Enzyme
بررسی پارامترهای فارماکوکینتیکی، سمیت و داکینگ مولکولی فلاوونول‌ها با آنزیم آلدوز ردوکتاز به‌منظور یافتن ترکیب مؤثر در مهار آنزیم مذکور
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cannabis Extract on The Growth of Adipose-Derived Stem Cells in Adult Male Rats
بررسی اثر عصاره گیاه Cannabis (حشیش) بر میزان رشد سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial Properties of Essential Oil of Malva Sylvestris Collected from Meshkinshahr on Common Bacteria of Oral Infection and Comparison with Chlorhexidine Mouthwash
بررسی خاصیت آنتی باکتریال اسانس گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris) جمع‌آوری‌شده از مشکین شهر بر روی باکتری های شایع عفونت دهانی و مقایسه آن با دهان‌شویه کلرهگزیدین
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical, Antioxidant and Microbial Properties of Aqueous and Alcoholic Extracts from Stigma and Petal of Saffron (Crocus Sativus L.)
بررسی ویژگی‌های شیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و ضد میکروبی عصارههای آبی و الکلی کلاله و گلبرگ زعفران (Crocus Sativus L.)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effects of Resveratrol Consumption on Serum Metabolic Profiles of Diabetes Type 1 Patients, by Using H Nuclear Magnetic Resonance Technique
بررسی تأثیر مصرف رزوراترول بر پروفایل متابولیکی سرمی بیماران دیابتی نوع 1 با استفاده از روش طیف‌سنجی تشدید مغناطیسی هسته (1HNMR)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Psychological Distress Profile and Maladaptive Personality Dimensions (PID-5) Among Victim and Persecutor Individuals Referring to Domestic Violence Problem in Social Emergency (123)
بررسی مقایسه‌ای پروفایل آشفتگی روان‌شناختی و ابعاد شخصیتی ناسازگارانه (PID-5) در بین افراد آزاردیده و آزارگر مراجعه‌کننده با مشکل همسر آزاری به اورژانس اجتماعی (123)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Low Back Pain and Lifestyle Risk Factors in Opioid Users and Non-Opioid Drug Users in Fasa Persian Cohort Population
بررسی شیوع کمردرد و ریسک فاکتورهای سبک زندگی در افراد مصرف‌کننده اپیوئید و مصرف‌کنندگان مواد مخدر غیر اپیوئید در جمعیت کوهورت پرشین فسا
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Combined Alum and Melatonin on Immune Responses in NMRI Mice Immunized with the Killed Preparation of Salmonella Typhimurium
اثرات ترکیب آلوم و ملاتونین بر پاسخ‌های ایمنی در موش سفید آزمایشگاهی ایمن شده با سالمونلا تیفی موریوم کشته‌شده
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Awareness and Attitude about Domestic Violence among Married Women in Fasa, During Coronavirus Quarantine, 1399
بررسی میزان آگاهی و نگرش در خصوص خشونت خانگی در بین زنان متأهل شهرستان فسا، در دوران قرنطینه کرونا، سال 1399
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Rosmarinic Acid on Oxidant-Antioxidant Balance in Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity in Male Rats
اثر رزمارینیک اسید بر تعادل اکسیدان- آنتی‌اکسیدان در هپاتوتوکسیسیتی القاء شده توسط استامینوفن در موش صحرایی نر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Silico Investigation of Flavanone Compounds' Inhibitory Effects on Alpha-Amylase Enzyme and Predicting their Inhibitory Role in Diabetes Progression
ارزیابی بیوانفورماتیک عملکرد مهاری ترکیبات فلاوانونی بر روی آنزیم آلفاآمیلاز و پیش‌بینی اثر مهاری آن‌ها بر پیشرفت دیابت
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between flu and csgA Virulence Genes and Biofilm Production in Uropathogenic Escherichia coli
بررسی ارتباط ژن های ویرولانس flu و csgA با توانایی تشکیل بیوفیلم در جدایه های بالینی باکتری اشرشیاکلی یوروپاتوژن
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

 The Effect of Lactobacillus Casei-Free Floating Fraction on the Expression of Class I Integron Gene in Clinical Isolates of Acinetobacter Baumannii by Real Time PCR
تأثیربخشی شناور فاقد سلول لاکتوباسیلوس کازئی بر بیان ژن اینتگرون کلاس یک در جدایه­های بالینی اسنیتوباکتر بومانی به روش Real time PCR
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Protective Effect of Coenzyme Q10 on in Vitro Fertilization and Oxidative Stress Characteristics in Mice Treated with Silver Nanoparticles
مطالعه اثر محافظتی کوآنزیم Q10 بر لقاح داخل آزمایشگاهی و شاخص­های استرس اکسیداتیو در موش سوری تحت تیمار با نانوذرّات نقره
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Low-Back Pain and Physical Activity in Different Occupations: A Study of Fasa Cohort
بررسی رابطه بین کمردرد و فعالیت بدنی در مشاغل مختلف: مطالعه کوهورت فسا
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Abelmoschus esculentus Fruit Hydroalcoholic Extract on Pituitary-Testes Axis Hormones and Arginase II Gene Expression in Streptozotocin-Induced Diabetic Adult Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه بامیه بر هورمون‌های محور هیپوفیز-بیضه و بیان ژن آرژیناز 2 در موش‌های صحرایی بالغ دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Happiness and Life Satisfaction in Athletes and Non-Athletes Postmenopausal Women
مقایسه شادکامی و رضایت از زندگی در زنان یائسه ورزشکار و غیر ورزشکار
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Eight Weeks of Moderate-Intensity Continuous and Resistance Training on The Glycogen Synthase Kinase-3 Beta Gene Expression, and Serum Glucose and Insulin Levels in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
آثار هشت هفته تمرینات تداومی و مقاومتی با شدت متوسط بر بیان ژن گلیکوژن سنتاز کیناز 3 بتا و سطوح سرمی گلوکز و انسولین در رت­های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of APACHE Scoring Systems in Predicting Mortality in ICU: a Systematic Review and Meta-Analysis
مقایسه سیستم های نمره دهی آپاچی در پیش‌بینی مرگ‌ومیر در بخش مراقبت های ویژه: یک مرور نظام‌مند و فرا تحلیل
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aqueous Extract of Fennel (Foeniculum Vulgare) on Kidney in BALB/C Adult Male Mic
بررسی اثر عصاره آبی بذر گیاه رازیانه بر کلیه موش سوری نر بالغ از نژاد BALB/C
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of the Metallo-β-Lactamase, BlaIMP1 and BlaVIM1 Genes in Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Hospitalized Patients in Urmia Hospitals
بررسی فراوانی ژن­های متالوبتالاکتاماز blaVIM1 و blaIMP1 در سویه­های سودوموناس آئروژینوزای جداشده از بیماران بستری در بیمارستان­های شهر ارومیه به روش ژنوتیپی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Professional Communication: Perspectives of the Operating Room Personnel and Physicians of the Educational Hospitals in the South of Fars Province
ارتباط حرفه‌ای: دیدگاه کارکنان و پزشکان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی جنوب استان فارس
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Methamphetamine Toxicity on Mesenchymal Stem Cells Derived from Adipose Tissue in Rats
بررسی اثر سمیت متامفتامین بر سلول‌های بنیادین مزانشیمی مشتق شده از بافت چربی موش‌های صحرایی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2020-8)


  Effects of Aerobic Interval Training and Adenosine on the Expression of AMPK, PPARγ and A2B Receptor in the Liver of Rats Fed a High-Fat Diet
اثر تمرین تناوبی هوازی و آدنوزین بر بیان AMPK، PPARγ و گیرنده A2B کبد در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با غذای پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Extract of Foeniculum Vulgare on Thyroid Hormones and the Expression of its Receptors in the Ovaries of BALB/C Mice
تأثیر عصاره آبی رازیانه بر هورمون‌های تیروئید و بیان گیرنده‌های آن در تخمدان موش  BALB/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Aberrant Methylation Changes in Tlr4 Gene Promoter DNA Sequencing in Patients with Inflammatory Bowel Disease and Healthy Individuals
بررسی و مقایسه میزان تغییرات نابجای متیلاسیون توالی DNA پروموتوری ژن TLR4 در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Cyclin E Gene Amplification as a Biomarker in Isfahan Province Breast Cancer Patients
ارزیابی تزاید ژن Cyclin E به‌عنوان یک نشانگر زیستی در بیماران مبتلابه سرطان پستان استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors in Depression, Anxiety and Stress in the Workplace and their Impact on Job Satisfaction in Fasa Health Workers in 2019
بررسی میزان استرس اضطراب و افسردگی در محیط کار و ارتباط آن با رضایت شغلی در کارکنان سلامت شهرستان فسا در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association Between Medical Factors During Pregnancy and Cesarean Section in Bandar Abbas-Prospective Cohort
بررسی ارتباط بررسی ارتباط عوامل پزشکی در دوران بارداری با زایمان سزارین در بندر عباس-کوهورت آینده‌نگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Anti-Bacterial Effect of Eucalyptus and Medlar Extracts Against Klebsiella Pneumonia in Rasht Hospitals
اثر ضد میکروبی عصاره‌های اکالیپتوس و ازگیل بر کلبسیلا پنومونیه‌ جداشده از عفونت های ادراری در بیمارستان‌های رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cell Biomarker Gene Expression (CD34) in ALL Patients and Healthy Controls Expression (CD34) in People with Leukemia
بررسی بیان ژن بیومارکر (CD34) در افراد مبتلا به سرطان خون ALL و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Polymerase Chain Reaction for Molecular Diagnostics of the Primary Bacterial Cause of Periodontitis
طراحی واکنش زنجیره‌ای پلی مراز جهت تشخیص مولکولی باکتری‌های عامل اصلی پریودنتایتیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Purification of L-Asparaginase from Persian Gulf Streptomyces Isolates and Evaluation of It’s Cloned Gene Expression in Escherichia Coli by Real-Time and SDS-PAGE
جداسازی و تخلیص آنزیم ال آسپاراژیناز از جدایه‌های استرپتومایسس خلیج‌فارس و بررسی بیان ژن کلون شده آن در باکتری اشریشیاکلی با Real-time و SDS-PAGE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

 The Effect of Ethephon Investigation on Sperm Parameters and in Vitro Fertilizing Potential in Adult Male Mice
بررسی تأثیر اتفون بر پارامترهای اسپرمی و توان باروری آزمایشگاهی در موش سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening of Alpha-Glucosidase and Alpha-Amylase Inhibitors in the Descurainia Sophia Flower by Molecular Docking to Prevention the Progression of Diabetes
غربالگری مهارکننده­ های آلفاگلوکوزیداز و آلفاآمیلاز موجود در گیاه خاکشیر توسط داکینگ مولکولی برای جلوگیری از پیشرفت دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Lipase-Pancreatin Administration on Testicular Structure Followed by L-arginine-Induced Pancreatitis in Mice
بررسی تأثیر لیپاز- پانکراتین در پانکراتیت القا شده با ال- آرژنین بر هیستومورفومتری بافت بیضه موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Acute Toxicity and Lethal Dose of Prodigosin in Mice
بررسی سمیت حاد و دوز کشنده پرودیجیوسین بر روی موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing, Implementation and Evaluation of Bacteriology Courses in Active-Collaborative Learning by Using the Complete-Form Workbook
طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش درس باکتری‌شناسی به روش تدریس فعال-مشارکتی با استفاده از کتاب کار تکمیل-فرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How Combined Exercise and Vitamin D Supplementation Affect Metabolic Syndrome Risk Factors: A Clinical Trial in Menopausal Women
 چگونگی اثرترکیبی تمرین هوازی و مکمل­دهی ویتامین D بر عوامل سندرم متابولیک: یک کارآزمایی بالینی در زنان یائسه(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Homology Modeling and Molecular Docking of the Leishmania Protein Kinase, E9BJT5, A New Target for Leishmaniasis Therapeutics
همولوژی مدلینگ و داکینگ مولکولی پروتئین کیناز لیشمانیا، E9BJT5، هدفی جدید برای درمان لیشمانیوز(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effect of Recombinant Fragaceatoxin C on Peripheral Blood Mononuclear Cells
اثر سایتوتوکسیک فراگاسیاتوکسین C نوترکیب روی سلول های تک هسته ای خون محیطی(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Non-Suicidal Self-injury in Secondary High School Students Based on Affective and Emotional Composite Temperament Model (AFECT)
پیش بینی رفتارهای خود آسیبی بدون قصد خودکشی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه بر اساس مدل ترکیبی سرشت‌های عاطفی هیجانی (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Demographic Characteristics, Clinical Manifestations, Radiologic and Lab Findings of Patients Hospitalized with COVID-19 in the South of Iran
بررسی ویژگی های فردی،  علائم بالینی ، یافته های رادیولوژی و آزمایشگاهی در بیماران بستری با کرونا ویروس ( کووید 19 ) در جنوب ایران (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influences of L-DOPA and Blocking Dopamine Receptors on Aromatase Gene Expression and Serum Concentration of LH in Rat Model of Polycystic Ovary Syndrome
تاثیر ال دوپا و  بلوکه کردن گیرنده های دوپامینی بر بیان ژن آروماتاز و غلظت سرمی LH در سندروم تخمدان پلی کیستیک مدل موش های صحرایی (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Anabolic-Androgenic Steroids Abuse, Knowledge and Attitude of Their Side Effects, and Attitude Toward Them Among the Female Bodybuilding Athletes in Kermanshah
 شیوع سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک و میزان آگاهی و نگرش از پیامدهای منفی آنها در زنان بدنساز شهرستان کرمانشاه (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Silico Prediction of Continuous Epitopes on Human immunoglobulin Light Chains
پیشگویی اپی توپ های پیوسته زنجیره های سبک ایمونوگلوبولین انسان توسط ایمونوانفورماتیک (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on COVID-19 Recurrence in Patients Discharged from Hospital: Narrative Review
بازگشت دوباره به کووید 19 در بیماران ترخیص شده از بیمارستان(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cancer and the Role of Polymeric-Carriers in Diagnosis and Treatment
سرطان و نقش حامل‌های پلیمری در تشخیص و درمان (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intoxication with Low-Dose Baclofen: A Case Report
مسمومیت با دوز اندک باکلوفن: گزارش مورد(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

 A Rare Anatomical Variation in Branching Pattern of Ulnar Nerve
یک تغییر آناتومیک کمیاب در منشعب شدن عصب اولنا (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Suitable Concentration of Anti-Inflammatory Herbal Extracts in Cell Culture
غلظت مناسب عصاره گیاهان دارویی در مهار پاسخ های التهابی در فاز کشت سلولی(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2020-6)


 Evaluation of Anti-Inflammatory Effect of Chicory Extract on Inflammatory Factors of Interleukin 8 and TNFα in Rats with Polycystic Ovary Syndrome
بررسی اثر ضدالتهابی عصاره گیاه کاسنی بر فاکتورهای التهابی اینترلوکین 8 و TNFαدر رت­های مبتلا به سندرم تخمدان پلی­کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three-Dimensional Quantitative Structure-Activity Relationship Analysis and Molecular Docking of some Nonpeptidic Inhibitors of Protein Tyrosine Phosphatase as Anti-Alzheimer Drugs
آنالیز ارتباط کمی ساختار- فعالیت سه‌بعدی و الحاق کردن مولکولی تعدادی از بازدارنده­های غیر پپتیدی پروتئین تیروزین فسفاتاز به­ عنوان داروهای ضد آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Serum Resistin Level with Insulin Resistance and Metabolic Parameters in Patients with Type 2 Diabetes and Prediabetes
ارتباط سطح سرمی رزیستین با متغیرهای متابولیکی و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 و پره دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Enteric Transmitted Hepatitis A Virus and Hepatitis E Virus Prevalence in Hormozgan, Southern Iran During Jan, 2016 – Apr, 2017
بررسی شیوع ویروس‌های گوارشی هپاتیت A و E در استان هرمزگان، جنوب ایران بین سال‌های 1396-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IMolecular Analysis of AmpC Genomic Polymorphism in Shigella Sonnei Isolated from CLinical Specimens by PCR-RFLP Method
بررسی مولکولی پلی­مورفیسم ژنومی AmpC شیگلا سونئی جداشده از نمونه‌های بالینی به روش PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Blood Biomaterials Efficacy in the Treatment of Leishmania Lesions
بررسی کارایی مواد زیستی خون در درمان زخم‌های لیشمانیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Characterization of Mucoadhesive Tablets Containing Nystatin for Treatment of Oral Candidiasis
ساخت و ارزیابی قرص‌های مخاط چسب حاوی داروی نیستاتین به‌منظور درمان کاندیدیاز دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Endurance Training and Stem Cell Injection on PDGF and PDGFr Gene Expression in Knee Tissue of Rats with Knee Osteoarthritis
اثر تمرینات استقامتی و تزریق سلول‌های بنیادی بر بیان ژن PDGF و PDGFr در بافت زانو موش‌های مبتلابه استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of KPC-, VIM-, NDM- and IMP-Type Carbapenemase Genes in Clinical and Environmental Isolates of Pseudomonas aeruginosa Using Similar Protocol in Real-Time PCR Method
بررسی مقایسه‌ای ژن‌های کارباپنمازهای تیپ‌های KPC، VIM، NDM وIMP در ایزوله‌های بالینی و محیطی سودوموناس آئروژینوزا با پروتکل یکسان در روش Real Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Silver Nanoparticles Coatings in Effective Drug Delivery: Human Serum Albumin Interaction
نقش نوع پوشش نانوذرات نقره در دارورسانی کارا: برهمکنش با پروتئین سرم آلبومین انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

