Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Fasa University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی فساVolume 8, Number 4 (2019-2)


Effect of One Session of Resistance Exercises on Expression of BDNF Gene and TrkB Receptor in Alzheimer Model Male Wistar Rats
تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر بیان ژن BDNF و گیرنده‌ TrkB در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار مدل آلزایمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Up-regulation of JAK2 gene in patients with Acute Myeloid Leukemia
افزایش بیان ژن JAK2 در بیماران مبتلابه لوسمی میلوئیدی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Inhibition of Dopamine D2 Receptors on Some of the Peripheral Blood Mononuclear Cells of the Rat under Food restriction
تأثیر مهار پذیرنده‌های D2 دوپامینی بر پاره‌ای از عملکردهای سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی موش صحرائی تحت محدودیت غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fasciola hepatica on acetic acid induced ulcerative colitis in rat model
اثرات فاسیولا هپاتیکا در مدل کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison between the Effect of Moderate & prolonged Swimming Training on Liver Tissue LXRα Gene Expression & Serum Cholesterol and Triglyceride levels in Male Wistar Rats
مقایسه‌ی اثر تمرین شنای متوسط و طولانی‌مدت، بر بیان ژن گیرنده کبدی ایکس آلفای بافت کبد و مقادیر سرمی کلسترول و تری‌گلیسرید موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Anti-cancer effects of Celastrol on K562 cell line
تأثیر ضد سرطانی سلاسترول بر روی سلول‌های سرطانی رده K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological Evaluation of Heterocycle Moiety of Some Novel azoles Derivatives as Antibacterial and Antifungal potential Agents
ارزیابی بیولوژیکی بخش‌های هتروسیکل تعدادی از مشتقات جدید آزول‌ها به‌عنوان عوامل بالقوه ضد باکتری و ضد قارچ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 10 weeks of high-intensity exercise training on resting levels of some angiogenesis and pulmonary function of men with prostate cancer
تأثیر ده هفته تمرین ورزشی تناوبی با شدت بالا بر سطوح استراحتی برخی عوامل آنژیوژنز و عملکرد ریوی مردان مبتلابه سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The lithium effect on learning and memory deficits and hippocampal level of BDNF in prenatal seizure kindled rats
اثر لیتیوم بر آسیب حافظه و یادگیری و سطح بیان هیپوکامپی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در مدل کیندلینگ پریناتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of relationship between Serum Resistin Level and Metabolic Syndrome Components in patients with and without this syndrome in Rafsanjan (2015)
بررسی ارتباط سطح سرمی رزیستین با اجزای سندرم متابولیک در مبتلایان به این سندرم و فاقد آن در رفسنجان (سال 1394)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 4 week endurance training on PGC-1α expression in adipose tissue, ANGPTL8 serum concentrations and beta cells function of STZ diabetic rats
تأثیر 4 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن PGC-1α بافت چربی، غلظت سرمی ANGPTL8 و عملکرد سلول های بتای رت های نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The response of Irisin Serum and insulin resistance to acute Pilates training sessions Pilates Training in obese sedentary women
پاسخ غلظت سرمی آیریزین و مقاومت به انسولین به یک جلسه تمرین حاد پیلاتس در زنان چاق غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Quality of Clinical Education from Perspectives of perating Room Students, in Fasa University 2016
بررسی کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی فسا،1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between dietary acid load with alternative Mediterranean diet and dietary approaches to stop hypertension among Tehranian women
ارتباط بار اسیدی رژِیم غذایی با امتیاز رژیم مدیترانه جایگزین و رژیم کنترل‌کننده فشارخون در زنان تهرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and evaluation of gene expression and purification of gene encoding recombinant protein containing binding subunit of coli surface antigens CS1 and CS2 from Enterotoxigenic Escherichia coli
همسانه سازی، بررسی بیان و تخلیص ژن کد کننده پروتئین نوترکیب متشکل از زیرواحدهای اتصالی آنتی‌ژن‌های سطحی CS1 و CS2 از اشرشیا‌‌ کلی انتروتوکسیژنیک (ETEC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of RAW264.7 macrophages treated with melatonin on the erythroleukemia cell line K562
بررسی اثرات سلول‌های ماکروفاژ رده RAW264.7 تیمار شده با ملاتونین بر روی سلول‌های سرطانی رده اریترولوکمی K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New techniques and methods in the study of the invasion, cell migration and MMPs activity in vitro and in animal models
تکنیک‌ها و روش‌های نوین در بررسی قدرت تهاجم، مهاجرت سلولی و فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازها در محیط آزمایشگاه و مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Consequences of Breast Cancer in Iran: A Systematic review
پیامدهای روان‌شناختی سرطان پستان در ایران: مرور نظام‌مند متون پژوهشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2018-12)


Assessing the trend of mortality and its causes in patients admitted to intensive care unit of Shahid Sadoughi hospital in Yazd between 2008 and 2013
بررسی روند مرگ‌ومیر و علل آن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Antifungal Activity of Honey and Fluconazole against Candida albicans in vitro and in an Enteric Candidiasis Mouse Model
مقایسه تأثیر ضد قارچی عسل و فلوکونازول علیه کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی و در کاندیدیازیس گوارشی در مدل حیوان آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Characteristics Data of Diabetes Mellitus in Children under 18 Years old, in Vali-Asr Hospital, Fasa
بررسی ویژگی‌های بیماران دیابتی زیر 18 سال مراجعه‌کننده به بیمارستان حضرت ولی‌عصر شهر فسا فروردین 93 الی تیرماه 95
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Molecular Docking Studies and Toxicity Prediction of Some Novel 1, 2, 3-Triazole Derivatives Containing Piperazine Moiety as Antifungal Agents and CYP-51 Inhibitors
طراحی، مطالعه داکینگ مولکولی و پیش‌بینی سمیت تعدادی از مشتقات جدید 1، 2، 3 تری آزول شامل بخش پی پیرازین به‌عنوان عوامل ضد قارچ و مهارکننده آنزیم سیتوکروم 51
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Quantitative analysis of the gene expression of calcium/calmodulin-dependent protein kinase IV by the effect of Olibanum alcoholic extract in PC12 cell line
بررسی کمی بیان ژن‌ پروتئین کیناز وابسته به کلسیم/کالمودولین IV با تاثیر عصاره الکلی کندر در رده سلولی IV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic effects of hydro-alcoholic extract of Cynodon dactylon in hypercholesteremic rabbits
اثرات درمانی عصاره هیدروالکلی گیاه چایل اوتی در خرگوش‌های مبتلابه هایپرکلسترولمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between Dietary total antioxidant capacity and depression and anxiety in Iranian adults
ارتباط ظرفیت کل آنتی‌اکسیدانی رژیم غذایی با افسردگی و اضطراب در بزرگ‌سالان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Antibacterial Effect of Thyme (Thymus persicus) and Pennyroyal (Mentha longifolia) Alcoholic and Aqueous Extracts against Isolated Bacteria from Domestic Cheeses
مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره‌های الکلی و آبی آویشن (Thymus persicus) و پونه (Mentha longifolia) بر روی باکتری‌های جداشده از پنیرهای محلی شهر مراغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Effects of Swimming Training and Curcumin in Withdrawal Period of Alcohol Overdose in Rats
اثرات ضد‌اکسایشی تمرین شنا و کورکومین در دوره ترک مصرف افراطی الکل در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of Thymol on animal model of Rheumatoid Arthritis
اثرات تیمول در مدل تجربی روماتوئید آرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histomorphometrical study of the effect of platelet-rich plasma therapy on the damage caused by the Torsion-Detorsion testicular in mice
مطالعه هیستومورفومتری اثر درمانی پلاسمای غنی از پلاکت بر آسیب ناشی از پیچش-واپیچش بیضه موش سفید کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining of Fungal Contamination and Survey the Respective Effective Factors in Public Indoor Swimming Pools, Shiraz, Southern Iran
تعیین میزان آلودگی قارچی و بررسی فاکتورهای موثر بر آن دراستخرهای شنای عمومی سرپوشیده در شیراز، جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydro-alcoholic Extract of Rosemary in Comparison with Alprazolam on Learning under Stress Conditions in Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه رزماری در مقایسه با آلپرازولام بر یادگیری تحت شرایط استرس در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of Zataria Multiflora extraction loaded chitosan/PEO nanofibers via electrospinning method for potential biomedical applications
سنتز نانوالیاف کیتوسان/پلی‌اتیلن‌اکساید و عصاره آویشن شیرازی به روش الکتروریسی و کاربرد آن در پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on the most valuable biomarkers in epilepsy
مروری بر ارزشمندترین نشانگرهای زیستی در بیماری صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2018-7)


The effect of retinoic acid on uterine tissue and estradiol, progesterone hormones in female adult BALB/c mice
اثر رتینوئیک اسید بر روی بافت رحم و هورمون‌های استرادیول و پروژسترون در موش ماده بالغ BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the consequences of treatment with 131I on calcium, vitamin D3, parathormone, and cortisol in patients with thyroid abnormalities
بررسی اثر تجویز ید 131 بر میزان کلسیم، ویتامین D3، پاراتورمون و کورتیزول سرم در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effects of hypoxia and taper on expression of Pulmonary Bax and Bcl2 apoptotic proteins
پایش اثرات هایپوکسی و تیپر شدت بر بیان پروتئین‌های آپوپتوتیک Bax و Bcl2 ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and characterization of Graphene - ZnO NPs nanocomposite and its application for antibacterial activities
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت گرافن–نانوذرات ZnO و کاربرد آن برای فعالیت‌های ضد باکتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Panax ginseng extract on histomorphometric changes on brachial plexus region of the spinal cord in 20 days fetuses of diabetic rats
اثر عصاره Panax ginseng بر تغییرات هیستومورفومتریک ناحیه شبکه بازویی نخاع در جنین‌های 20 روزه موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of Spirulina (Arthrospira Platensis) on In Vitro Fertilization (IVF) and embryo development in female mice treated with cyclophosphamide
اثر محافظتی جلبک اسپیرولینا (آرترواسپیرا پلاتنسیس) بر لقاح آزمایشگاهی و رشد جنین در موش‌های ماده دریافت‌کننده سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Changes in Cesarean Indications Before and After the Implementation of Health Sector Evolution Plan in Valiasr Hospital, Fasa, Fars Province in 2013-2015
بررسی اندیکاسیون‌های سزارین قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان حضرت ولی‌عصر فسا در سال‌های 1392 و 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Methylation changes of Vimentin gene in Breast Cancer
بررسی تغییرات متیلاسیون راه‌انداز ژن ویمنتین در سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between anticipatory effect of Alexithymia and Emotion regulation Difficulties (disorder) on language impairment in Schizophrenia patients.
مقایسه اثر پیش‌بینی کنندگی ناگویی‌خلقی و اختلال تنظیم هیجانی درشدت اختلالات زبانی افراد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between Body Mass Index (BMI) and C11377G polymorphism of adiponectin gene with breast cancer
بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی (BMI) و پلی‌مورفیسم C11377G ژن آدیپونکتین با سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Elaeagnus Angustifolia fruit aqueous extract on histomorphometric changes of hippocampus in Balb/c mouse embryo
اثرات عصاره آبی میوه سنجد بر تغییرات هیستومورفومتریک هیپوکامپ جنین موش Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticancer effects of sodium butyrate on human colon cancer Caco2 cell line
اثرات ضد سرطانی سدیم بوتیرات بر روی رده سلولی Caco2 سرطان کولون انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of the Extract Lily (Lilium ledebourii (Baker) Boiss)
بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد ضد اکسیدانی گیاه نادر سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii (Baker) Boiss) در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between polymorphism XRCC1 (rs25487) and the susceptibility of chemical industry workers to benzene
ارتباط پلی مورفیسم XRCC1 (rs25487) و آسیب‌پذیری افراد شاغل در صنایع شیمیایی نسبت به بنزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2018-5)