 The Association Between Religious Commitment with the commitment to health behaviors with a focus on Islamic lifestyle
بررسی رابطه بین تعهد مذهبی با تعهد به رفتارهای بهداشتی با رویکرد سبک زندگی اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of MF-59 adjuvant using chitosan derivatives to influenza vaccine
تکامل ادجوانت MF59 برای واکسن آنفلوانزای با استفاده از مشتقات کیتوزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

 Evaluation of the Antioxidant Gene Expression and Cytotoxicity Potential of Natural Bioactive Compound of Ferutinin Against the Cancer cell Line
بررسی بیان ژن آنتی‌اکسیدان و سمیت در سلول‌های سرطانی تیمار شده با ماده مؤثره طبیعی فروتینین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Related Factors in Developing the Status of Responding to Expectations in the Alishahr Comprehensive Health Services Center in 2018: A Qualitative Study
بررسی عوامل مرتبط در توسعه وضعیت پاسخگویی به انتظارات مراجعه‌کنندگان به مرکز خدمات جامع سلامت عالیشهر در سال 1397: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tissue Changes and Anti-Diabetic Activity of Lactobacillus Plantarum on Pancreatic Beta Cells in Alloxan-Induced Diabetic Rats
تغییرات بافتی و فعالیت ضد دیابتی لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر سلول‌های بتا لوزالمعده در موش صحرایی دیابتی شده توسط آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Stem Cells in the Treatment of Myocardial Infarction
استفاده از سلول‌های بنیادی در درمان سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ameliorating Effects of Vitamin E on Morphological and Histological Alterations and Oxidative Stress Factors Assessment Against Titanium Dioxide Nanoparticle-Induced in Mice Testis
بررسی آثار بهبودی ویتامین ای بر روی تغییرات مورفولوژیکی و هیستولوژیکی و فاکتورهای استرس اکسیداتیو در بیضه موش سوری تحت درمان با نانو ذرّات تیتانیوم دی اکساید(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Validation of Knowledge, Attitude and Practice Questionnaire for Breast Cancer: An Exploratory and Confirmatory Factor Analysis
طراحی و روانسنجی پرسشنامه آگاهی، نگرش و عملکرد از سرطان پستان: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Nitric Oxide and Interleukin-17 in the Serum of Men During the Fast of Ramadan
بررسی میزان نیتریک اکساید و اینترلوکین-17 در سرم مردان روزه دار در ماه رمضان(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Herbal Remedies in liver Fibrosis: What is the Evidence?
نقش داروهای گیاهی در فیبروز کبد: شواهد چیست؟ (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2020-4)


Comparison of Heavy Metal Concentrations in Liver, Thigh, Breast and Gizzard Chicken Distributed in Shiraz, Iran: Risk Assessment
مقایسه غلظت فلزات سنگین در بافت جگر، عضلات ران، سینه و سنگدان مرغ­های توزیع‌شده در سطح شهر شیراز: ارزیابی خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Personality Traits and Frequency of Personality Disorders in individuals with Stimulant and Opiate dependence.
بررسی ویژگی‌های شخصیتی و فراوانی اختلالات شخصیت در افراد وابسته به مواد محرک و مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Evening Primrose oil and Vitex on Hot Flashes in Menopause
مقایسه تأثیر گیاه دارویی گل مغربی (Evening Primrose oil) و ویتاگنوس(Vitex) بر گرگرفتگی دوران یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy, Music Therapy and Relaxed Behavioral Therapy in Improving the Resilience of Coronary Artery Disease Patients
مقایسه اثربخشی درمان‌های شناختی– رفتاری، موسیقی درمانی و تن آرامی رفتاری در افزایش تاب‌آوری بیماران عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Albuterol, Epinephrine and Cromolyn Against Ovalbumine-Induced Immunotoxicity in the Rat Lungs
اثر محافظتی آلبوترول، اپی نفرین و کرومولین بر ضد مسمومیت زیستی ناشی از اوالبومین در ریه‌های موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Chlamydia Trachomatis Diagnostic Kit in Symptomatic Women Using Real Time PCR
طراحی کیت تشخیصی کلامیدیا تراکوماتیس در زنان علامت‌دار به روش Real time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Methicillin-resistant (MRSA) gene in Staphylococcus aureus isolates expressing PantonValentin Leukocidin (pvl) gene recovered from clinical cases in Rasht hospitals
بررسی فراوانی ژن مقاومت به متی سیلین (MRSA) در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس دارای ژن لکوسیدین پنتون والنتین (pvl)جداشده از نمونه‌های بالینی بیمارستان‌های شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Protective Role of N-Acetyl Cysteine and S-Methyl Cysteine in the Activity of Antioxidant Enzymes and the Level of lipid Peroxidation Due to Acetamiprid Administration in Rat Kidney and Serum
بررسی نقش حفاظتی N - استیل سیستئین و S- متیل سیستئین بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و سطح پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از مصرف استامی پراید در سرم و کلیه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a Meta-Heuristic Algorithm to Detect Regulatory Elements in the Genome of Breast Cancer Patients
ارائه یک الگوریتم فراابتکاری جهت کشف توالی تنظیمی در ژنوم بیماران مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Relationship between Blood Concentration of Vitamin D and Ejection Fraction, Homocysteine, Calcium and CRP in Bushehr Heart Center
بررسی همسویی بین سطح سرمی ویتامین D˛ هموسیستئین، CRP و کلسیم خون با آترواسکلروز عروق کرونر و کسر تخلیه ای بطن چپ (Ejection Fraction)در مرکز قلب بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intra-pocket Antibiotic Injection During Implantation of Cardiac Implantable Electronic Devices on the Prevention of Pocket Infection
اثر تزریق آنتی‌بیوتیک داخل پاکت در حین ایمپلنت دستگاه‌های الکترونیکی کاشتنی قلبی در پیشگیری از عفونت پاکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effection of Some MicroRNAs Related to Cell Death to Eight-Week Resistance Training in Women with Breast Cancer
بررسی برخی از MicroRNAs مرتبط با مرگ سلولی به هشت هفته تمرین مقاومتی در زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Monitoring of Dominant Patterns of Food, Sleep and Physical Activity and Related Factors in Fasa in Year 2017: An Exploratory Factor Analysis
شناسایی و پایش الگوهای غالب خوراک، خواب و فعالیت بدنی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان فسا در سال 1396: یک تحلیل عاملی اکتشافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Matrix L18 Trials via Taguchi Model to Improve Performance of Trichosporon sp. Cas se5 in the Selenite Removal
طراحی ماتریکس ترکیبی L18 تاگوچی برای بهبود عملکرد مخمر بومی Trichosporon sp. Cas se5 در حذف سلنیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Tumor Necrosis Factor- Alpha Gene Expression in Hippocampus of Rats after Brain Stroke and Endurance Training
تغییرات بیان ژن فاکتور نکروز دهنده­ی توموری- آلفا در هیپوکامپ رت­ ها متعاقب سکته مغزی و تمرین استقامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mechanisms of the Effects of Zinc Oxide Nanostructures on Living Cells
مکانیسم اثرات نانوساختارهای اکسید روی در سلول‌های زنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of unemployment on health in Iran: A scoping review of 15 years of research
تأثیرات بیکاری بر سلامت در ایران: مرور حیطه‌ای 15 سال پژوهش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Gut Microbiome in Initiation of Inflammatory Bowel Disease; A Review
نقش باکتریوم روده بر رخداد بیماری التهابی روده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effective Teacher Characteristics from the Students' perspective: Systematic Review and Meta-Analysis
بررسی ویژگی‌های استاد اثربخش از دیدگاه دانشجویان: مرورسیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between perceived social support and stress before and after cesarean in pregnant women
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و استرس قبل و بعد از سزارین در زنان باردار (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Musculoskeletal Disorders among the Surgical and Anesthesia Technologists in Selected Hospitals of Isfahan in 2018
شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کارشناسان اتاق عمل و بیهوشی در بیمارستانهای منتخب اصفهان در سال 1397(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Histomorphological Comparative Effects of Metformin, Pioglitazone, Repaglinide and Acarbose on Polycystic Ovary in Mice
مقایسه اثرات داروهای متفورمین، پیوگلیتازون، ریپاگلینید و آکاربوز بر هیستومورفولوژی تخمدان پلی کیستیک موش (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Frequency of Type 1 Diabetes Mellitus and its Related Factors from 2004-2014
بررسی فراوانی دیابت نوع یک و عوامل مرتبط با آن در یک دوره یازده ساله (1382 تا 1392) (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Resistance Training Program with Citrulline-Malate on Blood Pressure, Nitric Oxide, and Vascular Endothelial Growth Factor in Postmenopausal Women with Prehypertension
اثر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل سیترولین مالات بر فشار خون، نیتریک اکساید(NO) و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی(VEGF) در زنان یائسه دچار پیش پرفشاری خون (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2019-11)


The Effect of Endurance Training and L-Carnitine Consumption on TNF-a and IL-1β Gene Expression of Heart Tissue in Wistar Male Rats following Anabolic Steroid Consumption (Boldenone)
تأثیر یک دوره تمرین استقامتی و مصرف ال-کارنیتین بر بیان ژن TNF-α و IL-1β در بافت قلب رت‌های نر ویستار بعد از مصرف استرویید آنابولیک (بولدنون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Averrhoa Carambola Hydro-Alcoholic Extract on Liver Histopathological Changes in Rats with a High-Fat Diet
اثر عصاره هیدروالکلی میوه ستاره‌ای بر تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با جیره پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy Group in Decreasing Depression and Increasing Quality of Life in Women with Addicted Husbands
اثربخشی گروه‌درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن (MBCT) بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی زنان دارای شوهر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Polymorphism on the 5' Region of the Leptin gene (G2548A) on the Possibility of Breast Cancer in two Studies Groups
تأثیر پلی مورفیسم ناحیه ΄5 ژن لپتین (G2548A) بر احتمال ابتلا به سرطان پستان در دو گروه موردمطالعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Translating and Standardizing the Persian Version Measure of Process of Care for Service Providers (MPOC-SP) in Down Syndrome
ترجمه و استانداردسازی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش فرایند مراقبت توسط ارائه‌دهندگان خدمت در سندروم داون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aqueous Fruit Extract Berberis Vulgaris on The Liver and kidney Tissues of Rat’s Embryo
اثر عصاره آبی میوه زرشک (Berberis vulgaris) بر بافت کبد و کلیه جنین موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Observance of Hospital Rules and Nurses Rights by Patients' Companions After Health System Reform: Results of Hospital Based Study in Shiraz, Iran
رعایت قوانین بیمارستانی و حقوق پرستاران توسط همراهان بیماران پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت: ارائه نتایج مطالعه بیمارستان محور در شیراز، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Short Term Supplementation with Curcumin on Superoxide Dismutase, Glutathione Redoctase, Glutathione Peroxidase and Catalase Serum in Basketball Players
تأثیر مکمل سازی کوتاه‌مدت با کورکومین بر سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون ردوکتاز، گلوتایتون پراکسیداز و کاتالاز سرم بازیکنان بسکتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of VE-Cadherin Gene Expression in Serum of Iranian Women With Breast Cancer
بررسی سطح بیان ژن VE-cadherin در سرم زنان ایرانی مبتلابه سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Active Aging Index and Related Factors Among Aged People in Shiraz in 1397
شاخص سالمندی فعال و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر شیراز، 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Antiangiogenic Effects of Oxovanadium(IV) Complex of N,N′-Dipyridoxyl(1,2-cyclopropanediamine) Schiff Base on the Chorioallantoic Membrane of Chick Embryos Cells
بررسی اثرات ضد رگ زایی کمپلکس اکسووانادیم (IV) از شیف باز N وN′-دی پیریدوکسیل (سیکلوهگزان دی آمین) بر روی پرده کوریوالانتوئیک جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Challenges of the Family Physician Program in the North East of Iran from the Perspective of Managers and Practitioners Working on the Plan
چالش‌های نظام پزشک خانواده روستایی شمال شرق ایران از دیدگاه مدیران و پزشکان شاغل در طرح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the ZnO Nanoparticles Biosynthesized by Amaranthus Ruentus on the Expression of Apoptotic Genes (Bax and Bcl-2) in Breast Cancer Cells (MDA-MB-231)
بررسی اثر نانوذرات اکسیدروی سنتز شده توسط گیاه Amaranthus Cruentus بر روی بیان ژن‌های آپوپتوزی Bax و Bcl-2 در سلول‌های سرطان سینه (MDA-MB-231)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intense World Theory: New Perspective in Brain's Function and the Role of Amygdala in Autism Spectrum Disorder
نظریه جهان سخت: نگاهی نو به عملکرد مغز و نقش آمیگدال در اختلالات طیف اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduce Characteristic, Types and Functional Mechanism of Adjuvants as a Biologic Complement
معرفی خصوصیات، انواع و مکانیسم عملکردی ادجوانت‌ها به‌عنوان یک مکمل زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activity of Scabiosa Olivieri Extract and Its Effect on TNF-α and IL-1 Expression in Human Peripheral Blood Cells (PBMCs)
بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره گیاه Scabiosa Olivieri و تأثیر آن بر بیان TNF-α و IL-1 در سلولهای خونی محیطی انسان (PBMC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Soil Contamination by Toxocara Spp. Eggs in Fasa, South of Iran from April to December 2018
بررسی آلودگی خاک پارک های شهر فسا به تخم توکسوکارا، جنوب ایران طی فروردین ماه تا آذر ماه 1397(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Changes in Serum Concentrations of Liver Function (ALT, ALP, AST, LDH, GGT) After the Intake of Narcissus Bulbs
بررسی تغییرات غلظت سرمی آنزیم‌های مربوط به فونکسیون کبد (ALT ، ALP، AST، LDH، GGT) متعاقب از مصرف عصاره پیاز گل نرگس (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emotional Intelligence and Its Relationship with Job Performance in Health Care Providers and Health Workers at Larestan University of Medical Sciences in southern Iran, 2018
بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با عملکرد شغلی در ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و کارکنان بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی لارستان در جنوب ایران در سال1397 (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight-Week Aerobic Training on Serum Angiotensin Converting Enzyme and Lipid Profile in Inactive Overweight Women
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Endurance Training and L-Carnitine Supplementation on Gene Expression of Hepatic Enzymes (AST,ALT,ALP) in Wistar Male Rats Toxicated by Boldenone
تاثیر تمرین استقامتی و مصرف ال-کارنیتین بر بیان ژن آنزیم های کبدی (AST,ALT,ALP) در رت های نر ویستار مسموم شده با بولدنون (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Nitric Oxide on Blood Coagulation Process
بررسی تاثیر نیتریک اکسید بر فرایند انعقاد خون(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of IRGM (rs1000113 C/T) Genetic Polymorphism with the Incidence of Acute Rejection in Iranian Liver Transplanted Patients
ارتباط پلی­مورفیسم ژن IRGM (rs1000113 C/T) با رد حاد در بیماران پیوند کبد در ایران (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Biomarkers in Diagnosis, Prognosis, Treatment, Determining Disease Activity in Rheumatoid Arthritis
نقش نشانگرهای زیستی در تشخیص، پیش آگهی، درمان و تعیین فعالیت بیماری در آرتریت روماتوئید(مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2019-9)


Investigation of campylobacter jejuni caused by Guillain-Barré syndrome in poultry meat and edible offal’s
بررسی شیوع کمپیلوباکترججونی عامل سندروم گیلن بار در گوشت مرغ و آلایش‌های خوراکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Comparison of CK19 Gene Expression Between Normal Iranian Women and Ovarian Cancer Blood Sample by Real Time PCR
مقایسه کمی بیان ژن CK19 در نمونه خون زنان مبتلابه سرطان تخمدان با نمونه نرمال در جمعیت ایران با روش Real- Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Surgical Techniques as a Prognostic Factor on Success Rate in Chronic Otitis Media
مقایسه تکنیک­های جراحی به‌عنوان یک معیار پیش‌آگهی کننده در میزان موفقیت عفونت مزمن گوش میانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relatinship Between Personality Traits and Coping Strategies in the Alexithymia Prediction of Chronic Obstructive Pulmonary Patients Referred to Valiasr Hospital in Fasa in 2016
بررسی رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله­ای در پیش‌بینی الکسی تایمی بیماران انسدادی مزمن ریه مراجعه‌کننده به بیمارستان ولی‌عصر شهرستان فسا در سال 95
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study and Evaluation of Mechanical Properties of Nano-Scale Single and Composite Structures (PCL/PU) Fabricated by Co-Electrospinning and Blend-Electrospinning Methods.
مطالعه تجربی و ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت‌های منفرد و مرکب نانومقیاس (PCL/PU) ساخته‌شده به روش­های الکتروریسی هم‌زمان و الکتروریسی آمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Characterization of Paracetamol Solid Dispersions Using Opened Ring PVP and PEG 4000
تهیه‌ی پراکندگی جامد از پاراستامول در پلی وینیل پیرولیدون با حلقه‌ی بازشده و پلی‌اتیلن گلیکول 4000 و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin E on Induction of Colonization of Spermatogonial Stem Cells in Vitro
تأثیر ویتامین E بر القاء کلونی‌زایی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی در محیط آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effect of New Compounds Against Lactococcus garvieae
اثر ضد باکتریایی ترکیبات جدید علیه لاکتوکوکوس گارویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Clostridium difficile associated diarrhea in disease based on Polymerase chain reaction and bacterial culture And toxin A, B frequency
تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل و بررسی توکسین‌های A و B از مبتلایان به اسهال مزمن با روش‌های کشت و PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of One Session Exhaustive Exercise on Hepcidin, Iron, Ferritin and Hemoglobin of Female Athletes
تأثیر یک جلسه ورزش درمانده‌ساز بر هورمون هپسیدین، فریتین، آهن و هموگلوبین دختران ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Antibiotic Resistance and Relationship Between Eesterase (estA) Gene with Biofilm Formation in Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated from Burn Patients
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و ارتباط ژن استراز (estA) با تشکیل بیوفیلم در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Fibroblast and Macrophage Separated and Co-Culture Conditioned Medium on Sperm Parameters Disorders Induced by Testicular Torsion-Detorsion in Adult Rats
اثرات مایع رویی حاصل از کشت جداگانه و هم زمان سلول‌های فیبروبلاست و ماکروفاژ بر روی اختلالات پارامترهای اسپرم القا شده به وسیله ی پیچش- واپیچش بیضه در رت های نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8-week Aerobic Physical Activity on Hs-CRP and Blood Pressure of the Shift Workers of Sarir Plast Industrial Group in Dezful
اثر 8 هفته فعالیت بدنی هوازی بر Hs-CRP و فشارخون کارگران نوبت‌کاری گروه صنعتی سریرپلاست دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Two Methods of Aerobic Exercise on IFN-γ in the Animal Model of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
تأثیر دو نوع روش تمرین هوازی بر IFN-γ در مدل حیوانی آنسفالومیلیت خودایمن تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of histone deacetylases in human gastrointestinal and associated glands cancer
نقش هیستون دِاستیلازها درسرطان دستگاه گوارش انسان و غدد ضمیمه دستگاه گوارش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Angiogenesis and Metastasis with a Therapeutic Approach: A Review
مروری بر رگ زایی و نقش آن در متاستاز به همراه اهداف درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Rate of Access to Resources and Guidelines of Health Information and Quality of Life in Women Referring to Hospitals in Qom in 2016
ارتباط بین میزان دسترسی به منابع و راهنماهای کسب اطلاعات سلامت با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های شهر قم (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Six Week Resistance Training on Muscle Regeneration in Tumor- Bearing BALB-C Mice
اثر شش هفته تمرینات مقاومتی بر باززایی عضلانی موش­های حامل تومور CT-26 (مقاله انگلیسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2019-7)


Survey on Patients' Satisfaction with the Services Provided at Pharmacies in the City of Kashan
بررسی وضعیت میزان رضایتمندی بیماران نسبت به خدمات ارائه‌شده در داروخانه‌های سطح شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks Resistance Training with Two Doses of Crocin Consumption on Catalase and Glutathione Peroxidase in Kidney Tissue of Nandrolone Poisoned Rats
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف کروسین با دو دوز بر کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت کلیه موش‌های صحرایی مسموم شده با ناندرلون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of combined exercise (aerobic + resistance) on the expression of miR-301a and some indicators of motor function in women with multiple sclerosis (MS)
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی + مقاومتی) بر میزان بیان miR -301a و برخی از شاخص‌های عملکرد حرکتی در زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروز (MS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Nicotine and Caffeine Treatment on the Vitality and Regenerative Potentials of Mesenchymal Stem Cells
اثرات تیمارهای نیکوتین و کافئین بر روی قابلیت‌های حیاتی و میزان قدرت ترمیمی سلول­های بنیادی مزانشیمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Potential Effect of Retinoic Acid on the Differentiation of Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells into the Beta Cells and Insulin
بررسی تأثیر تقویت‌کننده رتینوئیک اسید بر تمایز سلول‌های مزانشیمال مشتق شده از مغز استخوان رت به سلول‌های بتا و ترشح انسولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of Hydrocortisone Conjugated Polyethylenimine Nanocarriers and its Characterizations for Potential Application in Targeted Gene Delivery
ساخت نانو‌حامل‌های پلی‌اتیلن ایمین متصل به هیدروکورتیزون و بررسی خصوصیات آن‌ها به‌منظور دستیابی به حامل هدفمند در ژن‌درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Practice Evaluation of Antibiotic Prescription by Dentists for Dental Infection in Tehran (2014)
ارزیابی دانش و عملکرد دندان‌پزشکان (عمومی و متخصص) شهر تهران درزمینه درمان آنتی‌بیوتیکی عفونت‌های دهان و دندان، سال 2018
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Curcumin Supplementation on the Expression of Some Regulatory Genes of Atrophic Processes in the Heart Tissue of Fatty Adult Fatty Rats
تأثیر هشت هفته اثر مکمل کورکومین بر بیان برخی ژن های تنظیم گر فرآیندهای آتروفی در بافت قلبی موش های صحرایی چاق شده با رژیم غذایی پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Prevalence of Positive Anti-chlamydia Pneumonia Antibody Titers and Atherosclerotic Diseases
بررسی ارتباط میزان شیوع تیتر مثبت آنتی‌بادی ضد کلامیدیا پنومونیه و بیماری‌های آترواسکلروتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of l-Arginine Supplementation on Indices of Delayed-Onset Muscle Soreness after One-Session Exhaustive Aerobic Training in Inactive Men
اثرات مکمل‌گیری ال-آرژنین بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری در مردان غیرفعال متعاقب یک جلسه تمرین هوازی فزاینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Contribution of S100B Suppression by Arundic Acid to the Inhibition of the Glio-Toxicity Induced by Beta-Amyloid in an Astrocytes Culture
ارتباط بین کاهش ترشح پروتئین S100B توسط آروندیک اسید و مهار سمیت سلول‌های گلیای ناشی از بتا آمیلوئید در یک کشت سلول‌های آستروسیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vivo Mechanisms of Radioadaptive Response
مکانیسم‌های درون‌تنی پاسخ تطبیقی پرتویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fucoidan, Multifunctional Polysaccharide
فوکوئیدان، پلی ساکارید چند عملکردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Sperm Protamine in Pathogenesis of Male Infertility
نقش پروتامین اسپرم در پاتوژنز ناباروری مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Microfluidic Chips Applications in Biological Diagnosis
مروری بر کاربردهای تراشه‌های میکروسیال در تشخیص‌های بیولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Training and Vitamin D Supplementation on Blood Pressure in Elderly Women with Nonalcoholic Fatty Liver and Vitamin D Deficiency
The Effect of Aerobic Training and Vitamin D Supplementation on Blood Pressure in Elderly Women with Nonalcoholic Fatty Liver and Vitamin D Deficiency
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2019-4)


Fabrication of High Frequency Electromagnetic Waves Absorber Sheets by Use of Iron Oxide Nanostructures
ساخت ورقه‌های جاذب امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا با استفاده از نانوساختارهای اکسید آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Protective Effect of Crocin on the Development of Embryos from In Vitro Fertilization (IVF) in Busulphan-treated Mice
ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش‌های سفید کوچک آزمایشگاهی (سوری) درمان شده با بوسولفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the frequency of dyes used in food products delivered at Fasa restaurants using Thin Layer Chromatography and spectrophotometric methods in 1397
بررسی میزان فراوانی رنگهای مصرفی در مواد غذایی زعفرانی عرضه‌شده در سطح رستورانهای شهر فسا با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی لایه‌نازک و اسپکتروفتومتری در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between chronic low back pain and sleep pattern (using data derived from the Persian cohort; Fasa(
ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب (با استفاده از داده‌های برگرفته از طرح پرشین کوهورت؛ شاخه فسا) ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of the effects of cytotoxic, anti-proliferative and anti-migrative effects of the thymoquinone on PC3 prostate cancer cell line
تعیین اثرات سیتوتوکسیک، ضد پرولیفراسیون و ضد مهاجرتی تیموکوئینون بر رده سلولی سرطان پروستات PC3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating The Relationship between the Consumption of Maternal Nutrition Supplements during Pregnancy and Anthropometric Indices in the Birth of a Newborn in Southern Iran (Case study: Bandar Abbas)
بررسی ارتباط مصرف مکمل های غذایی مادر در دوران بارداری با شاخص های آنتروپومتریک نوزاد در هنگام تولد در جنوب ایران (مطالعه موردی: بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Curcumin ameliorates oxidative stress in animal models of multiple sclerosis
کورکومین سبب کاهش استرس اکسیداتیو در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس می‌شود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular docking study of anti-viral FDA-approved drugs as novel entry and replication Ebola viral inhibitors
بررسی داکینگ داروهای مجوزدار غیر ویروسی به‌منظور دست‌یابی به‌ مهارکننده‌های جدید ورود و تکثیر ویروس ابولا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Histomorphometry and Histochemistry of Liver in Adult Male and Female Rats Following Short-term and Long-term Administration of Methylphenidate
مطالعه هیستومورفومتری و هیستوشیمی کبد در موش‌های صحرایی بالغ نر و ماده متعاقب مصرف کوتاه‌مدت و بلندمدت متیل فنیدات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of LasI and AlgD genes frequency and Multidrug Resistance (MDR) in Pseudomonads isolated from infectious samples of Fasa medical centers
مطالعه فراوانی ژن‌های LasI، AlgD و مقاومت آنتی­بیوتیکی چندگانه (MDR) در سودوموناس­های جداشده از نمونه­های عفونی مراکز درمانی شهرستان فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Radon Gas Concentration in Fasa Residential Houses and the effects of inhalation on the incidence of lung cancer
تعیین غلظت گاز رادن در منازل مسکونی شهر فسا و اثرات ناشی از استنشاق آن بر بروز سرطان ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Omentin-1 and chemerin's response to two different exercise models in overweight men
پاسخ امنتین و کمرین به دو مدل تمرینی متفاوت شنا در مردان دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Computational Design, Molecular Docking Study and Toxicity Prediction of Some Novel Pralidoxime Derivatives as reactivators of acetyl cholinesterase enzyme
طراحی محاسباتی، مطالعه داکینگ مولکولی و پیش‌بینی سمیت تعدادی از مشتقات جدید پرالیدوکسیم به‌عنوان فعال‌کننده مجدد آنزیم استیل کولین استراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on miRNAs as new biomarkers for colorectal cancer
مروری بر میکروRNA‌ها به‌عنوان نشانگرهای زیستی جدید در سرطان کلورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Roles of Long non-coding RNAs (lncRNA) in Prostate Cancer
نقش RNAهای غیر کد کننده طویل (LncRNA) در سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Types of glioma brain tumors and genetic alterations in signaling pathways in them
انواع تومورهای مغزی گلیوما و تغییرات ژنتیکی در مسیرهای پیام‌رسانی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2018-12)


Effect of One Session of Resistance Exercises on Expression of BDNF Gene and TrkB Receptor in Alzheimer Model Male Wistar Rats
تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر بیان ژن BDNF و گیرنده‌ TrkB در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار مدل آلزایمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Inhibition of Dopamine D2 Receptors on Some of the Peripheral Blood Mononuclear Cells of the Rat under Food restriction
تأثیر مهار پذیرنده‌های D2 دوپامینی بر پاره‌ای از عملکردهای سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی موش صحرائی تحت محدودیت غذایی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fasciola hepatica on acetic acid induced ulcerative colitis in rat model
اثرات فاسیولا هپاتیکا در مدل کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison between the Effect of Moderate & prolonged Swimming Training on Liver Tissue LXRα Gene Expression & Serum Cholesterol and Triglyceride levels in Male Wistar Rats
مقایسه‌ی اثر تمرین شنای متوسط و طولانی‌مدت، بر بیان ژن گیرنده کبدی ایکس آلفای بافت کبد و مقادیر سرمی کلسترول و تری‌گلیسرید موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Anti-cancer effects of Celastrol on K562 cell line
تأثیر ضد سرطانی سلاسترول بر روی سلول‌های سرطانی رده K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological Evaluation of Heterocycle Moiety of Some Novel azoles Derivatives as Antibacterial and Antifungal potential Agents
ارزیابی بیولوژیکی بخش‌های هتروسیکل تعدادی از مشتقات جدید آزول‌ها به‌عنوان عوامل بالقوه ضد باکتری و ضد قارچ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 10 weeks of high-intensity exercise training on resting levels of some angiogenesis and pulmonary function of men with prostate cancer
تأثیر ده هفته تمرین ورزشی تناوبی با شدت بالا بر سطوح استراحتی برخی عوامل آنژیوژنز و عملکرد ریوی مردان مبتلابه سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The lithium effect on learning and memory deficits and hippocampal level of BDNF in prenatal seizure kindled rats
اثر لیتیوم بر آسیب حافظه و یادگیری و سطح بیان هیپوکامپی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در مدل کیندلینگ پریناتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of relationship between Serum Resistin Level and Metabolic Syndrome Components in patients with and without this syndrome in Rafsanjan (2015)
بررسی ارتباط سطح سرمی رزیستین با اجزای سندرم متابولیک در مبتلایان به این سندرم و فاقد آن در رفسنجان (سال 1394)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 4 week endurance training on PGC-1α expression in adipose tissue, ANGPTL8 serum concentrations and beta cells function of STZ diabetic rats
تأثیر 4 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن PGC-1α بافت چربی، غلظت سرمی ANGPTL8 و عملکرد سلول های بتای رت های نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The response of Irisin Serum and insulin resistance to acute Pilates training sessions Pilates Training in obese sedentary women
پاسخ غلظت سرمی آیریزین و مقاومت به انسولین به یک جلسه تمرین حاد پیلاتس در زنان چاق غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Quality of Clinical Education from Perspectives of perating Room Students, in Fasa University 2016
بررسی کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی فسا،1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between dietary acid load with alternative Mediterranean diet and dietary approaches to stop hypertension among Tehranian women
ارتباط بار اسیدی رژِیم غذایی با امتیاز رژیم مدیترانه جایگزین و رژیم کنترل‌کننده فشارخون در زنان تهرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and evaluation of gene expression and purification of gene encoding recombinant protein containing binding subunit of coli surface antigens CS1 and CS2 from Enterotoxigenic Escherichia coli
همسانه سازی، بررسی بیان و تخلیص ژن کد کننده پروتئین نوترکیب متشکل از زیرواحدهای اتصالی آنتی‌ژن‌های سطحی CS1 و CS2 از اشرشیا‌‌ کلی انتروتوکسیژنیک (ETEC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of RAW264.7 macrophages treated with melatonin on the erythroleukemia cell line K562
بررسی اثرات سلول‌های ماکروفاژ رده RAW264.7 تیمار شده با ملاتونین بر روی سلول‌های سرطانی رده اریترولوکمی K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New techniques and methods in the study of the invasion, cell migration and MMPs activity in vitro and in animal models
تکنیک‌ها و روش‌های نوین در بررسی قدرت تهاجم، مهاجرت سلولی و فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازها در محیط آزمایشگاه و مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Consequences of Breast Cancer in Iran: A Systematic review
پیامدهای روان‌شناختی سرطان پستان در ایران: مرور نظام‌مند متون پژوهشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2018-12)


Assessing the trend of mortality and its causes in patients admitted to intensive care unit of Shahid Sadoughi hospital in Yazd between 2008 and 2013
بررسی روند مرگ‌ومیر و علل آن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Antifungal Activity of Honey and Fluconazole against Candida albicans in vitro and in an Enteric Candidiasis Mouse Model
مقایسه تأثیر ضد قارچی عسل و فلوکونازول علیه کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی و در کاندیدیازیس گوارشی در مدل حیوان آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Characteristics Data of Diabetes Mellitus in Children under 18 Years old, in Vali-Asr Hospital, Fasa
بررسی ویژگی‌های بیماران دیابتی زیر 18 سال مراجعه‌کننده به بیمارستان حضرت ولی‌عصر شهر فسا فروردین 93 الی تیرماه 95
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Molecular Docking Studies and Toxicity Prediction of Some Novel 1, 2, 3-Triazole Derivatives Containing Piperazine Moiety as Antifungal Agents and CYP-51 Inhibitors
طراحی، مطالعه داکینگ مولکولی و پیش‌بینی سمیت تعدادی از مشتقات جدید 1، 2، 3 تری آزول شامل بخش پی پیرازین به‌عنوان عوامل ضد قارچ و مهارکننده آنزیم سیتوکروم 51
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Quantitative analysis of the gene expression of calcium/calmodulin-dependent protein kinase IV by the effect of Olibanum alcoholic extract in PC12 cell line
بررسی کمی بیان ژن‌ پروتئین کیناز وابسته به کلسیم/کالمودولین IV با تاثیر عصاره الکلی کندر در رده سلولی IV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic effects of hydro-alcoholic extract of Cynodon dactylon in hypercholesteremic rabbits
اثرات درمانی عصاره هیدروالکلی گیاه چایل اوتی در خرگوش‌های مبتلابه هایپرکلسترولمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between Dietary total antioxidant capacity and depression and anxiety in Iranian adults
ارتباط ظرفیت کل آنتی‌اکسیدانی رژیم غذایی با افسردگی و اضطراب در بزرگ‌سالان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Antibacterial Effect of Thyme (Thymus persicus) and Pennyroyal (Mentha longifolia) Alcoholic and Aqueous Extracts against Isolated Bacteria from Domestic Cheeses
مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره‌های الکلی و آبی آویشن (Thymus persicus) و پونه (Mentha longifolia) بر روی باکتری‌های جداشده از پنیرهای محلی شهر مراغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Effects of Swimming Training and Curcumin in Withdrawal Period of Alcohol Overdose in Rats
اثرات ضد‌اکسایشی تمرین شنا و کورکومین در دوره ترک مصرف افراطی الکل در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of Thymol on animal model of Rheumatoid Arthritis
اثرات تیمول در مدل تجربی روماتوئید آرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histomorphometrical study of the effect of platelet-rich plasma therapy on the damage caused by the Torsion-Detorsion testicular in mice
مطالعه هیستومورفومتری اثر درمانی پلاسمای غنی از پلاکت بر آسیب ناشی از پیچش-واپیچش بیضه موش سفید کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining of Fungal Contamination and Survey the Respective Effective Factors in Public Indoor Swimming Pools, Shiraz, Southern Iran
تعیین میزان آلودگی قارچی و بررسی فاکتورهای موثر بر آن دراستخرهای شنای عمومی سرپوشیده در شیراز، جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydro-alcoholic Extract of Rosemary in Comparison with Alprazolam on Learning under Stress Conditions in Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه رزماری در مقایسه با آلپرازولام بر یادگیری تحت شرایط استرس در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of Zataria Multiflora extraction loaded chitosan/PEO nanofibers via electrospinning method for potential biomedical applications
سنتز نانوالیاف کیتوسان/پلی‌اتیلن‌اکساید و عصاره آویشن شیرازی به روش الکتروریسی و کاربرد آن در پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on the most valuable biomarkers in epilepsy
مروری بر ارزشمندترین نشانگرهای زیستی در بیماری صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2018-7)