Investigating vegetables from different areas of Shiraz and water used for their irrigation in terms of contamination with bacteria causing foodborne and waterborne diseases in summer 95
بررسی سبزیجات مناطق مختلف شیراز و آب استفاده‌شده برای آبیاری آن‌ها ازنظر آلودگی به باکتری‌های مولد بیماری‌های منتقله از آب و غذا در تابستان 95
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of wound complications after cesarean section and its related factors in women referring to Vali-e-Asr hospital FASA 1394
بررسی میزان عفونت بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان ولی‌عصر فسا 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Antibiotic Resistance Pattern and Prevalence of Class I, II, III Integron Genes in K. Pneumoniae Isolated from Clinical Samples in Sahrekord, Iran
الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و فراوانی ژنهای اینتگرون کالس 1 ،2 و 3 در جدایههای بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating The Effect of progressive Resistance Training on serum homocysteine levels, Insulin resistance index and lipid risk factors in ovariectomized rat
اثر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی هموسیستئین، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی موش صحرایی اورکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of nanoparticle adjuvant with the montanide adjuvant for hyper-immunization to produce anti-snakebite serum
مقایسه یاورهای نانوذره‌ای بایاور مونتاناید در بیش ایمن‌سازی برای تولید سرم ضد مارگزیدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of intraperitoneal administration of zinc oxide nanoparticles on the model of postpartum depression in adult female mice
اثر تجویز درون صفاقی نانوذرات اکسید روی بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش‌های سوری ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of All-trans Retinoic Acid on Histopathology of Pancreas of streptozotocin -Induced Diabetes in C57BL/6 mice
اثر آل ترانس رتینوئیک اسید بر هیستو پاتولوژی پانکراس موش‌های C57BL/6 دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between C677T polymorphism of the Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene and the levels of homocysteine in primary and secondary infertile women in Isfahan
ارتباط پلـی‌مورفیسـم C677Tژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز با میـزان هموسیستئیـن در زنان مبتلا به ناباروری اولیه و ثانویه در استان اصفهـان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating long non-coding RNA PRNCR1 in breast cancer
بررسی ارتباط تغییرات بیانی RNA بلند غیرکدکنندهPRNCR1 با سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating CpG islands methylation in P16/Ink4 gene promoter regions and the effect of Interleukin-17 gene polymorphism on this methylation in patients with breast cancer
بررسی متیلاسیون جزایر CpG واقع در نواحی پروموتر ژن P16/Ink4 و تأثیر پلی‌مورفیسم اینترلوکین 17 بر این متیلاسیون در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Docking Study on salicylaldehyde Derivatives as Anti-melanogenesis Agents
مطالعات داکینگ بر روی گروهی از مشتقات سالیسیل آلدهید به‌منظور دستیابی به ترکیبات ضد ملانوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating The Effect of Aerobic Interval Training with Selenium Nanoparticles on the Content of IL-6, TNF-α and IL-4 cytokines in spleen tissue of Mice with Breast Cancer
تأثیر یک دوره تمرین تناوبی هوازی به همراه نانوذرات سلنیوم بر میزان سایتوکاین‌های IL-6، TNF-α و IL-4 در بافت طحال موش‌های مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Levels of Oral Di-(2-ethylhexyl) Phthalate on Glycemic Response in Mice
تأثیر میزان دی (2- اتیل هگزیل) فتالات خوراکی بر پاسخ گلایسمی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of UCP3 (uncoupling protein 3) gene -55C/T polymorphism and obesity in a juvenile population of Iran
ارتباط پلی‌مورفیسم -55C/T ژن UCP3 (uncoupling protein 3) با چاقی در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Roles of Integrin and Its Application for Anti-viral Drug Development
نقش اینتگرینها و کاربرد آن در توسعه داروهای ضدویروسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2018-1)


Investigating the expression of CCAT2 gene as a new molecular marker in breast tumors
بررسی بیان ژن CCAT2 به‌عنوان مارکر مولکولی جدید در تومورهای پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the knowledge and attitude of general dentists concerning Infection control principles during preparing intra oral radiographic views in Marvdasht, Fasa and Kazeroon
بررسی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی در سطح شهرهای مرودشت، فسا و کازرون در ارتباط با میزان رعایت کنترل عفونت در زمان تهیه کلیشه‌های رادیوگرافی داخل دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Over expression of BIM gene in Multiple Sclerosis patients using Real time PCR
افزایش بیان ژن BIM در بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis با روش Real Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical application of Bender–Gestalt in screening of brain lesions in patients with Stroke and Multiple Sclerosis
کاربرد کلینیکی آزمون بندر گشتالت در غربالگری ضایعات مغزی بیماران سکته مغزی و مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Experience to develop and deliver Clinical Nutrition educational content for medical students
تجربه تدوین و ارائه محتوای آموزشی تغذیه بالینی جهت دانشجویان دوره بالینی پزشکی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Association between rs17859812 Polymorphism in MUC5AC Gene Promoter and Risk of Gastric Cancer
بررسی ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی rs17859812 پروموتر ژن MUC5AC با خطر ابتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Coriandrum sativum L. Essentisal oil on Naloxone-Induced Jumping in Morphine-Dependent Mice
بررسی اثر اسانس گشنیز بر پرش‌های القاء شده با نالوکسان در موش‌های سوری وابسته به مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Curcumin on Pituitary-Gonadal Axis, DNA Oxidative Damage and Antioxidant Enzymes Activity of Testicular Tissue in Male Diabetic Rats
اثر کورکومین بر محور هیپوفیز-گناد، آسیب اکسیداتیو DNA و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بافت بیضه در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Protective effect of hesperetin in high fat diet-induced fatty liver disease in rat
بررسی اثر محافظتی هسپرتین در برابر کبد چرب ناشی از رژیم غذایی پرچرب در موش‌ صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Mid-Term of Aerobic Exercise on Apoptosis Biomarkers in the Cardiomyocytes of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
اثر تمرین هوازی میان‌مدت بر نشانگرهای آپوپتوز در سلول‌های عضلانی قلب موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between Human Papillomavirus and Herpes Simplex Virus Type 1 and 2 with Endometriosis Lesions
بررسی رابطه ‌پاپیلوما ویروس انسانی و هرپس سیمپلکس ویروس نوع 1 و 2 با ضایعه‌های اندومتریوزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

robial and Antioxidant Activities and Determining Phenolic and Flavonoid Contents of the Extracts of Five Species from Different Families of the Medicinal Plants Grown in Sistan and Baluchestan Province
بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی و تعیین محتوای فنلی و فلاونوئیدی کل عصاره‌های پنج گونه از تیره‌های مختلف گیاهان دارویی رشد یافته در استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of gold, silver and zinc oxide nanoparticles on oxidative stress parameters level in the liver, heart and lung of male mice
تأثیر نانوذرات طلا، نقره و اکسید روی بر سطح پارامترهای استرس اکسیداتیو در بافت کبد، قلب و ریه موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The phytoestrogenic effect of hydroalcoholic extract of alfalfa on oxidative stress and follicle formation in adult female Wistar rats
اثر فیتواستروژنیک عصاره‌ی هیدروالکلی یونجه بر استرس اکسیداتیو و تشکیل فولیکول در موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the relationship between cagA+ Helicobacter Pylori infection and microalbuminuria in type2 diabetic rats
تعیین رابطه بین وقوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری cagA+ و میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of the Second and Third-Generation of DNA Sequencing Technologies
مروری بر نسل دوم و سوم فناوری تعیین توالی DNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2017-11)


The Effect of 10 Weeks of Pilates Exercises on Static and Dynamic Balance and Psychological Factors in Elderly Men
بررسی اثر 10 هفته تمرین پیلاتس بر تعادل ایستا و پویا و عوامل روان‌شناختی در مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the effect of vitamin E on the expression of p53/PTEN of prostate gland of male rats in two groups of intensive continuous and intermittent exercise training
مقأیسه تأثیر ویتامین E بر بیان ژن های p53/PTEN غده پروستات موش های صحرایی نر در دو گروه با تمرینات تداومی و تناوبی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extract of white tea on serum levels of FSH, LH and testosterone in rats exposed to arsenic
تأثیر عصاره‌ی آبی چای سفید بر مقادیر سرمی هورمون‌هایFSH، LHو تستوسترون در رت‌های مواجهه شده با آرسنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of spexin neuropeptide on the function of the pituitary-gonadal axis and ovarian follicles in mature female rats
اثر نوروپپتید اسپکسین بر عملکرد محور هیپوفیز – گوناد و فولیکول‌های تخمدانی در موش‌های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pretreatment of alcoholic extract of Scrophularia Striata on spatial memory and lipid peroxidation in male rats during crystal meth addiction
پیش تیمار عصاره الکلی اسکروفولاریا استریاتا بر حافظه‌ی فضایی و پروکسیداسیون لیپیدی رت‌های نر طی اعتیاد به کریستال مت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating IL-22 gene polymorphism in patients afflicted with inflammatory bowel disease
بررسی پلی مورفیسم ژن IL-22 در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Educational Program Based on Precede Model on the Consumption of Fruits and Vegetables in High School Girl Students of Fasa City
بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل پرسید بر مصرف میوه و سبزی‌ها در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Combination therapy effect of Trastuzumab and Idarubicin on growth inhibition of HER2-positive breast cancer cells line (SK-BR-3)
بررسی اثر تیمار ترکیبی تراستوزوماب و ایداروبیسین بر مهار رشد رده‌ی سلولی HER2 مثبت سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the effect of three-dimensional music with dexamethasone on the carrageenan- induced inflammation in mature male rats
مقایسه اثر موسیقی سه‌بعدی (three-dimensional music) با داروی دگزامتازون بر التهاب ناشی از تجویز کاراژینان در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between osteoporosis, tooth loss and dry mouth in women referring to the bone densitometry center of the city of Fasa: case-control study
بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان‌ها و خشکی دهان در زنان مراجعه‌کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان شهر فسا: مطالعه مورد-شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the association of rs1951032 Polymorphism in the pre-miR-487a flanking region with incidence of breast cancer in Iranian women
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم rs1951032 در بالادست ژن miR-487a با بروز سرطان سینه در جمعیت زنان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of antifungal activities of magnesium oxide and copper oxide nanoparticles against different species of Aspergillus
بررسی فعالیت ضدقارچی نانوذرات اکسید منیزیم و اکسید مس علیه گونه‌های مختلف آسپرژیلوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of gold and silver nanoparticles on reproductive system: The review article
اثر نانوذرات طلا و نقره بر سیستم تولیدمثل: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Dual Role of Inflammatory Responses following Vibrio cholerae Infection in Cholerae pathogenesis
نقش دوگانه پاسخ‌های التهابی متعاقب عفونت ویبریوکلرا در بیماری‌زایی وبا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of Ziziphus Jujube on clinical and paraclinical findings of glycogen storage disease Ib, a case report and literature review
اثرات عناب بر بهبود یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی بیماری ذخیره گلیکوژن نوع Ib، گزارش مورد و مرور متون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2017-9)