The effect of retinoic acid on uterine tissue and estradiol, progesterone hormones in female adult BALB/c mice
اثر رتینوئیک اسید بر روی بافت رحم و هورمون‌های استرادیول و پروژسترون در موش ماده بالغ BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the consequences of treatment with 131I on calcium, vitamin D3, parathormone, and cortisol in patients with thyroid abnormalities
بررسی اثر تجویز ید 131 بر میزان کلسیم، ویتامین D3، پاراتورمون و کورتیزول سرم در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effects of hypoxia and taper on expression of Pulmonary Bax and Bcl2 apoptotic proteins
پایش اثرات هایپوکسی و تیپر شدت بر بیان پروتئین‌های آپوپتوتیک Bax و Bcl2 ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and characterization of Graphene - ZnO NPs nanocomposite and its application for antibacterial activities
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت گرافن–نانوذرات ZnO و کاربرد آن برای فعالیت‌های ضد باکتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Panax ginseng extract on histomorphometric changes on brachial plexus region of the spinal cord in 20 days fetuses of diabetic rats
اثر عصاره Panax ginseng بر تغییرات هیستومورفومتریک ناحیه شبکه بازویی نخاع در جنین‌های 20 روزه موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of Spirulina (Arthrospira Platensis) on In Vitro Fertilization (IVF) and embryo development in female mice treated with cyclophosphamide
اثر محافظتی جلبک اسپیرولینا (آرترواسپیرا پلاتنسیس) بر لقاح آزمایشگاهی و رشد جنین در موش‌های ماده دریافت‌کننده سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Changes in Cesarean Indications Before and After the Implementation of Health Sector Evolution Plan in Valiasr Hospital, Fasa, Fars Province in 2013-2015
بررسی اندیکاسیون‌های سزارین قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان حضرت ولی‌عصر فسا در سال‌های 1392 و 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Methylation changes of Vimentin gene in Breast Cancer
بررسی تغییرات متیلاسیون راه‌انداز ژن ویمنتین در سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between anticipatory effect of Alexithymia and Emotion regulation Difficulties (disorder) on language impairment in Schizophrenia patients.
مقایسه اثر پیش‌بینی کنندگی ناگویی‌خلقی و اختلال تنظیم هیجانی درشدت اختلالات زبانی افراد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between Body Mass Index (BMI) and C11377G polymorphism of adiponectin gene with breast cancer
بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی (BMI) و پلی‌مورفیسم C11377G ژن آدیپونکتین با سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Elaeagnus Angustifolia fruit aqueous extract on histomorphometric changes of hippocampus in Balb/c mouse embryo
اثرات عصاره آبی میوه سنجد بر تغییرات هیستومورفومتریک هیپوکامپ جنین موش Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticancer effects of sodium butyrate on human colon cancer Caco2 cell line
اثرات ضد سرطانی سدیم بوتیرات بر روی رده سلولی Caco2 سرطان کولون انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of the Extract Lily (Lilium ledebourii (Baker) Boiss)
بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد ضد اکسیدانی گیاه نادر سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii (Baker) Boiss) در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between polymorphism XRCC1 (rs25487) and the susceptibility of chemical industry workers to benzene
ارتباط پلی مورفیسم XRCC1 (rs25487) و آسیب‌پذیری افراد شاغل در صنایع شیمیایی نسبت به بنزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2018-4)


Investigating vegetables from different areas of Shiraz and water used for their irrigation in terms of contamination with bacteria causing foodborne and waterborne diseases in summer 95
بررسی سبزیجات مناطق مختلف شیراز و آب استفاده‌شده برای آبیاری آن‌ها ازنظر آلودگی به باکتری‌های مولد بیماری‌های منتقله از آب و غذا در تابستان 95
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of wound complications after cesarean section and its related factors in women referring to Vali-e-Asr hospital FASA 1394
بررسی میزان عفونت بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان ولی‌عصر فسا 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Antibiotic Resistance Pattern and Prevalence of Class I, II, III Integron Genes in K. Pneumoniae Isolated from Clinical Samples in Sahrekord, Iran
الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و فراوانی ژنهای اینتگرون کالس 1 ،2 و 3 در جدایههای بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating The Effect of progressive Resistance Training on serum homocysteine levels, Insulin resistance index and lipid risk factors in ovariectomized rat
اثر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی هموسیستئین، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی موش صحرایی اورکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of nanoparticle adjuvant with the montanide adjuvant for hyper-immunization to produce anti-snakebite serum
مقایسه یاورهای نانوذره‌ای بایاور مونتاناید در بیش ایمن‌سازی برای تولید سرم ضد مارگزیدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of intraperitoneal administration of zinc oxide nanoparticles on the model of postpartum depression in adult female mice
اثر تجویز درون صفاقی نانوذرات اکسید روی بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش‌های سوری ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of All-trans Retinoic Acid on Histopathology of Pancreas of streptozotocin -Induced Diabetes in C57BL/6 mice
اثر آل ترانس رتینوئیک اسید بر هیستو پاتولوژی پانکراس موش‌های C57BL/6 دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between C677T polymorphism of the Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene and the levels of homocysteine in primary and secondary infertile women in Isfahan
ارتباط پلـی‌مورفیسـم C677Tژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز با میـزان هموسیستئیـن در زنان مبتلا به ناباروری اولیه و ثانویه در استان اصفهـان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating long non-coding RNA PRNCR1 in breast cancer
بررسی ارتباط تغییرات بیانی RNA بلند غیرکدکنندهPRNCR1 با سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating CpG islands methylation in P16/Ink4 gene promoter regions and the effect of Interleukin-17 gene polymorphism on this methylation in patients with breast cancer
بررسی متیلاسیون جزایر CpG واقع در نواحی پروموتر ژن P16/Ink4 و تأثیر پلی‌مورفیسم اینترلوکین 17 بر این متیلاسیون در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Docking Study on salicylaldehyde Derivatives as Anti-melanogenesis Agents
مطالعات داکینگ بر روی گروهی از مشتقات سالیسیل آلدهید به‌منظور دستیابی به ترکیبات ضد ملانوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating The Effect of Aerobic Interval Training with Selenium Nanoparticles on the Content of IL-6, TNF-α and IL-4 cytokines in spleen tissue of Mice with Breast Cancer
تأثیر یک دوره تمرین تناوبی هوازی به همراه نانوذرات سلنیوم بر میزان سایتوکاین‌های IL-6، TNF-α و IL-4 در بافت طحال موش‌های مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Levels of Oral Di-(2-ethylhexyl) Phthalate on Glycemic Response in Mice
تأثیر میزان دی (2- اتیل هگزیل) فتالات خوراکی بر پاسخ گلایسمی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of UCP3 (uncoupling protein 3) gene -55C/T polymorphism and obesity in a juvenile population of Iran
ارتباط پلی‌مورفیسم -55C/T ژن UCP3 (uncoupling protein 3) با چاقی در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Roles of Integrin and Its Application for Anti-viral Drug Development
نقش اینتگرینها و کاربرد آن در توسعه داروهای ضدویروسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2017-12)


Investigating the expression of CCAT2 gene as a new molecular marker in breast tumors
بررسی بیان ژن CCAT2 به‌عنوان مارکر مولکولی جدید در تومورهای پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the knowledge and attitude of general dentists concerning Infection control principles during preparing intra oral radiographic views in Marvdasht, Fasa and Kazeroon
بررسی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی در سطح شهرهای مرودشت، فسا و کازرون در ارتباط با میزان رعایت کنترل عفونت در زمان تهیه کلیشه‌های رادیوگرافی داخل دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical application of Bender–Gestalt in screening of brain lesions in patients with Stroke and Multiple Sclerosis
کاربرد کلینیکی آزمون بندر گشتالت در غربالگری ضایعات مغزی بیماران سکته مغزی و مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Experience to develop and deliver Clinical Nutrition educational content for medical students
تجربه تدوین و ارائه محتوای آموزشی تغذیه بالینی جهت دانشجویان دوره بالینی پزشکی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Association between rs17859812 Polymorphism in MUC5AC Gene Promoter and Risk of Gastric Cancer
بررسی ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی rs17859812 پروموتر ژن MUC5AC با خطر ابتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Coriandrum sativum L. Essentisal oil on Naloxone-Induced Jumping in Morphine-Dependent Mice
بررسی اثر اسانس گشنیز بر پرش‌های القاء شده با نالوکسان در موش‌های سوری وابسته به مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Curcumin on Pituitary-Gonadal Axis, DNA Oxidative Damage and Antioxidant Enzymes Activity of Testicular Tissue in Male Diabetic Rats
اثر کورکومین بر محور هیپوفیز-گناد، آسیب اکسیداتیو DNA و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بافت بیضه در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Protective effect of hesperetin in high fat diet-induced fatty liver disease in rat
بررسی اثر محافظتی هسپرتین در برابر کبد چرب ناشی از رژیم غذایی پرچرب در موش‌ صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Mid-Term of Aerobic Exercise on Apoptosis Biomarkers in the Cardiomyocytes of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
اثر تمرین هوازی میان‌مدت بر نشانگرهای آپوپتوز در سلول‌های عضلانی قلب موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between Human Papillomavirus and Herpes Simplex Virus Type 1 and 2 with Endometriosis Lesions
بررسی رابطه ‌پاپیلوما ویروس انسانی و هرپس سیمپلکس ویروس نوع 1 و 2 با ضایعه‌های اندومتریوزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

robial and Antioxidant Activities and Determining Phenolic and Flavonoid Contents of the Extracts of Five Species from Different Families of the Medicinal Plants Grown in Sistan and Baluchestan Province
بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی و تعیین محتوای فنلی و فلاونوئیدی کل عصاره‌های پنج گونه از تیره‌های مختلف گیاهان دارویی رشد یافته در استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of gold, silver and zinc oxide nanoparticles on oxidative stress parameters level in the liver, heart and lung of male mice
تأثیر نانوذرات طلا، نقره و اکسید روی بر سطح پارامترهای استرس اکسیداتیو در بافت کبد، قلب و ریه موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The phytoestrogenic effect of hydroalcoholic extract of alfalfa on oxidative stress and follicle formation in adult female Wistar rats
اثر فیتواستروژنیک عصاره‌ی هیدروالکلی یونجه بر استرس اکسیداتیو و تشکیل فولیکول در موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the relationship between cagA+ Helicobacter Pylori infection and microalbuminuria in type2 diabetic rats
تعیین رابطه بین وقوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری cagA+ و میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of the Second and Third-Generation of DNA Sequencing Technologies
مروری بر نسل دوم و سوم فناوری تعیین توالی DNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2017-11)


The Effect of 10 Weeks of Pilates Exercises on Static and Dynamic Balance and Psychological Factors in Elderly Men
بررسی اثر 10 هفته تمرین پیلاتس بر تعادل ایستا و پویا و عوامل روان‌شناختی در مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the effect of vitamin E on the expression of p53/PTEN of prostate gland of male rats in two groups of intensive continuous and intermittent exercise training
مقأیسه تأثیر ویتامین E بر بیان ژن های p53/PTEN غده پروستات موش های صحرایی نر در دو گروه با تمرینات تداومی و تناوبی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extract of white tea on serum levels of FSH, LH and testosterone in rats exposed to arsenic
تأثیر عصاره‌ی آبی چای سفید بر مقادیر سرمی هورمون‌هایFSH، LHو تستوسترون در رت‌های مواجهه شده با آرسنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of spexin neuropeptide on the function of the pituitary-gonadal axis and ovarian follicles in mature female rats
اثر نوروپپتید اسپکسین بر عملکرد محور هیپوفیز – گوناد و فولیکول‌های تخمدانی در موش‌های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pretreatment of alcoholic extract of Scrophularia Striata on spatial memory and lipid peroxidation in male rats during crystal meth addiction
پیش تیمار عصاره الکلی اسکروفولاریا استریاتا بر حافظه‌ی فضایی و پروکسیداسیون لیپیدی رت‌های نر طی اعتیاد به کریستال مت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating IL-22 gene polymorphism in patients afflicted with inflammatory bowel disease
بررسی پلی مورفیسم ژن IL-22 در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Educational Program Based on Precede Model on the Consumption of Fruits and Vegetables in High School Girl Students of Fasa City
بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل پرسید بر مصرف میوه و سبزی‌ها در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Combination therapy effect of Trastuzumab and Idarubicin on growth inhibition of HER2-positive breast cancer cells line (SK-BR-3)
بررسی اثر تیمار ترکیبی تراستوزوماب و ایداروبیسین بر مهار رشد رده‌ی سلولی HER2 مثبت سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the effect of three-dimensional music with dexamethasone on the carrageenan- induced inflammation in mature male rats
مقایسه اثر موسیقی سه‌بعدی (three-dimensional music) با داروی دگزامتازون بر التهاب ناشی از تجویز کاراژینان در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between osteoporosis, tooth loss and dry mouth in women referring to the bone densitometry center of the city of Fasa: case-control study
بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان‌ها و خشکی دهان در زنان مراجعه‌کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان شهر فسا: مطالعه مورد-شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the association of rs1951032 Polymorphism in the pre-miR-487a flanking region with incidence of breast cancer in Iranian women
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم rs1951032 در بالادست ژن miR-487a با بروز سرطان سینه در جمعیت زنان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of antifungal activities of magnesium oxide and copper oxide nanoparticles against different species of Aspergillus
بررسی فعالیت ضدقارچی نانوذرات اکسید منیزیم و اکسید مس علیه گونه‌های مختلف آسپرژیلوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of gold and silver nanoparticles on reproductive system: The review article
اثر نانوذرات طلا و نقره بر سیستم تولیدمثل: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Dual Role of Inflammatory Responses following Vibrio cholerae Infection in Cholerae pathogenesis
نقش دوگانه پاسخ‌های التهابی متعاقب عفونت ویبریوکلرا در بیماری‌زایی وبا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of Ziziphus Jujube on clinical and paraclinical findings of glycogen storage disease Ib, a case report and literature review
اثرات عناب بر بهبود یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی بیماری ذخیره گلیکوژن نوع Ib، گزارش مورد و مرور متون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2017-9)