Inhibitory effect of Curcumin on phosphorylation NFκB-p65 induced by hydrogen peroxide in Bovine Endothelial Cells
اثر مهاری کورکومین بر فسفریلاسیون NFκB-p65 القاشده توسط هیدروژن پراکسید در سلول‌های اندوتلیال آئورت گاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the anesthesia with Co-administration of Passiflora incarnata hydroalcoholic extract- ketamine with diazepam-ketamine in male rat
مقایسه بیهوشی مصرف توأم عصاره گل ساعتی (Passiflora incarnata)- کتامین با دیازپام- کتامین در موش صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pain-relieving effects of Silymarin and its interaction with histamine H1 receptors in Rats
اثرات تسکین‌دهنده درد سیلی مارین و تداخل عمل آن با گیرنده‌های H1هیستامینی در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of three-month aerobic training on the expression of AIF and caspase-9 gene in male rat soleus muscle
اثر سه ماه تمرین هوازی بر بیان ژن‌های AIF و کاسپاز-9 عضله‌ی نعلی موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics analysis of structure and function of Lebestatine isolated from Macrovipera venom
بررسی بیوانفورماتیکی ساختار و عملکرد سم لبستاتین جداشده از زهرمار ماکروویپریالبتینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of mesenchymal stem cells treated with estrogen on neutrophil cells functions
اثرات سلول های مزانشیمال تیمار شده با استروژن بر عملکرد نوتروفیل ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of Diazinon poison on Sex hormone serum levels and Ovarian Follicle in Female Rats
بررسی اثر سم دیازینون بر سطح سرمی هورمون‌های جنسی و فولیکول‌های تخمدانی در موش‌های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Codon Optimization of Stem Cell Factor (SCF) gene and evaluation of this gene expression using vector pBudCE4.1 in Chinese Hamster Ovary cells (CHO)
بهینه‌سازی کدون ژن فاکتور سلول‌های بنیادی (SCF) و ارزیابی بیان این ژن با کمک وکتور pBudCE4.1 در سلول‌های تخمدان همستر چینی (CHO)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the association of rs1862513 genetic variant in resistin gene with susceptibility to breast cancer
بررسی ارتباط واریانت ژنتیکی rs1862513 در ژن رزیستین بااستعداد ابتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular analysis of various classes of integrons in the clinical Pseudomonas aeruginosa isolates by Multiplex-PCR
آنالیز مولکولی کلاس های مختلف اینتگرون در سویه های بالینی پسودوموناس آئروژینوزا با استفاده از روش Multiplex-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of fetal bovine and human sera on isolation, expansion and osteogenic differentiation of adipose-derived stem cells
مقایسه اثر سرم جنین گاو (FBS) و سرم انسان (HS) بر جداسازی، تکثیر و تمایز استئوژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Level of Satisfaction of Family Physician Program in Urban Population of Fasa from 2014 to 2015
میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده در جمعیت شهری شهرستان فسا؛ 1394-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of validity and reliability of social phobia inventory among students in Payame Noor University of Lorestan
بررسی روایی و پایایی مقیاس هراس اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Exercise on Renal Function and Metabolic Syndrome in Kidney Transplant Athletes
تأثیر تمرین هوازی بر عملکرد کلیوی و سندرم متابولیک در ورزشکاران پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mechanisms Involved in Immunopathogenesis of influenza virus infection
مکانیسم‌های دخیل در ایمونوپاتوژنز عفونت ویروس آنفلوانزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nano-technological methods for increasing the oral bioavailability of curcumin
روش‌های نانوفناورانه برای افزایش فراهمی زیستی خوراکی کورکومین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2017-6)


Nocardiosis: a neglected infection
نوکاردیوزیس: یک عفونت فراموش شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The antidepressant-like effect of Mentha spicata essential oil in animal models of depression in male mice
اثر ضدافسردگی اسانس نعنا قمی (Mentha spicata) در مدل‌های حیوانی افسردگی در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of chromosomal abnormalities in patients with hematological malignancies in Isfahan population
بررسی اختلالات کروموزومی در بیماران مبتلا به سرطان خون در جمعیت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of virulence genes in Uropathogenic E. coli (UPEC) strains by Multiplex-PCR method
شناسایی ژن‌های بیماری‌زایی در سویه‌های اوروپاتوژنیک اشریشیا کلی (UPEC) به روش Multiplex-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the interactive role of stressful life events, reinforcement sensitivity and personality traits in prediction of the severity of Multiple Sclerosis (MS) symptoms
نقش تعاملی رویدادهای استرس‌زای زندگی، حساسیت به تقویت و صفات شخصیت در پیش‌بینی شدت علائم بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of packaging with chitosan film containing Bunium persicum L. essential oil on chemical and microbial properties of chicken fillet
تأثیر بسته‌بندی با فیلم کیتوزان حاوی اسانس زیره سیاه بر ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی فیله مرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of fnBP and clf genes prevalence among Methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains and assessment of the effects of host factors and clinical specimens on their distribution
ارزیابی شیوع ژن‌های fnBP و clfA در سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین استافیلوکوکوس اورئوس و تأثیر فاکتورهای میزبانی و نمونه بالینی بر الگوی پراکنش آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of methanolic and aquatic extract of Callistemon viminalis (SOl. Ex Gaertn.) G. Don with amphotericin B and their synergistic effects
مقایسه تأثیر عصاره آبی و متانولی گیاه Callistemon viminalis (SOl. ex Gaertn.)G. Don با آمفوتریسین B و بررسی اثرات سینرژیستی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of phenytoin cream and aqueous Quercus infectoria gall extract on wound healing in adalt male Wistar rats
مقایسه اثر فنیتوئین و عصاره آبی مازو بر ترمیم زخم در موشهای صحرائی نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intense and Moderate Interval Aerobic Exercise and Curcumin Consumption on the Gene Expression of c-Kit in Stem Cells of Old Rats Heart
اثر تمرین شدید و متوسط هوازی اینتروال و مصرف کورکومین بر بیان ژن c-Kit در سلول‌های بنیادی قلب موش‌های پیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of four-week high-intensity interval training with beta-alanine supplementation on aerobic and anaerobic performance and some blood parameters in girls basketball players
تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل‌دهی بتاآلانین بر عملکرد هوازی و بی‌هوازی و برخی فاکتورهای خونی دختران بسکتبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vivo screening antifungal activity of methanolic extract of Protoparmeliopsis muralis against Aspergillus flavus
بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره متانولی پروتوپارملیوپسیس مورالیس علیه آسپرژیلوس فلاووس در شرایط اینویوو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytosynthesis of Silver Nanoparticles using aqueous extract of Camellia sinensis L. and study of their antibacterial activities
فیتوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی گیاه چای سبز (L. Camellia sinensis) و مطالعه فعالیت آنتی باکتریایی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aqueous Extract of Launaea Acanthodes on the Hormones of Pituitary-Gonadal Axis and Testis Histological Changes in Male Diabetic Rats
اثر عصاره آبی گیاه چرخه بر هورمون‌های محور هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش‌های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Bifidobacterium Bifidum (BBCWF) on proliferation of K562 cell line
اثرات باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تکثیر رده سلولی 562K
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of inhalation of oil-paint fumes of construction industry on serum level of FSH, LH, estradiol and 17-alpha- hydroxyprogesterone in female rats
اثرات استنشاق بخارات رنگ‌روغنی ساختمان بر سطح سرمی هورمون‌های LH،FSH، استرادیول و ۱٧آلفا هیدروکسی پروژسترون در موش‌های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cellular and Molecular Mechanisms of the Production of Free Radicals during Exercise and Their Function on Skeletal Muscles
مکانیسم سلولی و مولکولی تولید رادیکال‌های آزاد در حین ورزش و عملکرد آن‌ها بر روی عضله اسکلتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2017-2)


Molecular Docking Studies of Some Hydroxy Nitrodiphenyl Ether Analogues as Tyrosinase Inhibitors
بررسی داکینگ مولکولی تعدادی از مشتقات هیدروکسی نیترو دی فنیل اتر به‌عنوان مهارکننده آنزیم تیروزیناز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of self-care behaviors education on quality of life in patients with type 2 diabetes: a randomized clinical trial
تاثیر آموزش رفتارهای خود مراقبتی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Healing Effect of Hydroalcoholic Extract of Hypericum Perforatum on Acetic Acid-Induced Ulcerative Colitis in Male Rats
بررسی اثر درمانی عصاره هیدروالکلی علف چای بر کولیت القا شده توسط اسید استیک در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of High-Intensity Interval Training on Mitochondrial Biogenesis of Lung Tissue
تأثیر یک دوره برنامه تمرین تناوبی شدید بر بایوژنز میتوکندریایی بافت ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Perfectionism Components among Patients with Obsessive - Compulsive, Major Depression Disorders, and Normal People
مقایسه مؤلفه‌های کمال‌گرایی در مبتلایان به اختلالات وسواسی جبری، افسردگی اساسی و گروه بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between personality and coping style according to the mediating role of resilience in patients with
رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با توجه به نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در بین بیماران مبتلا به MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of Nano Body Gene against Enterotoxin B of Staphylococcus Aureus
کلونینگ و بیان ژن نانوبادی علیه انتروتوکسین B باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Intramuscular Anesthetic Techniques in Chickens
مقایسه روش‌های بیهوشی عضلانی در جوجه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Semen Analysis Parametes Changes after Priscription of Two Immunosuppresive Drugs, Tacrolimus and Cyclosporine in Men Undergoing Renal Transplantation
مقایسه تغییرات پارامترهای آنالیز مایع منی به دنبال تجویز دو داروی ایمنوساپرسیو تاکرولیموس و سیکلوسپورین در مردان تحت پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Serum Specific Antibody against Recombinant ESAT-6 Antigen in Patients with Tuberculosis and Comparing to Normal Controls
بررسی سطح سرمی آنتی‌بادی اختصاصی علیه آنتی‌ژن نوترکیب ESAT-6 در بیماران مبتلا به سل در مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Storage Longtime on Cyanide Production in Postmortem Stored Tissues
بررسی رابطه طول گذشت زمان ‌بر مقادیر سیانید در برخی از نمونه‌های بافت اخذشده پس از مرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Repaglinide on Polycystic Ovary Induced by Testosterone Enanthate in NMRI Mice
NMRI تأثیر ریپاگلینید بر تخمدان پلی کیستیک القاشده با تستوسترون انانتات در موش سوری نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Performance of Shiraz General Dentists about Infection Control Principles during Preparing Intraoral Radiographies
آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر شیراز در مورد کنترل عفونت حین تهیه رادیوگرافیهای داخل دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Retinoic Acid Effects on Testicular Development of NMRI Mice
NMRI اثر رتینوئیک اسید بر تکوین بیضه‌ای موش کوچک آزمایشگاهی نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Teratogenic Factors Effect on Embryo
مروری بر اثر فاکتورهای تراتوژنیک بر جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation Methods of Mesenchymal Stem Cells in Mice; a Systematic Review
روش‌های جداسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی موش؛ یک مطالعه مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2016-12)


The Orbital Hemangiopericytoma: The Number of Reported Cases and a Possible Risk Factor
همانژیوپری سیتومای چشم: تعداد موارد گزارش شده و یک ریسک فاکتور احتمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Duration of Breastfeeding and Mother’s BMI
ارتباط طول دوره شیردهی و شاخص توده بدنی مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Peripheral Effects of Citrus Limon Essential Oil on Somatic Pain in Male Wistar Rats: Role of Histaminergic System
بررسی اثرات محیطی اسانس لیموترش (Citrus limon) بر درد پیکری در رت‌های نر نژاد ویستار: نقش سیستم هیستامینرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks Forced Swimming Training with Methadone Supplementation on Aspartate Aminotransferase, Alanine Aminotransferase, and Alkaline Phosphatase of Rats
اثر هشت هفته تمرین شنای اجباری همراه با مصرف متادون بر آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatic Analysis of Deleterious Non-Synonymous Single Nucleotide Polymorphisms (nsSNPs) in the Coding Regions of Human Prion Protein Gene (PRNP)
ارزیابی بیوانفورماتیکی پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی غیر مترادف (nsSNPs) بیماری‌زا در ناحیه کد‌کننده ژن پروتئین پریون انسانی (PRNP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Chronic Effect of Endurance Training On Jip3 Gene Expression in Soleus Muscle of Male Wistar Rats
اثر تمرین مزمن استقامتی بر میزان بیان ژن JIP3 در عضله نعلی رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antitumor Activity of Valproic Acid on K562 cells: In Vitro
ارزیابی فعالیت ضد توموری والپروئیک‌اسید روی سلول‌های K562 در محیط in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Effects of Isoflurane and Propofol on Body Temperature Changes during Knee Arthroscopy Surgery
مقایسه اثرات داروهای ایزوفلوران و پروپوفول بر تغییرات‌ دمای بدن در حین جراحی آرتروسکوپی زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Prolonged Exposure to Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields on the β2 Adrenergic System Activity in the Small Intestine of Male Rats
بررسی اثر تابش طولانی‌مدت امواج الکترومغناطیس با ‌فرکانس فوق‌العاده پایین بر فعالیت سیستم 2β آدرنرژیک در روده باریک موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Radiation Exposure of Urology Surgeons and Radiology Personnel during Fluoroscopy Guided Surgeries at Shahid Faghihi Hospital in Shiraz
ارزیابی میزان پرتوگیری جراحان یورولوژی و کارکنان شاغل در اتاق عمل بیمارستان شهید فقیهی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12 Weeks of High-Intensity Interval Training (HIIT) on Homocysteine and CRP Cardiovascular Risk Factors and Body Composition in Overweight Men
بررسی اثر 12 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر عوامل خطرزای قلبی و عروقی هموسیستئین، پروتئین واکنش‌گر C و ترکیب بدنی مردان دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Caregivers Awareness about the rules of Family Physician Program in Fasa in the Year 2014
میزان آگاهی گیرندگان خدمت از قوانین برنامه پزشک خانواده شهری فسا در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial Activity and Total Phenol Compounds of Punica granatum Hydro-Alcoholic Extract
ارزیابی فعالیت آنتی‌باکتریال و تعیین میزان فنل تام عصاره هیدروالکلی گل انار فارسی P‏unica granatum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning of linear T-cell epitops of EG95 antigen of Echinococcus granulosus into pGEX4t1 vector and expression analysis by SDS-PAGE
کلون کردن اپی توپ های خطی تحریک کننده ی لنفوسیت T آنتی ژن EG95 اکینوکوکوس گرانولوزوس در وکتور pGEX4t1 و بررسی بیان آن با روش SDS-PAGE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Propofol Anesthesia on Cutaneous Wound Healing in Rats
تأثیر استفاده از داروی بیهوشی پروپوفول بر روند التیام زخم‌های جلدی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Adhesive Surface Encoding Genes in Staphylococcus Aureus Isolated from Hospitalized Patients in Zabol-Iran by Multiplex PCR
بررسی میزان فراوانی ژن‌های کد کننده پروتئین‌های چسبندگی در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جداشده از بیماران بستری‌شده در بیمارستان های آموزشی شهرستان زابل به روش Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infertility, Ovulation Induction, and Cancers Risk in Women: Review Article
ناباروری، تحریک تخمک‌گذاری و خطر سرطان در زنان: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Contraction Velocity on Selected Muscle Damage Indices Following Acute Eccentric Exercise-Induced Muscle Damage: A Review
تأثیر سرعت انقباض بر شاخص‌های منتخب آسیب عضلانی متعاقب تمرین اکسنتریک حاد آسیب‌زا: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2016-9)


The Antibacterial Activity Evaluation of the Nanoparticles of Silver on Acinetobacter Baumannii
ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره بر روی اسینتوباکتر بومانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Balance Training with and Without Suit Therapy on the Balance and the Gait Pattern of Patients with Parkinsin's Disease
مقایسه تأثیر تمرینات تعادلی با و بدون لباس فضایی بر تعادل و الگوی راه رفتن بیماران مبتلا به پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Two-Week Swimming Training on Neuropathic Pain Induced by Chronic Constriction Injury and the Expression of GAD65 in Adult Male Rats
اثر دو هفته تمرین شنا بر درد نوروپاتی القا شده به روش آسیب مزمن ناشی از فشردگی عصب و بیان GAD65 در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Superoxide Dismutase (SOD), Glutathione (GSH), Malondialdehyde (MDA) and the Histological Changes of the Lung Tissue after γ-Irradiation in Rats
بررسی تغییرات سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون (GSH) و مالون دی آلدهید (MDA) و هیستولوژیک ناشی از تشعشع گاما بر بافت ریه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Citrullus Colocynthis (L.) Hydroalcoholic Extract on the Function of Lymphocyte Proliferation and Innate Immune System Responses after Challenge with the REV1 Vaccine in Wistar Rats
اثرات عصاره هیدرو الکلی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L) بر عملکرد میزان تکثیر لنفوسیت ها و پاسخ‌های ایمنی ذاتی بعد از چالش با واکسن REV1 در رت های ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Detection of Type 1 Fimbriae-Encoding Gene (fimH) in Uropathogenic Escherichia coli Strains Isolated from Outpatients with Urinary Tract Infection
ردیابی مولکولی ژن کد کننده فیمبریه نوع یک (fimH) در سویه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی جداشده از بیماران سرپایی مبتلابه عفونت مجرای ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Effect of the Phenol Compounds on Antibacterial Activity of Herbal Extracts: In vitro Assessment of Herbal Extracts in Fasa-Fars Province
بررسی تأثیر ترکیبات فنلی بر فعالیت ضدباکتریایی عصاره گیاهان دارویی: ارزیابی in vitro گیاهان دارویی شهرستان فسا- فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating performance of rural family physicians in Fars province working as part of Family Physician Program
بررسی نحوه‌ی عملکرد پزشکان خانواده روستایی استان فارس در راستای اجرای طرح پزشک خانواده 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks Endurance Training on Serum Levels of IL-10 and IL-8, and White Blood Cell Count in Women with Breast Cancer
اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر غلظت های سرمی IL-10، IL-8 و تعداد گلبول های سفید زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of rs2227956 HSPA1L Gene Polymorphism in Idiopathic Male Infertility
بررسی نقش پلی‌مورفیسم rs2227956 ژن HSPA1L در ناباروری ایدیوپاتیک مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Antioxidant Properties of Royal Jelly and Vitamin C on Enzymes, Histomorphometric and Liver Cells Apoptosis in Mice Suffering Hemolytic Anemia
بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی ژل رویال همراه با ویتامین C بر آنزیم‌ها، هیستومورفومتری و آپوپتوز سلول‌های کبدی موش‌های بالغ مبتلا به آنمی همولیتیک تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of Mesenchymal Stem Cell toward the Insulin-like Cells with Lentivirus Vector Mir-375
تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون انسانی به سمت سلول‌های تولید کننده انسولین با استفاده از لنتی وکتور miR-375
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of The Antibacterial Effects of The New Benzothiazole and Tetrahydropyrimidine Derivatives against Streptococcus Iniae, Edwardsiella Tarda and Aeromonas Hydrophila as Some Zoonotic Bacterial Pathogens
بررسی اثرات ضد باکتریایی مشتقات جدید بنزوتیازول و تتراهیدروپیریمیدین بر آئروموناس هیدروفیلا، استرپتوکوکوس اینیایی و ادواردزیلا تاردا به عنوان سه باکتری بیماری‌زای مشترک بین آبزیان و انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tribulus Terrestris Extract on Hepatic Complications Due to the Gelofen Consumption in Adult Female Rats
اثر عصاره خارخاسک بر عوارض کبدی ناشی از مصرف ژلوفن در موش‎های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effects of Vitamins C and E on The Oxidative Stress Induced by Sodium Metabisulfite on The Kidney Tissue in Adult Rats
اثر محافظتی ویتامین‌های E و C بر بافت کلیه در موش‌های صحرایی نر بالغ تحت استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف سدیم متا بی سولفیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Resistance Exercises and Yoga on the Life Quality and the Muscle Strength of Patients with Knee Osteoarthritis: A Systemic Review of the Previous Literatures
بررسی اثرات تمرین‌های مقاومتی و یوگا بر کیفیت زندگی و قدرت عضلانی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو: مروری نظام‌مند بر مطالعات پیشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Suicide with Chloroquine Overdose and Review of Literature
گزارش موردی خودکشی با مصرف بیش ‌از حد داروی کلروکین و بررسی متون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2016-4)