Inhibitory effect of Curcumin on phosphorylation NFκB-p65 induced by hydrogen peroxide in Bovine Endothelial Cells
اثر مهاری کورکومین بر فسفریلاسیون NFκB-p65 القاشده توسط هیدروژن پراکسید در سلول‌های اندوتلیال آئورت گاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the anesthesia with Co-administration of Passiflora incarnata hydroalcoholic extract- ketamine with diazepam-ketamine in male rat
مقایسه بیهوشی مصرف توأم عصاره گل ساعتی (Passiflora incarnata)- کتامین با دیازپام- کتامین در موش صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pain-relieving effects of Silymarin and its interaction with histamine H1 receptors in Rats
اثرات تسکین‌دهنده درد سیلی مارین و تداخل عمل آن با گیرنده‌های H1هیستامینی در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of three-month aerobic training on the expression of AIF and caspase-9 gene in male rat soleus muscle
اثر سه ماه تمرین هوازی بر بیان ژن‌های AIF و کاسپاز-9 عضله‌ی نعلی موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics analysis of structure and function of Lebestatine isolated from Macrovipera venom
بررسی بیوانفورماتیکی ساختار و عملکرد سم لبستاتین جداشده از زهرمار ماکروویپریالبتینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of mesenchymal stem cells treated with estrogen on neutrophil cells functions
اثرات سلول های مزانشیمال تیمار شده با استروژن بر عملکرد نوتروفیل ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of Diazinon poison on Sex hormone serum levels and Ovarian Follicle in Female Rats
بررسی اثر سم دیازینون بر سطح سرمی هورمون‌های جنسی و فولیکول‌های تخمدانی در موش‌های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Codon Optimization of Stem Cell Factor (SCF) gene and evaluation of this gene expression using vector pBudCE4.1 in Chinese Hamster Ovary cells (CHO)
بهینه‌سازی کدون ژن فاکتور سلول‌های بنیادی (SCF) و ارزیابی بیان این ژن با کمک وکتور pBudCE4.1 در سلول‌های تخمدان همستر چینی (CHO)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the association of rs1862513 genetic variant in resistin gene with susceptibility to breast cancer
بررسی ارتباط واریانت ژنتیکی rs1862513 در ژن رزیستین بااستعداد ابتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular analysis of various classes of integrons in the clinical Pseudomonas aeruginosa isolates by Multiplex-PCR
آنالیز مولکولی کلاس های مختلف اینتگرون در سویه های بالینی پسودوموناس آئروژینوزا با استفاده از روش Multiplex-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of fetal bovine and human sera on isolation, expansion and osteogenic differentiation of adipose-derived stem cells
مقایسه اثر سرم جنین گاو (FBS) و سرم انسان (HS) بر جداسازی، تکثیر و تمایز استئوژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Level of Satisfaction of Family Physician Program in Urban Population of Fasa from 2014 to 2015
میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده در جمعیت شهری شهرستان فسا؛ 1394-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of validity and reliability of social phobia inventory among students in Payame Noor University of Lorestan
بررسی روایی و پایایی مقیاس هراس اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Exercise on Renal Function and Metabolic Syndrome in Kidney Transplant Athletes
تأثیر تمرین هوازی بر عملکرد کلیوی و سندرم متابولیک در ورزشکاران پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mechanisms Involved in Immunopathogenesis of influenza virus infection
مکانیسم‌های دخیل در ایمونوپاتوژنز عفونت ویروس آنفلوانزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nano-technological methods for increasing the oral bioavailability of curcumin
روش‌های نانوفناورانه برای افزایش فراهمی زیستی خوراکی کورکومین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2017-5)


Nocardiosis: a neglected infection
نوکاردیوزیس: یک عفونت فراموش شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The antidepressant-like effect of Mentha spicata essential oil in animal models of depression in male mice
اثر ضدافسردگی اسانس نعنا قمی (Mentha spicata) در مدل‌های حیوانی افسردگی در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of chromosomal abnormalities in patients with hematological malignancies in Isfahan population
بررسی اختلالات کروموزومی در بیماران مبتلا به سرطان خون در جمعیت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of virulence genes in Uropathogenic E. coli (UPEC) strains by Multiplex-PCR method
شناسایی ژن‌های بیماری‌زایی در سویه‌های اوروپاتوژنیک اشریشیا کلی (UPEC) به روش Multiplex-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the interactive role of stressful life events, reinforcement sensitivity and personality traits in prediction of the severity of Multiple Sclerosis (MS) symptoms
نقش تعاملی رویدادهای استرس‌زای زندگی، حساسیت به تقویت و صفات شخصیت در پیش‌بینی شدت علائم بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of packaging with chitosan film containing Bunium persicum L. essential oil on chemical and microbial properties of chicken fillet
تأثیر بسته‌بندی با فیلم کیتوزان حاوی اسانس زیره سیاه بر ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی فیله مرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of fnBP and clf genes prevalence among Methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains and assessment of the effects of host factors and clinical specimens on their distribution
ارزیابی شیوع ژن‌های fnBP و clfA در سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین استافیلوکوکوس اورئوس و تأثیر فاکتورهای میزبانی و نمونه بالینی بر الگوی پراکنش آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of methanolic and aquatic extract of Callistemon viminalis (SOl. Ex Gaertn.) G. Don with amphotericin B and their synergistic effects
مقایسه تأثیر عصاره آبی و متانولی گیاه Callistemon viminalis (SOl. ex Gaertn.)G. Don با آمفوتریسین B و بررسی اثرات سینرژیستی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of phenytoin cream and aqueous Quercus infectoria gall extract on wound healing in adalt male Wistar rats
مقایسه اثر فنیتوئین و عصاره آبی مازو بر ترمیم زخم در موشهای صحرائی نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intense and Moderate Interval Aerobic Exercise and Curcumin Consumption on the Gene Expression of c-Kit in Stem Cells of Old Rats Heart
اثر تمرین شدید و متوسط هوازی اینتروال و مصرف کورکومین بر بیان ژن c-Kit در سلول‌های بنیادی قلب موش‌های پیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of four-week high-intensity interval training with beta-alanine supplementation on aerobic and anaerobic performance and some blood parameters in girls basketball players
تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل‌دهی بتاآلانین بر عملکرد هوازی و بی‌هوازی و برخی فاکتورهای خونی دختران بسکتبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vivo screening antifungal activity of methanolic extract of Protoparmeliopsis muralis against Aspergillus flavus
بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره متانولی پروتوپارملیوپسیس مورالیس علیه آسپرژیلوس فلاووس در شرایط اینویوو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aqueous Extract of Launaea Acanthodes on the Hormones of Pituitary-Gonadal Axis and Testis Histological Changes in Male Diabetic Rats
اثر عصاره آبی گیاه چرخه بر هورمون‌های محور هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش‌های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Bifidobacterium Bifidum (BBCWF) on proliferation of K562 cell line
اثرات باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تکثیر رده سلولی 562K
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of inhalation of oil-paint fumes of construction industry on serum level of FSH, LH, estradiol and 17-alpha- hydroxyprogesterone in female rats
اثرات استنشاق بخارات رنگ‌روغنی ساختمان بر سطح سرمی هورمون‌های LH،FSH، استرادیول و ۱٧آلفا هیدروکسی پروژسترون در موش‌های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cellular and Molecular Mechanisms of the Production of Free Radicals during Exercise and Their Function on Skeletal Muscles
مکانیسم سلولی و مولکولی تولید رادیکال‌های آزاد در حین ورزش و عملکرد آن‌ها بر روی عضله اسکلتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2016-12)


Molecular Docking Studies of Some Hydroxy Nitrodiphenyl Ether Analogues as Tyrosinase Inhibitors
بررسی داکینگ مولکولی تعدادی از مشتقات هیدروکسی نیترو دی فنیل اتر به‌عنوان مهارکننده آنزیم تیروزیناز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of self-care behaviors education on quality of life in patients with type 2 diabetes: a randomized clinical trial
تاثیر آموزش رفتارهای خود مراقبتی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Healing Effect of Hydroalcoholic Extract of Hypericum Perforatum on Acetic Acid-Induced Ulcerative Colitis in Male Rats
بررسی اثر درمانی عصاره هیدروالکلی علف چای بر کولیت القا شده توسط اسید استیک در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of High-Intensity Interval Training on Mitochondrial Biogenesis of Lung Tissue
تأثیر یک دوره برنامه تمرین تناوبی شدید بر بایوژنز میتوکندریایی بافت ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Perfectionism Components among Patients with Obsessive - Compulsive, Major Depression Disorders, and Normal People
مقایسه مؤلفه‌های کمال‌گرایی در مبتلایان به اختلالات وسواسی جبری، افسردگی اساسی و گروه بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between personality and coping style according to the mediating role of resilience in patients with
رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با توجه به نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در بین بیماران مبتلا به MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of Nano Body Gene against Enterotoxin B of Staphylococcus Aureus
کلونینگ و بیان ژن نانوبادی علیه انتروتوکسین B باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Intramuscular Anesthetic Techniques in Chickens
مقایسه روش‌های بیهوشی عضلانی در جوجه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Semen Analysis Parametes Changes after Priscription of Two Immunosuppresive Drugs, Tacrolimus and Cyclosporine in Men Undergoing Renal Transplantation
مقایسه تغییرات پارامترهای آنالیز مایع منی به دنبال تجویز دو داروی ایمنوساپرسیو تاکرولیموس و سیکلوسپورین در مردان تحت پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Serum Specific Antibody against Recombinant ESAT-6 Antigen in Patients with Tuberculosis and Comparing to Normal Controls
بررسی سطح سرمی آنتی‌بادی اختصاصی علیه آنتی‌ژن نوترکیب ESAT-6 در بیماران مبتلا به سل در مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Storage Longtime on Cyanide Production in Postmortem Stored Tissues
بررسی رابطه طول گذشت زمان ‌بر مقادیر سیانید در برخی از نمونه‌های بافت اخذشده پس از مرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Performance of Shiraz General Dentists about Infection Control Principles during Preparing Intraoral Radiographies
آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر شیراز در مورد کنترل عفونت حین تهیه رادیوگرافیهای داخل دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Retinoic Acid Effects on Testicular Development of NMRI Mice
NMRI اثر رتینوئیک اسید بر تکوین بیضه‌ای موش کوچک آزمایشگاهی نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Teratogenic Factors Effect on Embryo
مروری بر اثر فاکتورهای تراتوژنیک بر جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation Methods of Mesenchymal Stem Cells in Mice; a Systematic Review
روش‌های جداسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی موش؛ یک مطالعه مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2016-11)


The Orbital Hemangiopericytoma: The Number of Reported Cases and a Possible Risk Factor
همانژیوپری سیتومای چشم: تعداد موارد گزارش شده و یک ریسک فاکتور احتمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Duration of Breastfeeding and Mother’s BMI
ارتباط طول دوره شیردهی و شاخص توده بدنی مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Peripheral Effects of Citrus Limon Essential Oil on Somatic Pain in Male Wistar Rats: Role of Histaminergic System
بررسی اثرات محیطی اسانس لیموترش (Citrus limon) بر درد پیکری در رت‌های نر نژاد ویستار: نقش سیستم هیستامینرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks Forced Swimming Training with Methadone Supplementation on Aspartate Aminotransferase, Alanine Aminotransferase, and Alkaline Phosphatase of Rats
اثر هشت هفته تمرین شنای اجباری همراه با مصرف متادون بر آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatic Analysis of Deleterious Non-Synonymous Single Nucleotide Polymorphisms (nsSNPs) in the Coding Regions of Human Prion Protein Gene (PRNP)
ارزیابی بیوانفورماتیکی پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی غیر مترادف (nsSNPs) بیماری‌زا در ناحیه کد‌کننده ژن پروتئین پریون انسانی (PRNP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Chronic Effect of Endurance Training On Jip3 Gene Expression in Soleus Muscle of Male Wistar Rats
اثر تمرین مزمن استقامتی بر میزان بیان ژن JIP3 در عضله نعلی رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antitumor Activity of Valproic Acid on K562 cells: In Vitro
ارزیابی فعالیت ضد توموری والپروئیک‌اسید روی سلول‌های K562 در محیط in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Effects of Isoflurane and Propofol on Body Temperature Changes during Knee Arthroscopy Surgery
مقایسه اثرات داروهای ایزوفلوران و پروپوفول بر تغییرات‌ دمای بدن در حین جراحی آرتروسکوپی زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Prolonged Exposure to Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields on the β2 Adrenergic System Activity in the Small Intestine of Male Rats
بررسی اثر تابش طولانی‌مدت امواج الکترومغناطیس با ‌فرکانس فوق‌العاده پایین بر فعالیت سیستم 2β آدرنرژیک در روده باریک موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Radiation Exposure of Urology Surgeons and Radiology Personnel during Fluoroscopy Guided Surgeries at Shahid Faghihi Hospital in Shiraz
ارزیابی میزان پرتوگیری جراحان یورولوژی و کارکنان شاغل در اتاق عمل بیمارستان شهید فقیهی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12 Weeks of High-Intensity Interval Training (HIIT) on Homocysteine and CRP Cardiovascular Risk Factors and Body Composition in Overweight Men
بررسی اثر 12 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر عوامل خطرزای قلبی و عروقی هموسیستئین، پروتئین واکنش‌گر C و ترکیب بدنی مردان دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Caregivers Awareness about the rules of Family Physician Program in Fasa in the Year 2014
میزان آگاهی گیرندگان خدمت از قوانین برنامه پزشک خانواده شهری فسا در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial Activity and Total Phenol Compounds of Punica granatum Hydro-Alcoholic Extract
ارزیابی فعالیت آنتی‌باکتریال و تعیین میزان فنل تام عصاره هیدروالکلی گل انار فارسی P‏unica granatum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning of linear T-cell epitops of EG95 antigen of Echinococcus granulosus into pGEX4t1 vector and expression analysis by SDS-PAGE
کلون کردن اپی توپ های خطی تحریک کننده ی لنفوسیت T آنتی ژن EG95 اکینوکوکوس گرانولوزوس در وکتور pGEX4t1 و بررسی بیان آن با روش SDS-PAGE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Propofol Anesthesia on Cutaneous Wound Healing in Rats
تأثیر استفاده از داروی بیهوشی پروپوفول بر روند التیام زخم‌های جلدی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Adhesive Surface Encoding Genes in Staphylococcus Aureus Isolated from Hospitalized Patients in Zabol-Iran by Multiplex PCR
بررسی میزان فراوانی ژن‌های کد کننده پروتئین‌های چسبندگی در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جداشده از بیماران بستری‌شده در بیمارستان های آموزشی شهرستان زابل به روش Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infertility, Ovulation Induction, and Cancers Risk in Women: Review Article
ناباروری، تحریک تخمک‌گذاری و خطر سرطان در زنان: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Contraction Velocity on Selected Muscle Damage Indices Following Acute Eccentric Exercise-Induced Muscle Damage: A Review
تأثیر سرعت انقباض بر شاخص‌های منتخب آسیب عضلانی متعاقب تمرین اکسنتریک حاد آسیب‌زا: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2016-8)


The Antibacterial Activity Evaluation of the Nanoparticles of Silver on Acinetobacter Baumannii
ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره بر روی اسینتوباکتر بومانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Balance Training with and Without Suit Therapy on the Balance and the Gait Pattern of Patients with Parkinsin's Disease
مقایسه تأثیر تمرینات تعادلی با و بدون لباس فضایی بر تعادل و الگوی راه رفتن بیماران مبتلا به پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Two-Week Swimming Training on Neuropathic Pain Induced by Chronic Constriction Injury and the Expression of GAD65 in Adult Male Rats
اثر دو هفته تمرین شنا بر درد نوروپاتی القا شده به روش آسیب مزمن ناشی از فشردگی عصب و بیان GAD65 در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Superoxide Dismutase (SOD), Glutathione (GSH), Malondialdehyde (MDA) and the Histological Changes of the Lung Tissue after γ-Irradiation in Rats
بررسی تغییرات سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون (GSH) و مالون دی آلدهید (MDA) و هیستولوژیک ناشی از تشعشع گاما بر بافت ریه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Citrullus Colocynthis (L.) Hydroalcoholic Extract on the Function of Lymphocyte Proliferation and Innate Immune System Responses after Challenge with the REV1 Vaccine in Wistar Rats
اثرات عصاره هیدرو الکلی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L) بر عملکرد میزان تکثیر لنفوسیت ها و پاسخ‌های ایمنی ذاتی بعد از چالش با واکسن REV1 در رت های ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Detection of Type 1 Fimbriae-Encoding Gene (fimH) in Uropathogenic Escherichia coli Strains Isolated from Outpatients with Urinary Tract Infection
ردیابی مولکولی ژن کد کننده فیمبریه نوع یک (fimH) در سویه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی جداشده از بیماران سرپایی مبتلابه عفونت مجرای ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Effect of the Phenol Compounds on Antibacterial Activity of Herbal Extracts: In vitro Assessment of Herbal Extracts in Fasa-Fars Province
بررسی تأثیر ترکیبات فنلی بر فعالیت ضدباکتریایی عصاره گیاهان دارویی: ارزیابی in vitro گیاهان دارویی شهرستان فسا- فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating performance of rural family physicians in Fars province working as part of Family Physician Program
بررسی نحوه‌ی عملکرد پزشکان خانواده روستایی استان فارس در راستای اجرای طرح پزشک خانواده 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks Endurance Training on Serum Levels of IL-10 and IL-8, and White Blood Cell Count in Women with Breast Cancer
اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر غلظت های سرمی IL-10، IL-8 و تعداد گلبول های سفید زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of rs2227956 HSPA1L Gene Polymorphism in Idiopathic Male Infertility
بررسی نقش پلی‌مورفیسم rs2227956 ژن HSPA1L در ناباروری ایدیوپاتیک مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Antioxidant Properties of Royal Jelly and Vitamin C on Enzymes, Histomorphometric and Liver Cells Apoptosis in Mice Suffering Hemolytic Anemia
بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی ژل رویال همراه با ویتامین C بر آنزیم‌ها، هیستومورفومتری و آپوپتوز سلول‌های کبدی موش‌های بالغ مبتلا به آنمی همولیتیک تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of Mesenchymal Stem Cell toward the Insulin-like Cells with Lentivirus Vector Mir-375
تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون انسانی به سمت سلول‌های تولید کننده انسولین با استفاده از لنتی وکتور miR-375
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of The Antibacterial Effects of The New Benzothiazole and Tetrahydropyrimidine Derivatives against Streptococcus Iniae, Edwardsiella Tarda and Aeromonas Hydrophila as Some Zoonotic Bacterial Pathogens
بررسی اثرات ضد باکتریایی مشتقات جدید بنزوتیازول و تتراهیدروپیریمیدین بر آئروموناس هیدروفیلا، استرپتوکوکوس اینیایی و ادواردزیلا تاردا به عنوان سه باکتری بیماری‌زای مشترک بین آبزیان و انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tribulus Terrestris Extract on Hepatic Complications Due to the Gelofen Consumption in Adult Female Rats
اثر عصاره خارخاسک بر عوارض کبدی ناشی از مصرف ژلوفن در موش‎های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effects of Vitamins C and E on The Oxidative Stress Induced by Sodium Metabisulfite on The Kidney Tissue in Adult Rats
اثر محافظتی ویتامین‌های E و C بر بافت کلیه در موش‌های صحرایی نر بالغ تحت استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف سدیم متا بی سولفیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Resistance Exercises and Yoga on the Life Quality and the Muscle Strength of Patients with Knee Osteoarthritis: A Systemic Review of the Previous Literatures
بررسی اثرات تمرین‌های مقاومتی و یوگا بر کیفیت زندگی و قدرت عضلانی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو: مروری نظام‌مند بر مطالعات پیشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Suicide with Chloroquine Overdose and Review of Literature
گزارش موردی خودکشی با مصرف بیش ‌از حد داروی کلروکین و بررسی متون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2016-3)


پاسخ به نقد مقاله: اثر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه دنایی بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موشهای صحرایی دیابتی
پاسخ به نقد مقاله: اثر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه دنایی بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موشهای صحرایی دیابتی
| [PDF-FA] | [XML] |

Complementary article: The effects of hydroalcoholic extract of dracocephalum kotschyi on blood glucose and lipid profile in diabetic rats
نقد مقاله: اثر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه دنایی بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موشهای صحرایی دیابتی
| [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of bla-CTX-M, bla-SHV, and bla-TEM Genes and Comparison of Antibiotic Resistance Pattern in Extended-spectrum β-lactamase producing and non-producing groups of Klebsiella pneumoniae Isolated from Clinical Samples in Kerman Hospitals
شیوع ژن های bla-SHV ، bla-TEM و bla-CTX-M و مقایسه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در دو دسته کلبسیلا پنومونیه دارا و فاقد آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف در نمونه های بالینی بیمارستان های شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of Helicobacter Pylori CagA Gene Antigenic Regions in E. coli
کلونینگ و بیان نواحی آنتیژنیک ژن CagA هلیکوباکتر پیلوری در باکتری اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Children’s Postural Abnormalities and Its Association with Sport Activity
میزان شیوع ناهنجاریهای قامتی کودکان و ارتباط آن با فعالیت ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Prevalence, Determining the Effects of Immunologic Sensitization and Clinical Symptoms Related to Allergens Existing in Khuzestan Province
بررسی شیوع، تعیین میزان حساسیت زایی و تظاهرات بالینی مرتبط با آلرژنهای موجود در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Sesamum Indicum Consumption on Biochemichal Parameters in Type 2 Diabetic Patients
بررسی اثر مصرف دانه کنجد بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Intensities of Acute Aerobic Exercise on Plasma Resistin Concentration and Insulin Resistance Index in Type 2 Diabetic Males
اثر شدت های مختلف فعالیت هوازی حاد بر غلظت رزیستین پلاسما و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiological Pattern of Injuries among Children under 15 Years of Age in Fasa in 2013
الگوی اپیدمیولوژیک حوادثِ کودکان زیر 15 سال شهرستان فسا در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of PNPLA3 Gene Polymorphism (rs738409) and Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Southern Iranian Population
بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs738409 ژن PNPLA3 با کبد چرب غیر الکلی در جمعیت جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Klebsiella pneumoniae Infections in Hospitalized Patients: Characterization of Antibiotic Cross-resistance and Detection of Cefepime Susceptible-dose Dependent (SDD) Strains
تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی متقاطع کلبسیلا پنومونیه و شناسایی سویههای با حساسیت وابسته به دوز نسبت به سفپیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Body Mass Index with Leptin and Other Hormonal Parameters in Women with Unexplained Infertility and Fertile Women
بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با لپتین و سایر پارامترهای هورمونی در زنان با ناباروری غیر قابل توجیه در مقایسه با زنان بارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of N-acetyl Cysteine on Paraoxon-induced Oxidative Stress in Rat Liver and Kidney
بررسی نقش -N استیل سیستئین بر استرس اکسیداتیو ناشی از پاراکسون در کبد و کلیه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of rs16953002 FTO Gene Polymorphism with Type 2 Diabetes and Obesity
بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs16953002 ژن FTO با دیابت نوع 2 و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The location analysis of the local pharmacies by the multi criteria decision-making AHP-Fuzzy method (case study IRAN-SHIRAZ)
تحلیل مکانی در مکان‌یابی داروخانه‌ها به روش تصمیم گیری چند معیاره AHP-Fuzzy (مطالعه موردی شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Maternal Blood Vitamin D Levels and Pregnancy Outcomes: A Review Article
ارتباط سطوح ویتامین دی خون زنان باردار با برخی پیامدهای بارداری: یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 0 (2016-8)


خلاصه مقالات پذیرفته شده اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماری های غیرواگیر
خلاصه مقالات پذیرفته شده اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماری های غیرواگیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2015-12)


پاسخ به نقد مقاله: بهبود گزارش نتایج مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز تست‌های تشخیصی
پاسخ به نقد مقاله: بهبود گزارش نتایج مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز تست‌های تشخیصی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد مقاله: بهبود گزارش نتایج مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز تست‌های تشخیصی
نقد مقاله: بهبود گزارش نتایج مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز تست‌های تشخیصی
| [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral Co-Administration of Zinc Sulfate and Vanadium on The Level of Blood Sugar in Streptozosin Induced Diabetic Rats
تاثیر مصرف خوراکی همزمان سولفات روی و وانادیوم بر سطح قند خون موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude, and Performance of Radiographers about the Principles of Radiation Protection and Following Protective Standards in Medical Imaging Centers of Hospitals in Fasa in 2015
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران از اصول حفاظت در برابر اشعه و رعایت استانداردهای حفاظتی در مراکز تصویربرداری پزشکی بیمارستان‌های شهرستان فسا در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Transdiagnostic Therapy on Anxiety, Depression, Cognitive Strategies of Emotional Regulation, and General Performance in Women with Comorbid Anxiety and Depression
اثربخشی درمان فراتشخیصی بر علائم اضطراب، افسردگی، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی و عملکرد عمومی زنان مبتلا به اضطراب و افسردگی همبود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The detection of Klebsiella pneumoniae 16srRNA specific gene by PCR-ELISA technique
تشخیص کلبسیلا پنومونیه از طریق توالی اختصاصی 16SrDNA با استفاده از تکنیک PCR-ELISA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ethanolic The effect of ethanolic extract of Saffron (Crocus sativus L.) on improving the spatial memory parameters in the experimental models of Parkinson disease in male rats
تاثیر عصاره اتانولی زعفرانL.) Crocus sativus) بر بهبود پارامترهای حافظه فضایی در مدل تجربی پارکینسون در رت‌های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of hydroalcoholic extract of dracocephalum kotschyi on blood glucose and lipid profile in diabetic rats
اثر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه دنایی بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assess the prevalence rate of Campylobacter genus and Campylobacter jejuni species in raw milk collected from the Amol City by Multiplex- Polymerase Chain Reaction
تعیین میزان فراوانی جنس کمپیلوباکتر و گونه کمپیلو باکتر ﮊﮊﻭﻧﻲ در شیر خام جمع آوری شده از شهرستان آمل بوسیله واکنش زنجیره‌ای پلی مراز چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cathepsin D gene Expression in Stomach: Its Association with Age, Sex, and Menopausal status
ارتباط بیان ژن کاتپسین D در معده با سن، جنسیت و وضعیت یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outer Membrane Protein D Gene in Clinical Isolates of Pseudomonas Aeruginosa and its Role in Antibiotic Resistance
ژن Outer membrane protein Dدر ایزوله‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا و نقش آن در مقاومت آنتی بیوتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Effects of Medication Therapy and Exercise Training with Diet on Liver enzyme Levels and Liver Sonography in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)
بررسی مقایسه‌ای تاثیر دارو درمانی و تمرین ورزشی به همراه رژیم غذایی بر میزان آنزیم‌های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Antimicrobial Effects of Centaurea Plant’s Essential Oil on Pathogenic Bacteria: Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis, and Escherichia Coli Isolated from Clinical Specimens
بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه گیاه گل گندم (Centaurea) بر روی باکتری‌های نوع پاتوژن استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و اشریشیا کلی جدا شده از نمونه‌های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Effective Factors in Preventive Behaviors of Brucellosis in Stockbreeder of Charaoymaq County: A Health Belief Model
بررسی عوامل موثر بر رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت در دامداران شهرستان چاراویماق: مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Blood Parameters, P53, and IL6 in Personnel of Copper Complex: A Comparison with Control Group
بررسی برخی پارامترهای خونی و بیان ژن‌های P‏53 وIL6 در شاغلین مجتمع مس در مقایسه با افراد کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hesperidin as a natural Radio-Protector
هسپریدین به عنوان یک محافظ پرتوی طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The orbital and sinonasal hemangiopericytoma, 2 case reports:
همانژیوپری سیتومای چشم و سینونازال، گزارش 2 مورد:
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2015-11)


comparison of serum visfatin levels in restricted diet rats,type2 diabetic rats and insulin resistance rats with normal rats
مقایسه سطوح ویسفاتین سرم درموشهای صحرایی دارای رژیم غذایی محدود، موشهای مبتلا به دیابت نوع2، موشهای مقاوم به انسولین با موشهای نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival of Dental Pulp Stem Cells: The effect of Soymilk and Milk
بررسی اثر شیرسویا و شیر گاو بر بقا سلول‌های بنیادی پالپ دندان خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of Some Genes Involved in Epigenetic in Breast Cancer Cell Lines: The Effect of Quercetin
اثر کوئرستین بر بیان برخی از ژن‌های درگیر در اپی ژنتیک درسل لاین‌های سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NT-4 Gene Expression of Male Wistar Rat’s Sciatic Nerve Fiber: The Effect of Decreased Activity on the Form of Spinal Nerve Ligation
اثر کاهش فعالیت به روش لیگاتوربندی عصب نخاعی بر بیان ژن NT-4 در عصب سیاتیک رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Perinatal Effects of Lithium Carbonate on Hypothalamic-Pituitary-Gonadal in Adult Female Wistar Rats
اثرات تجویز پری ناتال کربنات لیتیوم بر عملکرد محور هیپوتالاموس- هیپوفیز-گناد فرزندان ماده بالغ نسل اول موشهای صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of inhibitory effects of Chlorella vulgaris extract on growth, proliferation and biofilm formation by Streptococcus mutans and evaluation of its toxicity
بررسی اثر بازدارندگی عصاره ریز جلبک کلرلا ولگاریس بر رشد، تکثیر و تشکیل بیوفیلم توسط استرپتوکوکوس موتانس و ارزیابی سمیت آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brain Edema and Neurologic Deficits in Rat Stroke Model: The Effect of Hydroalcoholic Extract of Salvia Officinalis
بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis) بر میزان ادم مغزی و امتیاز نقص‌های نورولوژیک در مدل سکته مغزی رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Activity of Sirtuin 1 in MCF-7 Breast Cancer Cell Line: The Effects of Visfatin
بررسی تأثیر ویسفاتین بر روی فعالیت سیرتوئین 1 در رده‌ی سلولی MCF-7 سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effects of Cytomegalovirus Glycoprotein B on the Maturation and Function of Monocyte-derived dendritic cells
ارزیابی اثرات گلیکوپروتئین B سیتومگالوویروس بر بلوغ و عملکرد سلول‌های دندریتیک مشتق شده از منوسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Endurance Training on Tumor Level of IL-8 and Serum Level of IL-17 in Female Mice with Breast Cancer
بررسی اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر سطوح توموری اینترلوکین 8 و اینترلوکین 17 در سطح سرم موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pulmonary Function Test in Construction Workers and a Referent Food Industry Group: A Comparative Study
مطالعه مقایسه‌ای تست عملکرد ریوی کارگران ساختمانی و یک گروه از کارگران صنایع غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Digital and Analog Mammography in Breast Cancer Diagnosis and Screening: A Systematic Review and Meta-Analysis
بررسی اثربخشی ماموگرافی دیجیتال در مقایسه با ماموگرافی آنالوگ درغربالگری و تشخیص سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Applied Research in Properties and Clinical Application of Bone Marrow of Mesenchymal Stem Cells
بررسی کاربردی خصوصیات و نتایج درمانی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reported a case of water filled bulla in feet (molluscum contagiosum) Water-Filled Bulla in Feet (Molluscum Contagiosum): A Case Study
گزارش یک مورد زگیل آبکی در کف پا ( مولاسکوم کانتاجیزیوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conductance of Anesthesia in Pediatrics Pulmonary Hydatid Cyst: A Case report
مدیریت بیهوشی در کیست هیداتید ریه اطفال: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2015-8)


Detection of single Nucleotide Polymorphism E326K of SHBG Gene in Breast Cancer of Iranian Females
شناسایی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی E326K ژن SHBG با سرطان پستان زنان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Moderate Intensity Running Exercise on Femoral Bone Microarchitectures in Ovariectomized Sprague-Dawley Rats
اثر تمرین دویدن با شدت متوسط بر ریزساختارهای بافت استخوان فمور در موش‌های صحرایی اورکتومی شده از نژاد اسپراگ-داولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Frequency of Favorable Allele of rs12979860 Polymorphism of IL-28B in Healthy and HCV Infected Iranian Individuals
بررسی فراوانی الل مطلوب پلی مورفیسم rs12979860 ژن اینترلوکین 28B در جمعیت سالم و آلوده به HCV ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Soy Milk on Histomorphometric Changes of Olfactory Bulb in Neonatal Ovariectomized RatsSprague- Dawley strain
اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک پیاز بویایی ناشی از برداشت تخمدان در موش‌های صحرایی نوزاد نژاد Sprague- Dawley
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Side Effects of Methadone Maintenance Therapy in Patients Referred to Fasa Doctor Shariati Hospital
بررسی فراوانی عوارض ناشی از درمان نگه دارنده با متادون در مراجعه کنندگان به مرکز درمانی بیمارستان دکتر شریعتی فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge Regarding to Oral Manifestation of AIDS among General Dentists in Kermanshah, 2014
بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی کرمانشاه از تظاهرات دهانی بیماری ایدز در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intravenous Analgesia Pump on Neonates and the Complaints and Complications of Mothers after Cesarean Section
تأثیر پمپ بی دردی داخل وریدی بر نوزادان و میزان شکایات و عوارض مادران بعد از عمل جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Intracerebellumal Injection of Estrogen on Anxiety-like Behavior and Parameters of Antioxidant System following Ethidium Bromide Injection in rat
بررسی اثر تزریق استروژن به قشر مخچه موش صحرایی بر رفتارهای شبه اضطراب و پارامترهای سیستم آنتی اکسیدانی به دنبال تزریق اتیدیوم بروماید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic Evaluation of the Risk of Suffering from Musculoskeletal Disorders in Nurses with Quick Exposure Check (QEC) and the Effect of 8-week selected Corrective Exercises and Ergonomic Occupational Intervention on their Exposure Rate
ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات عضلانی- اسکلتی پرستاران به روش QEC و تأثیر 8 هفته حرکات اصلاحی منتخب و مداخلات ارگونومی شغلی بر میزان مواجهه آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Duration of Breastfeeding and Maternal Factors
بررسی ارتباط بین مدت زمان شیردهی و فاکتورهای مادران فرهنگی تهران در سال 92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of HCV Infection in Suspected Orphans Newborns by Real-Time PCR and HCV-Core Ag-Elisa
بررسی عفونت ویروس هپاتیت C در نوزادان مشکوک نگهداری شده در شیرخوارگاه به وسیله آزمایش کمی Real-Time PCR و نیز تست HCV-Core Ag-Elisa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitrification on Follicular Morphology of Ovarian Rat
بررسی اثر انجماد شیشهای بر مورفولوژی ردههای مختلف فولیکولی بافت تخمدان رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Prangos Ferulacea L on the Haematologic Indices of Diabetic Rats
تاثیر عصاره گیاه جاشیر (prangos ferulace lindl) برشاخص‌های هماتولوژیک در موش صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying Global and Iranian Food Consumption Patterns: A Review of the Literature
بررسی و مقایسه الگوی مصرف غذایی در ایران و جهان: یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treating a Patient with Bone Marrow Edema Syndrome with Iloprost
درمان یک مورد بیمار مبتلا به سندرم ادم مغز استخوان با داروی ایلوپروست: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2015-4)