پاسخ به نقد مقاله: اثر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه دنایی بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موشهای صحرایی دیابتی
پاسخ به نقد مقاله: اثر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه دنایی بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موشهای صحرایی دیابتی
| [PDF-FA] | [XML] |

Complementary article: The effects of hydroalcoholic extract of dracocephalum kotschyi on blood glucose and lipid profile in diabetic rats
نقد مقاله: اثر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه دنایی بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موشهای صحرایی دیابتی
| [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of bla-CTX-M, bla-SHV, and bla-TEM Genes and Comparison of Antibiotic Resistance Pattern in Extended-spectrum β-lactamase producing and non-producing groups of Klebsiella pneumoniae Isolated from Clinical Samples in Kerman Hospitals
شیوع ژن های bla-SHV ، bla-TEM و bla-CTX-M و مقایسه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در دو دسته کلبسیلا پنومونیه دارا و فاقد آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف در نمونه های بالینی بیمارستان های شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of Helicobacter Pylori CagA Gene Antigenic Regions in E. coli
کلونینگ و بیان نواحی آنتیژنیک ژن CagA هلیکوباکتر پیلوری در باکتری اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Children’s Postural Abnormalities and Its Association with Sport Activity
میزان شیوع ناهنجاریهای قامتی کودکان و ارتباط آن با فعالیت ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Prevalence, Determining the Effects of Immunologic Sensitization and Clinical Symptoms Related to Allergens Existing in Khuzestan Province
بررسی شیوع، تعیین میزان حساسیت زایی و تظاهرات بالینی مرتبط با آلرژنهای موجود در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Sesamum Indicum Consumption on Biochemichal Parameters in Type 2 Diabetic Patients
بررسی اثر مصرف دانه کنجد بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Intensities of Acute Aerobic Exercise on Plasma Resistin Concentration and Insulin Resistance Index in Type 2 Diabetic Males
اثر شدت های مختلف فعالیت هوازی حاد بر غلظت رزیستین پلاسما و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiological Pattern of Injuries among Children under 15 Years of Age in Fasa in 2013
الگوی اپیدمیولوژیک حوادثِ کودکان زیر 15 سال شهرستان فسا در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of PNPLA3 Gene Polymorphism (rs738409) and Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Southern Iranian Population
بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs738409 ژن PNPLA3 با کبد چرب غیر الکلی در جمعیت جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Klebsiella pneumoniae Infections in Hospitalized Patients: Characterization of Antibiotic Cross-resistance and Detection of Cefepime Susceptible-dose Dependent (SDD) Strains
تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی متقاطع کلبسیلا پنومونیه و شناسایی سویههای با حساسیت وابسته به دوز نسبت به سفپیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Body Mass Index with Leptin and Other Hormonal Parameters in Women with Unexplained Infertility and Fertile Women
بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با لپتین و سایر پارامترهای هورمونی در زنان با ناباروری غیر قابل توجیه در مقایسه با زنان بارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of N-acetyl Cysteine on Paraoxon-induced Oxidative Stress in Rat Liver and Kidney
بررسی نقش -N استیل سیستئین بر استرس اکسیداتیو ناشی از پاراکسون در کبد و کلیه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of rs16953002 FTO Gene Polymorphism with Type 2 Diabetes and Obesity
بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs16953002 ژن FTO با دیابت نوع 2 و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The location analysis of the local pharmacies by the multi criteria decision-making AHP-Fuzzy method (case study IRAN-SHIRAZ)
تحلیل مکانی در مکان‌یابی داروخانه‌ها به روش تصمیم گیری چند معیاره AHP-Fuzzy (مطالعه موردی شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Maternal Blood Vitamin D Levels and Pregnancy Outcomes: A Review Article
ارتباط سطوح ویتامین دی خون زنان باردار با برخی پیامدهای بارداری: یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 0 (2016-8)


خلاصه مقالات پذیرفته شده اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماری های غیرواگیر
خلاصه مقالات پذیرفته شده اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماری های غیرواگیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2016-3)


پاسخ به نقد مقاله: بهبود گزارش نتایج مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز تست‌های تشخیصی
پاسخ به نقد مقاله: بهبود گزارش نتایج مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز تست‌های تشخیصی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد مقاله: بهبود گزارش نتایج مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز تست‌های تشخیصی
نقد مقاله: بهبود گزارش نتایج مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز تست‌های تشخیصی
| [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral Co-Administration of Zinc Sulfate and Vanadium on The Level of Blood Sugar in Streptozosin Induced Diabetic Rats
تاثیر مصرف خوراکی همزمان سولفات روی و وانادیوم بر سطح قند خون موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude, and Performance of Radiographers about the Principles of Radiation Protection and Following Protective Standards in Medical Imaging Centers of Hospitals in Fasa in 2015
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران از اصول حفاظت در برابر اشعه و رعایت استانداردهای حفاظتی در مراکز تصویربرداری پزشکی بیمارستان‌های شهرستان فسا در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Transdiagnostic Therapy on Anxiety, Depression, Cognitive Strategies of Emotional Regulation, and General Performance in Women with Comorbid Anxiety and Depression
اثربخشی درمان فراتشخیصی بر علائم اضطراب، افسردگی، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی و عملکرد عمومی زنان مبتلا به اضطراب و افسردگی همبود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The detection of Klebsiella pneumoniae 16srRNA specific gene by PCR-ELISA technique
تشخیص کلبسیلا پنومونیه از طریق توالی اختصاصی 16SrDNA با استفاده از تکنیک PCR-ELISA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ethanolic The effect of ethanolic extract of Saffron (Crocus sativus L.) on improving the spatial memory parameters in the experimental models of Parkinson disease in male rats
تاثیر عصاره اتانولی زعفرانL.) Crocus sativus) بر بهبود پارامترهای حافظه فضایی در مدل تجربی پارکینسون در رت‌های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of hydroalcoholic extract of dracocephalum kotschyi on blood glucose and lipid profile in diabetic rats
اثر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه دنایی بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assess the prevalence rate of Campylobacter genus and Campylobacter jejuni species in raw milk collected from the Amol City by Multiplex- Polymerase Chain Reaction
تعیین میزان فراوانی جنس کمپیلوباکتر و گونه کمپیلو باکتر ﮊﮊﻭﻧﻲ در شیر خام جمع آوری شده از شهرستان آمل بوسیله واکنش زنجیره‌ای پلی مراز چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cathepsin D gene Expression in Stomach: Its Association with Age, Sex, and Menopausal status
ارتباط بیان ژن کاتپسین D در معده با سن، جنسیت و وضعیت یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outer Membrane Protein D Gene in Clinical Isolates of Pseudomonas Aeruginosa and its Role in Antibiotic Resistance
ژن Outer membrane protein Dدر ایزوله‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا و نقش آن در مقاومت آنتی بیوتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Effects of Medication Therapy and Exercise Training with Diet on Liver enzyme Levels and Liver Sonography in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)
بررسی مقایسه‌ای تاثیر دارو درمانی و تمرین ورزشی به همراه رژیم غذایی بر میزان آنزیم‌های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Antimicrobial Effects of Centaurea Plant’s Essential Oil on Pathogenic Bacteria: Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis, and Escherichia Coli Isolated from Clinical Specimens
بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه گیاه گل گندم (Centaurea) بر روی باکتری‌های نوع پاتوژن استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و اشریشیا کلی جدا شده از نمونه‌های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Effective Factors in Preventive Behaviors of Brucellosis in Stockbreeder of Charaoymaq County: A Health Belief Model
بررسی عوامل موثر بر رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت در دامداران شهرستان چاراویماق: مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Blood Parameters, P53, and IL6 in Personnel of Copper Complex: A Comparison with Control Group
بررسی برخی پارامترهای خونی و بیان ژن‌های P‏53 وIL6 در شاغلین مجتمع مس در مقایسه با افراد کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hesperidin as a natural Radio-Protector
هسپریدین به عنوان یک محافظ پرتوی طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The orbital and sinonasal hemangiopericytoma, 2 case reports:
همانژیوپری سیتومای چشم و سینونازال، گزارش 2 مورد:
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2015-11)


comparison of serum visfatin levels in restricted diet rats,type2 diabetic rats and insulin resistance rats with normal rats
مقایسه سطوح ویسفاتین سرم درموشهای صحرایی دارای رژیم غذایی محدود، موشهای مبتلا به دیابت نوع2، موشهای مقاوم به انسولین با موشهای نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival of Dental Pulp Stem Cells: The effect of Soymilk and Milk
بررسی اثر شیرسویا و شیر گاو بر بقا سلول‌های بنیادی پالپ دندان خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of Some Genes Involved in Epigenetic in Breast Cancer Cell Lines: The Effect of Quercetin
اثر کوئرستین بر بیان برخی از ژن‌های درگیر در اپی ژنتیک درسل لاین‌های سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NT-4 Gene Expression of Male Wistar Rat’s Sciatic Nerve Fiber: The Effect of Decreased Activity on the Form of Spinal Nerve Ligation
اثر کاهش فعالیت به روش لیگاتوربندی عصب نخاعی بر بیان ژن NT-4 در عصب سیاتیک رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Perinatal Effects of Lithium Carbonate on Hypothalamic-Pituitary-Gonadal in Adult Female Wistar Rats
اثرات تجویز پری ناتال کربنات لیتیوم بر عملکرد محور هیپوتالاموس- هیپوفیز-گناد فرزندان ماده بالغ نسل اول موشهای صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of inhibitory effects of Chlorella vulgaris extract on growth, proliferation and biofilm formation by Streptococcus mutans and evaluation of its toxicity
بررسی اثر بازدارندگی عصاره ریز جلبک کلرلا ولگاریس بر رشد، تکثیر و تشکیل بیوفیلم توسط استرپتوکوکوس موتانس و ارزیابی سمیت آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brain Edema and Neurologic Deficits in Rat Stroke Model: The Effect of Hydroalcoholic Extract of Salvia Officinalis
بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis) بر میزان ادم مغزی و امتیاز نقص‌های نورولوژیک در مدل سکته مغزی رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Activity of Sirtuin 1 in MCF-7 Breast Cancer Cell Line: The Effects of Visfatin
بررسی تأثیر ویسفاتین بر روی فعالیت سیرتوئین 1 در رده‌ی سلولی MCF-7 سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effects of Cytomegalovirus Glycoprotein B on the Maturation and Function of Monocyte-derived dendritic cells
ارزیابی اثرات گلیکوپروتئین B سیتومگالوویروس بر بلوغ و عملکرد سلول‌های دندریتیک مشتق شده از منوسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Endurance Training on Tumor Level of IL-8 and Serum Level of IL-17 in Female Mice with Breast Cancer
بررسی اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر سطوح توموری اینترلوکین 8 و اینترلوکین 17 در سطح سرم موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pulmonary Function Test in Construction Workers and a Referent Food Industry Group: A Comparative Study
مطالعه مقایسه‌ای تست عملکرد ریوی کارگران ساختمانی و یک گروه از کارگران صنایع غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Digital and Analog Mammography in Breast Cancer Diagnosis and Screening: A Systematic Review and Meta-Analysis
بررسی اثربخشی ماموگرافی دیجیتال در مقایسه با ماموگرافی آنالوگ درغربالگری و تشخیص سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Applied Research in Properties and Clinical Application of Bone Marrow of Mesenchymal Stem Cells
بررسی کاربردی خصوصیات و نتایج درمانی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reported a case of water filled bulla in feet (molluscum contagiosum) Water-Filled Bulla in Feet (Molluscum Contagiosum): A Case Study
گزارش یک مورد زگیل آبکی در کف پا ( مولاسکوم کانتاجیزیوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conductance of Anesthesia in Pediatrics Pulmonary Hydatid Cyst: A Case report
مدیریت بیهوشی در کیست هیداتید ریه اطفال: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2015-8)


Detection of single Nucleotide Polymorphism E326K of SHBG Gene in Breast Cancer of Iranian Females
شناسایی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی E326K ژن SHBG با سرطان پستان زنان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Moderate Intensity Running Exercise on Femoral Bone Microarchitectures in Ovariectomized Sprague-Dawley Rats
اثر تمرین دویدن با شدت متوسط بر ریزساختارهای بافت استخوان فمور در موش‌های صحرایی اورکتومی شده از نژاد اسپراگ-داولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Frequency of Favorable Allele of rs12979860 Polymorphism of IL-28B in Healthy and HCV Infected Iranian Individuals
بررسی فراوانی الل مطلوب پلی مورفیسم rs12979860 ژن اینترلوکین 28B در جمعیت سالم و آلوده به HCV ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Soy Milk on Histomorphometric Changes of Olfactory Bulb in Neonatal Ovariectomized RatsSprague- Dawley strain
اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک پیاز بویایی ناشی از برداشت تخمدان در موش‌های صحرایی نوزاد نژاد Sprague- Dawley
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Side Effects of Methadone Maintenance Therapy in Patients Referred to Fasa Doctor Shariati Hospital
بررسی فراوانی عوارض ناشی از درمان نگه دارنده با متادون در مراجعه کنندگان به مرکز درمانی بیمارستان دکتر شریعتی فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge Regarding to Oral Manifestation of AIDS among General Dentists in Kermanshah, 2014
بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی کرمانشاه از تظاهرات دهانی بیماری ایدز در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intravenous Analgesia Pump on Neonates and the Complaints and Complications of Mothers after Cesarean Section
تأثیر پمپ بی دردی داخل وریدی بر نوزادان و میزان شکایات و عوارض مادران بعد از عمل جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Intracerebellumal Injection of Estrogen on Anxiety-like Behavior and Parameters of Antioxidant System following Ethidium Bromide Injection in rat
بررسی اثر تزریق استروژن به قشر مخچه موش صحرایی بر رفتارهای شبه اضطراب و پارامترهای سیستم آنتی اکسیدانی به دنبال تزریق اتیدیوم بروماید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic Evaluation of the Risk of Suffering from Musculoskeletal Disorders in Nurses with Quick Exposure Check (QEC) and the Effect of 8-week selected Corrective Exercises and Ergonomic Occupational Intervention on their Exposure Rate
ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات عضلانی- اسکلتی پرستاران به روش QEC و تأثیر 8 هفته حرکات اصلاحی منتخب و مداخلات ارگونومی شغلی بر میزان مواجهه آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Duration of Breastfeeding and Maternal Factors
بررسی ارتباط بین مدت زمان شیردهی و فاکتورهای مادران فرهنگی تهران در سال 92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of HCV Infection in Suspected Orphans Newborns by Real-Time PCR and HCV-Core Ag-Elisa
بررسی عفونت ویروس هپاتیت C در نوزادان مشکوک نگهداری شده در شیرخوارگاه به وسیله آزمایش کمی Real-Time PCR و نیز تست HCV-Core Ag-Elisa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitrification on Follicular Morphology of Ovarian Rat
بررسی اثر انجماد شیشهای بر مورفولوژی ردههای مختلف فولیکولی بافت تخمدان رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Prangos Ferulacea L on the Haematologic Indices of Diabetic Rats
تاثیر عصاره گیاه جاشیر (prangos ferulace lindl) برشاخص‌های هماتولوژیک در موش صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying Global and Iranian Food Consumption Patterns: A Review of the Literature
بررسی و مقایسه الگوی مصرف غذایی در ایران و جهان: یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treating a Patient with Bone Marrow Edema Syndrome with Iloprost
درمان یک مورد بیمار مبتلا به سندرم ادم مغز استخوان با داروی ایلوپروست: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2015-5)


Protective Effect of Wheat Germ Oil on Sex Hormones Disorders and Uterine Tissue Disorders Morphology Following Treatment with Carbamazepine in Epileptic Female Mice with Pentylenetetrazol
اثر حفاظتی روغن‌جوانه‌گندم بر اختلالات هورمون‌های جنسی و مورفولوژی بافت رحم به دنبال درمان با کاربامازپین در موش‌های ماده صرعی شده با پنتیلن تترازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial Effect of Curcumin Loaded Chitosan Nanoparticles
ارزیابی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Serum Vaspin and Chemerin Levels in Type 2 Diabetic and Treated with Anti Diabetic Drugs Metformin and Acarbose in Rats
بررسی سطوح سرمی واسپین‌ و‌ کمرین در موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به دیابت نوع‌2 و درمان شده با داروهای آنتی‌دیابتی متفورمین و آکاربوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Ecologic Condition on Antimicrobial Activity of Endemic Herbal Extracts in Fars Province
بررسی اثرات زیست بوم برفعالیت ضد میکروبی عصاره گیاهان دارویی بومی استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Hydro-alcoholic Extract of Apium Graveolens on Carbon Tetrachloride Induced Hepatotoxicity in Sprague-Dawley male Rats
بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر سمیّت القا شده توسط تترا کلریدکربن در موش بالغ نر نژاد اسپراگوداولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Effect of Hydroalcoholic Extract of Allium hirtifolium on Glycated Hemoglobin Formation in In-vitro Condition
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) بر میزان تشکیل هموگلوبین گلایکه شده در حالت برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aspirin Consumption during Pregnancy on Fetal and Placental Weights and Histomorphometric Changes of the Fetal Stomach in Rats
تاثیر مصرف آسپرین در طی بارداری بر وزن جنین و وزن جفت و تغییرات هیستوموفومتریکی معده‌ی جنین موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-vitro Differentiation of Human Umbilical Cord Wharton’s Jelly Mesenchymal Stem Cells to Insulin-Producing Cells
تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی ژله‌ی وارتون بند ناف انسان به سلول‌های تولید کننده‌ی انسولین در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ginkgo on Baclofen Induced Amnesia using Passive Avoidance Learning and Memory in Rats
تاثیر Ginkgo برکاهش حافظه ناشی از باکلوفن با روش شرطی احترازی غیر فعال در حافظه بلند مدت موش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological Evaluation of the Embryo and Weight Assessment of Body, Kidney, and Liver in Pregnant NMRI Mice Exposed to Zinc Oxide (ZnO)Nanoparticles
بررسی هیستوپاتولوژیک جنین و ارزیابی وزن بدن، کلیه و کبد در موش باردار نژاد NMRI تحت مواجهه با نانوذره اکسید روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blood Glucose Alterations in Spinal versus General anesthesia in those undergoing Cesarean Section Delivery
مقایسه تغییرات قند خون در بی‌حسی نخاعی با بیهوشی عمومی در عمل سزارین - یک مطالعه همگروهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of Copper Oxide (CuO) Nanoparticles and Surveying Its Bactericidal Properties against Aeromonas Hydrophila Bacteria
سنتز نانو ذرات اکسید مس و بررسی خصوصیات باکتری کشی آن بر روی باکتری آئروموناس هیدرو فیلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demand–Control Model and its Relationship with Burnout Syndrome in Nurses
ابعاد مدل نیاز-کنترل و ارتباط آن با سندرم فرسودگی شغلی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of Diphenhydramine Hydrochloride Mucoadhesive Oral Film and the Evaluation of its Pharmaceutics characteristics
تهیه فیلم مخاط چسب دیفن هیدرامین هیدروکلراید و ارزیابی خصوصیات فارماسیوتیکس آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metabolic Syndrome as a Risk Factor for Osteoarthritis
سندرم متابولیک به عنوان عامل خطر استئوآرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2015-2)