Protective Effect of Wheat Germ Oil on Sex Hormones Disorders and Uterine Tissue Disorders Morphology Following Treatment with Carbamazepine in Epileptic Female Mice with Pentylenetetrazol
اثر حفاظتی روغن‌جوانه‌گندم بر اختلالات هورمون‌های جنسی و مورفولوژی بافت رحم به دنبال درمان با کاربامازپین در موش‌های ماده صرعی شده با پنتیلن تترازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial Effect of Curcumin Loaded Chitosan Nanoparticles
ارزیابی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Serum Vaspin and Chemerin Levels in Type 2 Diabetic and Treated with Anti Diabetic Drugs Metformin and Acarbose in Rats
بررسی سطوح سرمی واسپین‌ و‌ کمرین در موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به دیابت نوع‌2 و درمان شده با داروهای آنتی‌دیابتی متفورمین و آکاربوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Ecologic Condition on Antimicrobial Activity of Endemic Herbal Extracts in Fars Province
بررسی اثرات زیست بوم برفعالیت ضد میکروبی عصاره گیاهان دارویی بومی استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Hydro-alcoholic Extract of Apium Graveolens on Carbon Tetrachloride Induced Hepatotoxicity in Sprague-Dawley male Rats
بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر سمیّت القا شده توسط تترا کلریدکربن در موش بالغ نر نژاد اسپراگوداولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Effect of Hydroalcoholic Extract of Allium hirtifolium on Glycated Hemoglobin Formation in In-vitro Condition
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) بر میزان تشکیل هموگلوبین گلایکه شده در حالت برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aspirin Consumption during Pregnancy on Fetal and Placental Weights and Histomorphometric Changes of the Fetal Stomach in Rats
تاثیر مصرف آسپرین در طی بارداری بر وزن جنین و وزن جفت و تغییرات هیستوموفومتریکی معده‌ی جنین موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-vitro Differentiation of Human Umbilical Cord Wharton’s Jelly Mesenchymal Stem Cells to Insulin-Producing Cells
تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی ژله‌ی وارتون بند ناف انسان به سلول‌های تولید کننده‌ی انسولین در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ginkgo on Baclofen Induced Amnesia using Passive Avoidance Learning and Memory in Rats
تاثیر Ginkgo برکاهش حافظه ناشی از باکلوفن با روش شرطی احترازی غیر فعال در حافظه بلند مدت موش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological Evaluation of the Embryo and Weight Assessment of Body, Kidney, and Liver in Pregnant NMRI Mice Exposed to Zinc Oxide (ZnO)Nanoparticles
بررسی هیستوپاتولوژیک جنین و ارزیابی وزن بدن، کلیه و کبد در موش باردار نژاد NMRI تحت مواجهه با نانوذره اکسید روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blood Glucose Alterations in Spinal versus General anesthesia in those undergoing Cesarean Section Delivery
مقایسه تغییرات قند خون در بی‌حسی نخاعی با بیهوشی عمومی در عمل سزارین - یک مطالعه همگروهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of Copper Oxide (CuO) Nanoparticles and Surveying Its Bactericidal Properties against Aeromonas Hydrophila Bacteria
سنتز نانو ذرات اکسید مس و بررسی خصوصیات باکتری کشی آن بر روی باکتری آئروموناس هیدرو فیلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demand–Control Model and its Relationship with Burnout Syndrome in Nurses
ابعاد مدل نیاز-کنترل و ارتباط آن با سندرم فرسودگی شغلی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of Diphenhydramine Hydrochloride Mucoadhesive Oral Film and the Evaluation of its Pharmaceutics characteristics
تهیه فیلم مخاط چسب دیفن هیدرامین هیدروکلراید و ارزیابی خصوصیات فارماسیوتیکس آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metabolic Syndrome as a Risk Factor for Osteoarthritis
سندرم متابولیک به عنوان عامل خطر استئوآرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2014-12)


Antibiotic Resistance Pattern of Bacteria Causing Urinary Tract Infections in Children of Fasa During the years 2012 and 2014
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری‌های مولد عفونت ادراری در کودکان شهرستان فسا طی سال‌های 1391 تا 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Effects of Topical Minoxidil or Rosemary and the Combination of Both on the treatment of Alopecia areata
تاثیر درمانی داروی مینوکسیدیل با رزماری و ترکیب هر دو ‌بر بیماران مبتلا به بیماری طاسی منطقه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Location Allocation of Health Care Centers Using Geographical Information System: region 11 of Tehran
مکان یابی بهینه مراکز درمانی شهری با استفاده از GIS : منطقه 11 شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Health Promotion Program with Collaborative Approach on Body Weight of Overweight Elementary School Girls
بررسی تاثیر برنامه ارتقا سلامت با رویکرد مشارکتی بر میزان وزن دختران دارای اضافه وزن دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Immunomodulatory Effect of Recombinant Exotoxin A of Pseudomonas Aeruginosa on Dendritic Cells Extracted from Mice Spleen
اثر ایمونومدولاتوری اگزوتوکسین A نوترکیب پسودوموناس بر سلول‌های دندریتیکی استخراج شده از طحال موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Development and the Expression of Bax, Bcl-2, and ErbB4 Genes following Vitrification of Eight Cell and Blastocyst Embryos
ارزیابی تکوین و بیان ژن‌های Bcl-2, Bax و ErbB4 پس از انجماد شیشه‌ای جنین‌های هشت سلولی و بلاستوسیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Antioxidant and the Antimicrobial Effects of Aqueous and Ethanolic Extract of Rumex Alveollatus L. on In-vitro Indicator Microorganisms
مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره آبی و اتانولی گیاه ترشک (Rumexalveollatus L.) بر میکروارگانیسم‌های شاخص در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histologic and Histomorphometric Study on the Effect of Hydro-Alcoholic Aloe Vera Extract on Tissue Formation of Sciatic Nerve in Diabetic Male Rats
مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه صبرزرد بر ساختار بافتی عصب سیاتیک در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extract of Phoenix Dactylifera Pollen on In vitro viability and proliferation rate of neonatal mouse spermatogonial stem cells
بررسی تاثیر عصاره‌ی آبی گرده‌ی نخل بر میزان زنده ماندن و تکثیر سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی موش نابالغ در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the frequency of Self-Immolation and its Relationship with Social and Demographic Status of the Patients Referring to Ghotboddin E Shirazi during the Years 2006 and 2011
بررسی فراوانی خودسوزی و رابطه آن با وضعیت اجتماعی و دموگرافیکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قطب الدین شیرازی طی سال‌های 1385 تا 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Rapid and Sensitive Real Time PCR Technique in Detection of DNA Impurities in Recombinant Interferon
به کارگیری روش سریع و حساس Real time PCR در تشخیص ناخالصی های DNA در اینترفرون نوترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Reasons for Refusing Coronary Angiography in Patients Referring to Cardiac Ward of Valiasr Hospital in Fasa
بررسی دلایل عدم انجام آنژیوگرافی در بیماران کاندید مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان ولی عصر (عج) فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parotid Lipoma: Case Report
لیپومای غده پاروتید: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2014-11)


Comparison of the Serum Level of Carcinoembryonic antigen, Prolactin, and Malondialdehyde in Patients Suffering from Breast Cancer and in Healthy individuals in Isfahan
مقایسه سطح سرمی کارسینو امبریونیک آنتی ژن، پرولاکتین و مالون دی آلدهید در بیماران مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of intrahippocampal injection of estradiol on spatial memory in male rats during multiple sclerosis disease
اثر تزریق داخل هیپوکمپی استرادیول بر حافظه فضایی در رت های نر طی بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of curcumin effects on liver tissue in adult male rats treated with cyclophosphamide
بررسی اثرات کورکومین بر بافت کبد در موش‌های صحرایی نر بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Natural Honey and Metformin on Pancreatic Histopathology in STZ- Induced Diabetic Rats
مقایسه اثر عسل طبیعی و متفورمین بر هیستوپاتولوژی پانکراس موش‌های صحرائی مبتلا شده به دیابت با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Several Common Antifungal Drugs (Clotrimazole, Miconazole, Fluconazole) alone and in Combination with Amphotericin B on Candida Species Isolated from Chronic Candidal Vulvovaginitis
بررسی اثر چند داروی ضد قارچی متداول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial Effects of Lecanora muralis SP. Extract on Staphylococcus Aureus and Salmonella Typhimurium in in-vitro and in animal model
ارزیابی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌های گلسنگ SP. Lecanora muralis بر استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا تیفی موریوم در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effect of Allicin, Silver Nano Particles, and Their Combination against Skin Infection due to Pseudomonas aeruginosa in Animal Model
اثرضد باکتریایی آلیسین، نانوذرات نقره و ترکیب آن‌ها علیه عفونت پوستی سودوموناس آئروژینوزا درمدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology and Risk Factors of Toxoplasmosis in High School Girls of Ilam in the Year 2012
بررسی سرواپیدمیولوژی و عوامل خطرتوکسوپلاسموزیس در دختران دبیرستانی شهر ایلام در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cesarean Section Rate and Its Cause in Fasa in the Year 2011
بررسی میزان سزارین و علل آن در شهرستان فسا، 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of IL-18 and IFN-γ on Severity of Malaria and Quality of Treatment
بررسی اثرتنوع ژن‌های ایمنی IL-18 و IFN-γ برشدت بیماری مالاریا و کیفیت درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibiotic Resistance Pattern of Isolated Gram-Negative Bacteria from Urine Culture of Hospitalized patients in Different Wards of Vali-Asr Hospital in Fasa During the Years 2012 and 2013
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری‌های گرم منفی جدا شده از کشت ادرار بیماران بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان ولی‌عصر (عج) شهرستان فسا طی سال‌های 1391 و 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Burn Injury (Second Degree) Recovery Using Silver Sulphadiazine Ointment 1% and the Combination of Mastic Gum with Ghee
بهبودی زخم ناشی از سوختگی (درجه دو) پس از درمان با پماد سولفادیازین نقره 1% در مقایسه با ترکیب روغن حیوانی- سقز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Studying of Deferasirox Side effects on the Structure and the Function of Bovine Liver Catalase
بررسی اثرات جانبی داروی دفراسیروکس بر ساختار و عملکرد آنزیم کاتالاز کبدی گاو در شرایط In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2014-9)


Evaluating the Effect of Vitamins E and C on Sexual Cell Lineages in Adult Male Rats under Oxidative Stress Induced by Endosulfan Consumption
بررسی اثر ویتامین‌های Eو C بردودمان سلول‌های جنسی در موش‌های صحرایی نر بالغ تحت استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف اندوسولفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mexiletine Effect on Bispectral Index Changes and Hemodynamic Responses to Endotracheal Intubation and During General Anesthesia
ارزیابی اثر مگزیلتین بر تغییرات شاخص دو طیفی (Bispectral Index) و پاسخ‌های همودینامیک به دنبال لوله‌گذاری نای و حین بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of KCNJ11 Gene Variant (rs 5219) in Patients with Diabetes after Liver Transplantation
بررسی واریانت (rs 5219) از ژن KCNJ11 در بیماران مبتلا به دیابت بعد از پیوند کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Breast-Feeding and Oral Glucose on Infants Vaccination Pain
مقایسه تأثیر شیر مادر با گلوگز خوراکی بر درد واکسیناسیون شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Demografic and clinical characters of patients whit Bacterial vaginosis in Ahwaz Amir Almoomenin hospital.
بررسی خصوصیات دموگرافیک و بالینی مبتلایان به واژینوز باکتریال در درمانگاه زنان بیمارستان امیر المومنین شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Contamination Rate, Sensibility and Antimicrobial Resistance Patterns in Staphylococcus Aureus Isolated from Traditional Cheese Consumed in Qotur of khoy Province
بررسی میزان آلودگی و تعیین الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از پنیر های سنتی مصرفی در بخش قطور شهرستان خوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Amount of Histamine Levels in Canned Tuna Fish Marketed in Supermarkets of Tabriz City
تعیین میزان هیستامین در کنسروهای ماهی تن عرضه شده در سوپرمارکت‌های شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Amount of 25-Hydroxy Vitamin D3 Concentrated in Serum of Normal and Overweight/ Obese Women and Its Relation to Metabolic Syndrome
مقایسه میزان 25 هیدروکسی ویتامین D3 سرم در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن/ چاق و ارتباط آن با سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an Intelligent, Non-Contact System for Controlling Neonate’s Body Temperature in Incubators
طراحی سیستم هوشمند و غیرتماسی کنترل دمای بدن نوزاد در انکوباتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

he Prevalence of Human Intestinal Parasites in Rural Areas of Saveh, Markazi Province, Iran
بررسی شیوع انگل‌های روده‌ای انسان در روستاهای شهرستان ساوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Home-based Pulmonary Rehabilitation Nursing on Fatigue and quality of life in Patients with COPD
مقایسه تاثیر مراقبت پرستاری توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل بر خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به COPD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Different Factors of Fear in Normal Delivery among Pregnant Women, in Arak -A Cross Sectional Study
بررسی دلایل و عوامل مرتبط با ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اراک - یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunogenicity of Hepatitis B Vaccine among Medical Staff of Shahid Madani Hospital of Tabriz, Iran
ایمنی زایی واکسن هپاتیت B در کادر درمانی بیمارستان شهید مدنی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene Family: Structure, Organization and Evolution
خانواده های ژنی ؛ سازمان دهی، تشکیل و تکامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

استاندارد سازی متدهای بررسی اثرات ضد باکتریایی گیاهان دارویی
استاندارد سازی متدهای بررسی اثرات ضد باکتریایی گیاهان دارویی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2014-5)


Comparison The Activity Rate of Alpha-1 Antitrypsin in Obese with normal weight People
مقایسه فعالیت آلفا-1-آنتی تریپسین در افراد چاق با افراد دارای وزن طبیعی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Survey of Life Quality in Renal Transplant Recipients, Peritoneal Dialysis, and Hemodialysis Patients in Kerman in the Year 2013
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران دریافت کننده پیوند کلیه با بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقی شهر کرمان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Melatonin Effect Against The Early Effect of Ionizing Radiation Induced Lung Injury
بررسی تاثیر ملاتونین در مقابل اثرات زودرس ریوی ناشی از تشعشع یونساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Selenium nanoparticles antioxidant on sperm parameters in mature and adult rats
تأثیر آنتی اکسیدانی نانو ذرات سلنیوم بر پارامترهای اسپرمی بیضه‌ی موش‌های جوان و مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of L-Arginin Supplementation on lipid profiles in patients with diabetes type 2
اثر مکمل ال آرژنین بر پروفایل لیپیدی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Garlic (Allium Sativum) Extract on Lead Detoxification of Neonatal Rats Kidney
بررسی اثر عصاره سیر بر رفع مسمومیت ناشی از سرب در کلیه نوزادان موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing The Effect of Hydro-alcoholic Leaf Extract of Mespilus germanica on the Blood levels of Glucose and Lipids in Streptozotocin Induced Diabetic Male Rats
بررسی تأثیر عصاره آبی- الکلی برگ ازگیل بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی شده با استرپتوزتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Consistancy Rate of Hypertension Treatment through Guide Line JNC-7, in Patients Who Were Referred to Health Centers and Health Houses of Fasa University of Medical Sciences 2012
بررسی میزان تطابق درمان فشار خون با گاید لاین 7-JNC در بیمارن مراجعه کننده به خانه‌های بهداشت مراکز بهداشت و درمان شهرستان فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Pretreatment Effects of Boiled Coffee and Curcuruma Longa on Serum Albumin as a Liver Indicator in Male Rats Injected with Tioacetamide
مقایسه تاثیرات پیش تیمار جوشانده قهوه و زردچوبه بر تغییرات آلبومین سرم به عنوان یک شاخص کبدی در موش های صحرایی نر تزریق شده با تیواستامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of IgG and IgA Antibodies Titrations against Helicobacter Pylori in Urban and Rural Populations in Mazandaran Province
مقایسه تیتراسیون آنتی بادی‌های IgG و IgA ضد هلیکوباکتر پیلوری در جمعیت شهری و روستایی استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Interaction of Hydroalcoholic Extract of Ginger Rhizome (Zingiber Officinale) with Nitric Oxide System on Mechanical Activity of Isolated Trachea of Male Rats
اثر تداخل عمل عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) و سیستم نیتریک اکسید بر فعالیت مکانیکی نای ایزوله موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Cytokine and Antibody Responses to Recombinant 31kDa Brucella Cell-Surface Protein in Brucella Abortus Infected Mouse Model
سنجش پاسخ‌های سایتوکاینی و آنتی‌بادی نسبت به پروتئین سطحی 31 کیلودالتونی نوترکیب بروسلا در مدل موش عفونی‌شده با بروسلا ابورتوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Protective Effects of Vitamin D on Diabete
بررسی اثرات محافظتی ویتامین D بر دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Wnt/β-catenin Signaling Pathway in Rat Primordial Germ Cells Reprogramming and Induction into Pluripotent State
نقش مسیر پیام دهی درون سلولی Wnt/β-catenin در القاء و باز برنامه نویسی سلول های زاینده بدوی رت به سلول های بنیادی پرتوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2013-12)