Antibiotic Resistance Pattern of Bacteria Causing Urinary Tract Infections in Children of Fasa During the years 2012 and 2014
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری‌های مولد عفونت ادراری در کودکان شهرستان فسا طی سال‌های 1391 تا 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Sand Fly Fauna in an Endemic Focus for Cutaneous Leishmaniasis in Fasa from April to October in the year 2013
بررسی فون و انبوهی پشه خاکی در شهرستان فسا در فاصله ماه‌های اردیبهشت تا مهر 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Effects of Topical Minoxidil or Rosemary and the Combination of Both on the treatment of Alopecia areata
تاثیر درمانی داروی مینوکسیدیل با رزماری و ترکیب هر دو ‌بر بیماران مبتلا به بیماری طاسی منطقه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Location Allocation of Health Care Centers Using Geographical Information System: region 11 of Tehran
مکان یابی بهینه مراکز درمانی شهری با استفاده از GIS : منطقه 11 شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Health Promotion Program with Collaborative Approach on Body Weight of Overweight Elementary School Girls
بررسی تاثیر برنامه ارتقا سلامت با رویکرد مشارکتی بر میزان وزن دختران دارای اضافه وزن دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Immunomodulatory Effect of Recombinant Exotoxin A of Pseudomonas Aeruginosa on Dendritic Cells Extracted from Mice Spleen
اثر ایمونومدولاتوری اگزوتوکسین A نوترکیب پسودوموناس بر سلول‌های دندریتیکی استخراج شده از طحال موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Development and the Expression of Bax, Bcl-2, and ErbB4 Genes following Vitrification of Eight Cell and Blastocyst Embryos
ارزیابی تکوین و بیان ژن‌های Bcl-2, Bax و ErbB4 پس از انجماد شیشه‌ای جنین‌های هشت سلولی و بلاستوسیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Antioxidant and the Antimicrobial Effects of Aqueous and Ethanolic Extract of Rumex Alveollatus L. on In-vitro Indicator Microorganisms
مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره آبی و اتانولی گیاه ترشک (Rumexalveollatus L.) بر میکروارگانیسم‌های شاخص در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histologic and Histomorphometric Study on the Effect of Hydro-Alcoholic Aloe Vera Extract on Tissue Formation of Sciatic Nerve in Diabetic Male Rats
مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه صبرزرد بر ساختار بافتی عصب سیاتیک در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extract of Phoenix Dactylifera Pollen on In vitro viability and proliferation rate of neonatal mouse spermatogonial stem cells
بررسی تاثیر عصاره‌ی آبی گرده‌ی نخل بر میزان زنده ماندن و تکثیر سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی موش نابالغ در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the frequency of Self-Immolation and its Relationship with Social and Demographic Status of the Patients Referring to Ghotboddin E Shirazi during the Years 2006 and 2011
بررسی فراوانی خودسوزی و رابطه آن با وضعیت اجتماعی و دموگرافیکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قطب الدین شیرازی طی سال‌های 1385 تا 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Rapid and Sensitive Real Time PCR Technique in Detection of DNA Impurities in Recombinant Interferon
به کارگیری روش سریع و حساس Real time PCR در تشخیص ناخالصی های DNA در اینترفرون نوترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Reasons for Refusing Coronary Angiography in Patients Referring to Cardiac Ward of Valiasr Hospital in Fasa
بررسی دلایل عدم انجام آنژیوگرافی در بیماران کاندید مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان ولی عصر (عج) فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parotid Lipoma: Case Report
لیپومای غده پاروتید: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2014-11)


Comparison of the Serum Level of Carcinoembryonic antigen, Prolactin, and Malondialdehyde in Patients Suffering from Breast Cancer and in Healthy individuals in Isfahan
مقایسه سطح سرمی کارسینو امبریونیک آنتی ژن، پرولاکتین و مالون دی آلدهید در بیماران مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of intrahippocampal injection of estradiol on spatial memory in male rats during multiple sclerosis disease
اثر تزریق داخل هیپوکمپی استرادیول بر حافظه فضایی در رت های نر طی بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of curcumin effects on liver tissue in adult male rats treated with cyclophosphamide
بررسی اثرات کورکومین بر بافت کبد در موش‌های صحرایی نر بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Natural Honey and Metformin on Pancreatic Histopathology in STZ- Induced Diabetic Rats
مقایسه اثر عسل طبیعی و متفورمین بر هیستوپاتولوژی پانکراس موش‌های صحرائی مبتلا شده به دیابت با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Several Common Antifungal Drugs (Clotrimazole, Miconazole, Fluconazole) alone and in Combination with Amphotericin B on Candida Species Isolated from Chronic Candidal Vulvovaginitis
بررسی اثر چند داروی ضد قارچی متداول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial Effects of Lecanora muralis SP. Extract on Staphylococcus Aureus and Salmonella Typhimurium in in-vitro and in animal model
ارزیابی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌های گلسنگ SP. Lecanora muralis بر استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا تیفی موریوم در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effect of Allicin, Silver Nano Particles, and Their Combination against Skin Infection due to Pseudomonas aeruginosa in Animal Model
اثرضد باکتریایی آلیسین، نانوذرات نقره و ترکیب آن‌ها علیه عفونت پوستی سودوموناس آئروژینوزا درمدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology and Risk Factors of Toxoplasmosis in High School Girls of Ilam in the Year 2012
بررسی سرواپیدمیولوژی و عوامل خطرتوکسوپلاسموزیس در دختران دبیرستانی شهر ایلام در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cesarean Section Rate and Its Cause in Fasa in the Year 2011
بررسی میزان سزارین و علل آن در شهرستان فسا، 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of IL-18 and IFN-γ on Severity of Malaria and Quality of Treatment
بررسی اثرتنوع ژن‌های ایمنی IL-18 و IFN-γ برشدت بیماری مالاریا و کیفیت درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibiotic Resistance Pattern of Isolated Gram-Negative Bacteria from Urine Culture of Hospitalized patients in Different Wards of Vali-Asr Hospital in Fasa During the Years 2012 and 2013
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری‌های گرم منفی جدا شده از کشت ادرار بیماران بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان ولی‌عصر (عج) شهرستان فسا طی سال‌های 1391 و 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Burn Injury (Second Degree) Recovery Using Silver Sulphadiazine Ointment 1% and the Combination of Mastic Gum with Ghee
بهبودی زخم ناشی از سوختگی (درجه دو) پس از درمان با پماد سولفادیازین نقره 1% در مقایسه با ترکیب روغن حیوانی- سقز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Studying of Deferasirox Side effects on the Structure and the Function of Bovine Liver Catalase
بررسی اثرات جانبی داروی دفراسیروکس بر ساختار و عملکرد آنزیم کاتالاز کبدی گاو در شرایط In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2014-9)


Evaluating the Effect of Vitamins E and C on Sexual Cell Lineages in Adult Male Rats under Oxidative Stress Induced by Endosulfan Consumption
بررسی اثر ویتامین‌های Eو C بردودمان سلول‌های جنسی در موش‌های صحرایی نر بالغ تحت استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف اندوسولفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mexiletine Effect on Bispectral Index Changes and Hemodynamic Responses to Endotracheal Intubation and During General Anesthesia
ارزیابی اثر مگزیلتین بر تغییرات شاخص دو طیفی (Bispectral Index) و پاسخ‌های همودینامیک به دنبال لوله‌گذاری نای و حین بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of KCNJ11 Gene Variant (rs 5219) in Patients with Diabetes after Liver Transplantation
بررسی واریانت (rs 5219) از ژن KCNJ11 در بیماران مبتلا به دیابت بعد از پیوند کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Breast-Feeding and Oral Glucose on Infants Vaccination Pain
مقایسه تأثیر شیر مادر با گلوگز خوراکی بر درد واکسیناسیون شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Demografic and clinical characters of patients whit Bacterial vaginosis in Ahwaz Amir Almoomenin hospital.
بررسی خصوصیات دموگرافیک و بالینی مبتلایان به واژینوز باکتریال در درمانگاه زنان بیمارستان امیر المومنین شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Contamination Rate, Sensibility and Antimicrobial Resistance Patterns in Staphylococcus Aureus Isolated from Traditional Cheese Consumed in Qotur of khoy Province
بررسی میزان آلودگی و تعیین الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از پنیر های سنتی مصرفی در بخش قطور شهرستان خوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Amount of Histamine Levels in Canned Tuna Fish Marketed in Supermarkets of Tabriz City
تعیین میزان هیستامین در کنسروهای ماهی تن عرضه شده در سوپرمارکت‌های شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Amount of 25-Hydroxy Vitamin D3 Concentrated in Serum of Normal and Overweight/ Obese Women and Its Relation to Metabolic Syndrome
مقایسه میزان 25 هیدروکسی ویتامین D3 سرم در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن/ چاق و ارتباط آن با سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an Intelligent, Non-Contact System for Controlling Neonate’s Body Temperature in Incubators
طراحی سیستم هوشمند و غیرتماسی کنترل دمای بدن نوزاد در انکوباتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

he Prevalence of Human Intestinal Parasites in Rural Areas of Saveh, Markazi Province, Iran
بررسی شیوع انگل‌های روده‌ای انسان در روستاهای شهرستان ساوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Home-based Pulmonary Rehabilitation Nursing on Fatigue and quality of life in Patients with COPD
مقایسه تاثیر مراقبت پرستاری توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل بر خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به COPD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Different Factors of Fear in Normal Delivery among Pregnant Women, in Arak -A Cross Sectional Study
بررسی دلایل و عوامل مرتبط با ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اراک - یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunogenicity of Hepatitis B Vaccine among Medical Staff of Shahid Madani Hospital of Tabriz, Iran
ایمنی زایی واکسن هپاتیت B در کادر درمانی بیمارستان شهید مدنی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene Family: Structure, Organization and Evolution
خانواده های ژنی ؛ سازمان دهی، تشکیل و تکامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

استاندارد سازی متدهای بررسی اثرات ضد باکتریایی گیاهان دارویی
استاندارد سازی متدهای بررسی اثرات ضد باکتریایی گیاهان دارویی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2014-6)