Polycystic Ovary Induction in Mouse by Testosterone Enanthate
القای تخمدان پلی کیستیک روی موش توسط تستوسترون انانتات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring the Various Types of Clostridium botulinumin in Four Kinds of Food Stuffs Using Multiplex PCR
ردیابی تیپ های مختلف کلستریدیوم بوتولینوم در 4 نوع ماده غذایی با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study on Histopatological and Histomorphometric Effect of Raw and Cooked Garlic on Spermatogenesis in Testis and Epidydims of Rats
بررسی اثر سیر خام و سیر پخته بر تغییرات هیستوپاتولوژیک وهیستومورفومتریک بیضه و اپی‌دیدیم و اثر بر روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Prevalence of Ocular Complications and It’s Risk Factors in Diabetic Patients of Diabetic Center of Nader Kazemi Clinic Shiraz- Iran 1998-2010
بررسی میزان شیوع سوء تغذیه پروتئین- انرژی (PEM) در کودکان زیر 5 سال شهر آباده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uniformity of Dose Distribution in Target Volume in Radiotherapy Techniques for Breast after Mastectomy.
بررسی یکنواختی توزیع دز در حجم هدف در تکنیک های رادیوتراپی پستان بعد از ماستکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of Interventions on improving the Service Quality of Physiotherapy Clinic in Rehabilitation Faculty of Tabriz in 2011-2012
بررسی تاثیر مداخلات بر ارتقای کیفیت خدمت در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز در سال های 90-89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiologic, Clinical and Laboratory Findings of Patients with Guillain Barre´ Syndrome in Southern Iran Since 2007 to 2012
بررسی اپیدمیولوژی، یافتههای بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به گیلن باره در جنوب کشور طی سالهای 91-86
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability, Validity and Factor Structure of the Persian Translation of General Health Questionnire (GHQ-28) in Hospitals of Kerman University of Medical Sciences
اعتبار، روایی و ساختار عاملی ترجمه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Positive Correlation of Resistin with Blood Lipids in Gestational Diabetes
همبستگی مثبت رزیستین با لیپید های خون در دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of Iron Deficiency and Its Anemia in 1-5 Years Old Children and Their Mothers in Birjand City
شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در کودکان 1-5 ساله و مادران آنها در شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Prevalence of Ocular Complications and It’s Risk Factors in Diabetic Patients Referred to Diabetic Center of Nader Kazemi Clinic Shiraz- Iran 1998-2010
بررسی میزان شیوع عوارض چشمی و برخی عوامل موثر در بروز آن در بیماران دیابتی مرکزدیابت درمانگاه خدمات بهداشتی-درمانی نادر کاظمی شهرستان شیراز 1377-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum Adiponectin in Women with Gestational Diabetes
بررسی تغییرات آدیپونکتین سرم در زنان مبتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of Illegal Drug Use in Women Referred to Substance Abuse Control Clinic in Fasa, Iran (2009-2011)
بررسی الگوی اعتیاد زنان خود معرف شهرستان فسا (90-1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Herpes Simplex Virus in Suspected Encephalitis, Keratitis and Dermal Infections Using Real- Time PCR
بررسی و تشخیص ویروس هرپس سیمپلکس دربیماران مشکوک به آنسفالیت، زخم قرنیه و عفونت های پوستی با روش Real-Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunomodulating Effect of Cyclophosphamide on the Mice Infected with Candida albicans
اثر تنظیم کنندگی سیکلوفسفامید بر روی سیستم ایمنی موشهای عفونت یافته با کاندیدا آلبیکنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2013-9)


The effect of immobilization stress on the HPG axis (hypothalamic - pituitary - gonad) hormones and the number of spermatogonia
بررسی اثر استرس بی حرکتی بر هورمون های محور HPG (هیپوتالاموس – هیپوفیز – گنادی) و تعداد سلول های اسپرماتوگونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Decision Aid's Pakage in Selected Treatment by Patients with Early Stage Breast Cancer and Decision making Outcomes
بررسی تاثیر بسته کمک به تصمیم گیری بر درمان انتخاب شده توسط بیماران مبتلا به سرطان پستان و پیامدهای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Cutaneous Leishmaniasis by PCR in Fasa district in 2012
تعیین گونه عامل لیشمانیوز جلدی به روش PCR در شهرستان فسا 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Berberis integerrima Fruit Extract on Carbon-Tetrachloride Induced Hepatotoxicity in Rats
اثر محفاظتی عصاره میوه زرشک زرافشانی در برابر آسیب کبدی القا شده توسط تتراکلرید کربن در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2013-9)


The Effect of Salmon Fish’s Oil on Avoidance Learning in Mature Male Rats
اثر روغن ماهی سالمون بر یادگیری احترازی در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Double Sandwich ELISA Modified Method for the Detection of Clostridium Botulinum Type E
روش تغییر یافته Double Sandwich ELISA برای تشخیص توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial activity of Pullulan film incorporated with Artemisia sieberi essential oil
بررسی خاصیت ضد میکروبی فیلم تهیه شده از پولولان حاوی اسانس درمنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of Leptospira LipL32 Antigen as a Candidate for Rapid Diagnosis
کلونینگ و بیان آنتی‌ژن LipL32 لپتوسپیرائی به عنوان کاندیدی برای تشخیص سریع بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Parabrachial GABAA Receptors in Pain Modulation in Rats
نقش گیرنده ها ی گابا A موجود در ناحیه پارابراکیال بر روی تعدیل درد در موشهای صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of intra ocular pressure and hemodynamic change following intubation with Maccoy, Macintosh and Video laryngoscope
بررسی مقایسهای تغییرات فشار داخل چشم و همودینامیک بیمار پس از لولهگذاری داخل تراشه با لارینگوسکوپ مکینتاش، مککوی و ویدئو لارینگوسکوپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison PCR Method and Rapid Urease Test to Detect Helicobacter Pylori in the Gastric Biopsy Tissue Samples
مقایسه دو روشPCR و تست اوره آز سریع در شناسایی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه بافت بیوپسی معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review: Role of oxidative stress in male infertility
مروری بر نقش استرس اکسیداتیو در ناباروری مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2013-5)


Volume 2, Number 4 (2012-12)


Volume 2, Number 3 (2012-11)


DNA Fingerprinting Based on Repetitive Sequences of Iranian Indigenous Lactobacilli Species by (GTG)5- REP-PCR
انگشت نگاری DNA بر مبنای توالی های تکرار شونده ژنومی درگونه های لاکتوباسیل های بومی ایران با استفاده از ,TGT)5-REP-PCR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Self-Concept in Perfectionism and Mental Health of Adolescents in the City of Shiraz in 2012
نقش واسطه گری خودپنداره برای کمال گرایی و سلامت روان در نوجوانان شهر شیراز در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-Term and Mid-Term Effects of Fasting and Downset Meal Pattern on Dietary Intakes, Anthropometric Parameters, and Glycemic and Lipid Profile in Fasting Women
بررسی تأثیر کوتاه مدت و میان مدت روزه‌داری و مصرف سحری بر دریافت‌های غذایی، شاخص‌های تن‌سنجی، گلیسمی و پروفایل لیپیدی در خانم‌های روزه‌دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Theory of Planned Behavior in Predicting Factors of Substance Abuse in Adolescents
کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی فاکتورهای موثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive Effect of Berberis Integerrima on the Serum Levels of Glucose and Lipids in Streptozotocin (STZ)-Induced Diabetes in Rats
اثر پیشگیرانه‌ی عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر میزان سطوح گلوکز خون و چربی های سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Nurses' Viewpoints on Causes of Medicinal Errors and Barriers to Reporting in Pediatric Units in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences
بررسی دیدگاه پرستاران در مورد علل خطاهای دارویی و موانع گزارش دهی آن در بخش کودکان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fusion of Cholera toxin B subunit (ctxB) with Shigella dysenteriae type I toxin B subunit (stxB), Cloning and Expression that in E. coli
الحاق ژنی زیرواحد B سم کلرا (ctB) با زیرواحد B انتروتوکسین شیگلا دیسانتری تیپ 1 (stxB) ، همسانه سازی و بیان آن در باکتری E .coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Caesarean Section Change Trends in Iran and Some Demographic Factors Associated with them in the Past Three Decades
بررسی روند تغییرات میزان زایمان سزارین در ایران و عوامل جمعیت شناسی مرتبط با آن در سه دهه اخیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitamin D deficiency and stroke
کمبود ویتامین D و سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2012-8)


Student Research Projects Inhibiting Factors from the Students Perspective
بررسی عوامل بازدارنده ارائه طرح های تحقیقات دانشجویی از دیدگاه دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Title: The Comparison of Anxiety Sensitivity and Happiness in Irritable Bowel Syndrome Patients with Normal Matched Group in Shiraz
مقایسه حساسیت اضطرابی و شادکامی بیماران سندرم روده تحریک پذیر (IBS) با افراد سالم در شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attentional Demand of Speech in Children and Adolescents with Developmental Stuttering
میزان وابستگی گفتار به توجه در کودکان و نوجوانان مبتلا به لکنت تحولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Patients, Doctors and Nurses View Points about Patient Bill of Rights in Rasht Public Hospitals
ارزیابی دیدگاه پزشکان، پرستاران و بیماران بیمارستان‌های دولتی شهر رشت درباره رعایت مفاد منشور حقوق بیمار در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotypic and Phylogenic Analysis of Lactobacilli Producing Bacteriocin Isolated from Traditional Dairy Products and Food
مطالعه ژنوتیپی و فیلوژنتیکی لاکتوباسیل‌های تولید کننده باکتریوسین جداشده از محصولات لبنی محلی و غذای سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Related Factors to Choose Cesarean Rather than Normal Delivery among Shirazian Pregnant Women
عوامل مرتبط با انتخاب سزارین در میان زنان باردار ساکن شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Education Based on Health Belief Model in Isfahanese Housewives in Preventing H. pylori infection
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان خانه دار اصفهانی بر پیشگیری از عفونت هلیکوباکترپیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of post-stroke depression and its relationship with risk factors for stroke
مطالعه رابطه شیوع افسردگی متعاقب سکته مغزی با عوامل خطر ساز سکته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of IL18 gene polymorphisms (positions -656 G/T, -137 G/C and +105A/C) with Kala-Azar
ارتباط بین پلی‌مورفیسم‌های ژن اینترلوکین 18 (موقعیت های -137 G/C ،-656 G/T و +105 A/C ) و بیماری کالاآزار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2012-5)


Assessing Quality Of Life and related factors in Bushehr,s elders – 1387-8
بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بوشهر88- 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Different Human Immunodeficiency Virus Transmission Routes and Knowledge about AIDS in Infected People with HIV in Sirjan
بررسی فراوانی راه‌های انتقال ویروس HIV و میزان آگاهی افراد آلوده به ویروس HIV در شهرستان سیرجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Health Belief Model components in adopting preventive behaviors of cervical cancer
سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان دهانه رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Education Based on BASNEF Model Program in Promotion of Preventive Behavior of Leishmaniasis among Health Workers and Families under Health Centers Coverage
اثر بخشی آموزش مبتنی بر الگوی بزنف در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در بین بهورزان و خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Typing of Salmonella paratyphi B and Salmonella paratyphi C Isolates from Clinical Samples in Iran
تایپینگ ملکولی سویه های سالمونلا پاراتیفی B و سالمونلا پاراتیفی C جداشده از نمونه های بالینی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on Bacterial Contamination of Food Supply in the West of Tehran
بررسی آلودگی باکتریایی مواد غذایی در سطح عرضه مناطق غرب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Microwave Ovens Radiation Leakage on Testis Tissue and Sex Hormones in Immature Mice
بررسی اثر امواج نشتی اجاق مایکروویو بر میزان هورمون های جنسی در موش های سوری نر نابالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Th1 and TH2 Cytokine Network in Aspergilus Infected Tumor Bearing Mice
بررسی شبکه سایتوکاینی سلول های Th1 و Th2 در مدل موش توموری مبتلا به عفونت آسپرژیلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2011-12)


Pulmonary Hydatid Cyst Co-infected with Invasive Aspergillosis
عفونت هم زمان کیست هیداتید ریوی با قارچ آسپرژیلوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strength and Weakness of Crisis Management in Hormozgan Medical University’s Hospitals
توانمندی ها و محدودیت های مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between athlete’s men cortisol with leukocytosis and Neutrophils numbers after exercise in cold, warm and normal temperatures conditions
ارتباط کورتیزول با لکوسیتوز و شمار نوتروفیل های مردان ورزشکار پس از یک جلسه فعالیت ورزشی در شرایط دمایی سرد، گرم و طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Video & Verbal Education on Satisfaction and Post Operative Complications of Patients Undergoing Coronary Angiography
مقایسه دو روش آموزش از طریق فیلم و آموزش شفاهی بر رضایت مندی و عوارض بعد از عمل بیماران تحت آنژیوگرافی کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing quality of life dimension in different age decades: prediction for aging
مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در دهه های سنی مختلف: پیش بینی برای سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effect of Nisin on Listeria monocytogenes Inoculated into Surimi and Minced Meat
اثر مهاری نایسین بر لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده در گوشت چرخ شده و سوریمی ماهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of HCV on lipids profile of HIV patients
تاثیر HCV بر پروفایل لیپیدی بیماران HIV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effects of vitamin E and C against oxidative stress induced by sulfasalazine in the testis of male adult rats
بررسی خاصیت ضد اکسیدانی ویتامین های E و C بر استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف سولفاسالازین در بیضه موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Engineered and construction of pDS132::∆virG as suicide vector for targeted gene deletion of virG from Shigella flexneri 2a in order to generation a live attenuated Shigella vaccine
طراحی و ساخت حامل انتحاری pDS132::∆virG به منظور حذف ژن virG در شیگلا فلکسنری 2a برای تولید سویه واکسنی زنده تخفیف حدت یافته شیگلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of renal tubular dysfunction in beta thalassemia minor in shiraz
فراوانی نسبی اختلال عملکرد لوله ای کلیه در بیماران بتا تالاسمی مینور در شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Apolipoprotein A5 Polymorphism in Coronary- Heart Disease Patients
ارزیابی پلی‌مورفیسم نوکلئوتیدی ژن آپولیپوپروتئین A5 در مبتلایان به بیماری قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Large-scale PRP production by Haemophilus influenzae typeb, using modified CY medium
بهبود تولید PRP هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b با استفاده از محیط کشت CY اصلاح شده در مقیاس نیمه صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2011-12)


Antibacterial Effect of CrO and CoFe2O4 Nanoparticles upon Staphylococcus aureus
بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات CrO و CoFe2O4 روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Serologic and Molecular Prevalence of Hepatitis Type B, C, and G Infections in Patients with Hematological Malignancy in the South of Fars Province, Iran
تعیین میزان شیوع مولکولی و سرولوژیکی عفونت ویروس‌های هپاتیت نوع B، C و G در مبتلایان به سرطان خون در جنوب استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antioxidant Capacities and Total Phenolic Contents of Some Medicinal Plants in Iran
ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و فنل تام عصاره هیدروالکلی خاکشی، بارهنگ، زنیان، گشنیز و شنبلیله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification of Pyrene-degrading Bacteria from Soils around Landfills in Shiraz and Their Growth Kinetic Assay
جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه کننده پیرن از خاک‌های اطراف محل‌های دفن زباله در شیراز و بررسی سینتیک رشد آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence Rate of Congenital Anomaly of Male Newborn in Fasa Hospital
بررسی شیوع ناهنجاری‌های مادرزادی دستگاه تناسلی خارجی در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان ولی عصر (عج) فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Knowledge, Health Belief and Patterns of Cigarette Smoking Among Adolescents
بررسی آگاهی، باورها و الگوی مصرف دخانیات در نوجوانان پسر شهرستان زرندیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of CMV and Rubella in Women with Recurrent Spontaneous Abortion in Comparison with Normal Delivery
تعیین شیوع آنتی بادی ضد سیتومگالوویروس و روبلا در خانم‌های با سقط مکرر خود به خودی در مقایسه با خانم‌های با زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Absorbed Dose of Critical Organ in Rando Phantom under Head, Abdomen and Pelvis Spiral CT Scan by Thermo Luminescent Dosimetery - TLD
دزیمتری اندام‌های حساس بیماران ضمن سی تی اسکن اسپیرال از ناحیه سر، شکم و لگن با استفاده از TLD و فانتوم Rando
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydro-Alcoholic Garlic Extract on Testis Weight and Spermatogenesis in Mature Male Rats under Chemotherapy with Cyclophosphamide
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیر بر وزن بیضه و اسپرماتوژنز در موش‌های صحرایی نر بالغ تحت شیمی درمانی داروی سیکلو فسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-Regulation Behaviors of Hypertension and Related Factors Among Hypertensive Patients
بررسی عوامل مرتبط بر انجام رفتارهای خودتنظیمی فشارخون در بین مبتلایان به پرفشاری خون شهرستان بهار در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Differentiation and Proliferation of Primordial Germ Cells in Culture
مروری بر تمایز و تکثیر سلول‌های زایای بدوی در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2011-9)


Verification of changes in the nitrate with amount of raining in drinking water of fasa' s villages during years of 2007-2008
بررسی روند تغییرات نیترات با میزان بارندگی درآب آشامیدنی روستاهای شهرستان فسا طی سالهای 87-86
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing Bacterial Agents of Keratoconjunctivitis in Patients Referred to Ophthalmology Ward of Feiz Hospital in Isfahan
بررسی میزان شیوع عوامل میکروبی عفونت کراتوکونژنکتیویت در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم پزشکی بیمارستان فیض اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation bethealtyy ween dietary glycemic index and glycemic load and blood lipid levels in a group of women from Ahvaz
بررسی ارتباط نمایه گلایسمی و بار گلایسمی رژیم غذایی وسطوح پروفایل لیپیدی در گروهی از زنان سالم اهوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fish consumption limit for mercury compounds
تعیین حد مجاز مصرف ماهی از نظر ترکیبات جیوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and expression of Brucella outer membrane protein 36kDa (OMP2b) in E. coli
کلون، بیان و تخلیص پروتئین سطحی 36 کیلو دالتونی نوترکیب(Omp2b) بروسلا آبورتوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Bacterial Contamination in Anesthetic Equipments in Operation Room of Vali-E-Asr Hospital of Fasa Efficiency of Disinfection Methods
بررسی میزان آلودگی باکتریال در وسایل بیهوشی اتاق عمل بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان فسا؛ ارزیابی کارایی روش های ضد عفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2011-5)Home | All volumes | All issues | All articles