Comparison The Activity Rate of Alpha-1 Antitrypsin in Obese with normal weight People
مقایسه فعالیت آلفا-1-آنتی تریپسین در افراد چاق با افراد دارای وزن طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Survey of Life Quality in Renal Transplant Recipients, Peritoneal Dialysis, and Hemodialysis Patients in Kerman in the Year 2013
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران دریافت کننده پیوند کلیه با بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقی شهر کرمان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Melatonin Effect Against The Early Effect of Ionizing Radiation Induced Lung Injury
بررسی تاثیر ملاتونین در مقابل اثرات زودرس ریوی ناشی از تشعشع یونساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Selenium nanoparticles antioxidant on sperm parameters in mature and adult rats
تأثیر آنتی اکسیدانی نانو ذرات سلنیوم بر پارامترهای اسپرمی بیضه‌ی موش‌های جوان و مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of L-Arginin Supplementation on lipid profiles in patients with diabetes type 2
اثر مکمل ال آرژنین بر پروفایل لیپیدی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Garlic (Allium Sativum) Extract on Lead Detoxification of Neonatal Rats Kidney
بررسی اثر عصاره سیر بر رفع مسمومیت ناشی از سرب در کلیه نوزادان موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing The Effect of Hydro-alcoholic Leaf Extract of Mespilus germanica on the Blood levels of Glucose and Lipids in Streptozotocin Induced Diabetic Male Rats
بررسی تأثیر عصاره آبی- الکلی برگ ازگیل بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی شده با استرپتوزتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Consistancy Rate of Hypertension Treatment through Guide Line JNC-7, in Patients Who Were Referred to Health Centers and Health Houses of Fasa University of Medical Sciences 2012
بررسی میزان تطابق درمان فشار خون با گاید لاین 7-JNC در بیمارن مراجعه کننده به خانه‌های بهداشت مراکز بهداشت و درمان شهرستان فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probable Limitations of Osteoblasts Isolation from the Periosteum and Alveolar Bone in a Dog Model
مشکلات احتمالی استخراج استئوبلاست‌های دهانی جدا شده از پریوست و استخوان آلوئول در سگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Pretreatment Effects of Boiled Coffee and Curcuruma Longa on Serum Albumin as a Liver Indicator in Male Rats Injected with Tioacetamide
مقایسه تاثیرات پیش تیمار جوشانده قهوه و زردچوبه بر تغییرات آلبومین سرم به عنوان یک شاخص کبدی در موش های صحرایی نر تزریق شده با تیواستامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of IgG and IgA Antibodies Titrations against Helicobacter Pylori in Urban and Rural Populations in Mazandaran Province
مقایسه تیتراسیون آنتی بادی‌های IgG و IgA ضد هلیکوباکتر پیلوری در جمعیت شهری و روستایی استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Interaction of Hydroalcoholic Extract of Ginger Rhizome (Zingiber Officinale) with Nitric Oxide System on Mechanical Activity of Isolated Trachea of Male Rats
اثر تداخل عمل عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) و سیستم نیتریک اکسید بر فعالیت مکانیکی نای ایزوله موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Cytokine and Antibody Responses to Recombinant 31kDa Brucella Cell-Surface Protein in Brucella Abortus Infected Mouse Model
سنجش پاسخ‌های سایتوکاینی و آنتی‌بادی نسبت به پروتئین سطحی 31 کیلودالتونی نوترکیب بروسلا در مدل موش عفونی‌شده با بروسلا ابورتوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Protective Effects of Vitamin D on Diabete
بررسی اثرات محافظتی ویتامین D بر دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Wnt/β-catenin Signaling Pathway in Rat Primordial Germ Cells Reprogramming and Induction into Pluripotent State
نقش مسیر پیام دهی درون سلولی Wnt/β-catenin در القاء و باز برنامه نویسی سلول های زاینده بدوی رت به سلول های بنیادی پرتوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2014-3)


Polycystic Ovary Induction in Mouse by Testosterone Enanthate
القای تخمدان پلی کیستیک روی موش توسط تستوسترون انانتات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring the Various Types of Clostridium botulinumin in Four Kinds of Food Stuffs Using Multiplex PCR
ردیابی تیپ های مختلف کلستریدیوم بوتولینوم در 4 نوع ماده غذایی با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study on Histopatological and Histomorphometric Effect of Raw and Cooked Garlic on Spermatogenesis in Testis and Epidydims of Rats
بررسی اثر سیر خام و سیر پخته بر تغییرات هیستوپاتولوژیک وهیستومورفومتریک بیضه و اپی‌دیدیم و اثر بر روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Prevalence of Ocular Complications and It’s Risk Factors in Diabetic Patients of Diabetic Center of Nader Kazemi Clinic Shiraz- Iran 1998-2010
بررسی میزان شیوع سوء تغذیه پروتئین- انرژی (PEM) در کودکان زیر 5 سال شهر آباده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uniformity of Dose Distribution in Target Volume in Radiotherapy Techniques for Breast after Mastectomy.
بررسی یکنواختی توزیع دز در حجم هدف در تکنیک های رادیوتراپی پستان بعد از ماستکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of Interventions on improving the Service Quality of Physiotherapy Clinic in Rehabilitation Faculty of Tabriz in 2011-2012
بررسی تاثیر مداخلات بر ارتقای کیفیت خدمت در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز در سال های 90-89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiologic, Clinical and Laboratory Findings of Patients with Guillain Barre´ Syndrome in Southern Iran Since 2007 to 2012
بررسی اپیدمیولوژی، یافتههای بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به گیلن باره در جنوب کشور طی سالهای 91-86
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability, Validity and Factor Structure of the Persian Translation of General Health Questionnire (GHQ-28) in Hospitals of Kerman University of Medical Sciences
اعتبار، روایی و ساختار عاملی ترجمه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Positive Correlation of Resistin with Blood Lipids in Gestational Diabetes
همبستگی مثبت رزیستین با لیپید های خون در دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of Iron Deficiency and Its Anemia in 1-5 Years Old Children and Their Mothers in Birjand City
شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در کودکان 1-5 ساله و مادران آنها در شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Prevalence of Ocular Complications and It’s Risk Factors in Diabetic Patients Referred to Diabetic Center of Nader Kazemi Clinic Shiraz- Iran 1998-2010
بررسی میزان شیوع عوارض چشمی و برخی عوامل موثر در بروز آن در بیماران دیابتی مرکزدیابت درمانگاه خدمات بهداشتی-درمانی نادر کاظمی شهرستان شیراز 1377-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum Adiponectin in Women with Gestational Diabetes
بررسی تغییرات آدیپونکتین سرم در زنان مبتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of Illegal Drug Use in Women Referred to Substance Abuse Control Clinic in Fasa, Iran (2009-2011)
بررسی الگوی اعتیاد زنان خود معرف شهرستان فسا (90-1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Herpes Simplex Virus in Suspected Encephalitis, Keratitis and Dermal Infections Using Real- Time PCR
بررسی و تشخیص ویروس هرپس سیمپلکس دربیماران مشکوک به آنسفالیت، زخم قرنیه و عفونت های پوستی با روش Real-Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunomodulating Effect of Cyclophosphamide on the Mice Infected with Candida albicans
اثر تنظیم کنندگی سیکلوفسفامید بر روی سیستم ایمنی موشهای عفونت یافته با کاندیدا آلبیکنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2013-9)


The Incidence of Chest Trauma in Patients Refer to Vali - Asr Hospital of Fasa: (Epidemiology of chest trauma)
بررسی بیماران دچار تروما به قفسه سینه مراجعه کننده به مرکز آموزشی – درمانی حضرت ولیعصر(عج) فسا: اییدمیولوژی تروما به قفسه سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of immobilization stress on the HPG axis (hypothalamic - pituitary - gonad) hormones and the number of spermatogonia
بررسی اثر استرس بی حرکتی بر هورمون های محور HPG (هیپوتالاموس – هیپوفیز – گنادی) و تعداد سلول های اسپرماتوگونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Decision Aid's Pakage in Selected Treatment by Patients with Early Stage Breast Cancer and Decision making Outcomes
بررسی تاثیر بسته کمک به تصمیم گیری بر درمان انتخاب شده توسط بیماران مبتلا به سرطان پستان و پیامدهای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Cutaneous Leishmaniasis by PCR in Fasa district in 2012
تعیین گونه عامل لیشمانیوز جلدی به روش PCR در شهرستان فسا 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of polymorphism of TaqI in Vitamin D receptor gene and risk of ovarian cancer in women of North India
بررسی ارتباط TaqI در ژن کد کننده‌ی گیرنده‌ی ویتامینD و خطرابتلا به سرطان تخمدان در زنان شمال هندوستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of mesenchymal stem cells from fetal tissues
جداسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی از بافتهای جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Program Status of Premarital Counseling Centers in Hamadan Province Based on Theory of Reasoned Action (TRA)
بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مراکز مشاوره قبل از ازدواج استان همدان برمبنای تئوری عمل منطقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of stress, anxiety, depression and self-concept of students of Fasa University of medical sciences, 2010
بررسی استرس، اضطراب، افسردگی و خودپنداره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between quality and quantity of dietary carbohydrate and obesity in a group of women from Ahvaz
بررسی ارتباط کیفیت و کمیت کربوهیدرات رژیم غذایی و چاقی در گروهی از زنان سالم اهوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Radiation Protection in Nuclear Medicine Department in Namazi Hospital According to Global Accepted Standards
بررسی میزان انطباق وضعیت حفاظت پرتوی بخش پزشکی هسته ای بیمارستان نمازی شیراز با استانداردهای بین المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Promoting Hospital: A pilot study in Bo-Ali hospital, Qazvin, Iran
بیمارستان ارتقاء دهنده سلامت: یک مطالعه پایلوت در بخش قلب بیمارستان بوعلی شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation, Characterization and Antibiotic Resistance of Shiga Toxin-Producing Escherichia coli in Hamburger and Evolution of Virulence Genes stx1, stx2, eaeA and hly by Multiplex PCR
جداسازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی تولید کننده شیگاتوکسین از نمونه های همبرگر و بررسی وجود ژن‌های stx1 ، stx2، eaeA وhly در ایزوله‌ها با روش Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Oils Consumption Pattern and Its Related Factors in east Tehran
بررسی الگوی مصرف انواع روغن و عوامل مرتبط با آن در خانوارهای ساکن در شرق تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Life Skills Training and Preventive behaviors of Substances Abuse among University Students: a Longitudinal Study
آموزش مهارت‌های زندگی و رفتارهای پیشگیری کننده از سوء‌مصرف مواد در دانشجویان: یک مطالعه طولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination antimicrobial resistance profile of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from hospitalized patients in Taleghani Hospital (Ahvaz, Iran) from 2011-2012
بررسی پروفایل مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه های پسودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران بستری در بیمارستان طالقانی شهرستان اهواز در سال 1391-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Berberis integerrima Fruit Extract on Carbon-Tetrachloride Induced Hepatotoxicity in Rats
اثر محفاظتی عصاره میوه زرشک زرافشانی در برابر آسیب کبدی القا شده توسط تتراکلرید کربن در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2013-9)


The association of interleukin-13 gene polymorphism withkala-azar patients
بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین-13(1512-) در بیماران مبتلا به کالازار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Salmon Fish’s Oil on Avoidance Learning in Mature Male Rats
اثر روغن ماهی سالمون بر یادگیری احترازی در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of dexamethasone on emesis after morphine administration in animal model
بررسی اثر دگزامتازون بر استفراغ متعاقب مصرف مرفین در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the life quality of patients suffering from leishmaniasis
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی شهرستان فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Sensibility and Antimicrobial Resistance in Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Tabriz City
بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of Epstein-Barr virus in Hodgkin lymphoma Specimens in IRAN.
بیان ویروس اپشتین بار در نمونه های لنفوم هوجکین در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Double Sandwich ELISA Modified Method for the Detection of Clostridium Botulinum Type E
روش تغییر یافته Double Sandwich ELISA برای تشخیص توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial activity of Pullulan film incorporated with Artemisia sieberi essential oil
بررسی خاصیت ضد میکروبی فیلم تهیه شده از پولولان حاوی اسانس درمنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of Leptospira LipL32 Antigen as a Candidate for Rapid Diagnosis
کلونینگ و بیان آنتی‌ژن LipL32 لپتوسپیرائی به عنوان کاندیدی برای تشخیص سریع بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Parabrachial GABAA Receptors in Pain Modulation in Rats
نقش گیرنده ها ی گابا A موجود در ناحیه پارابراکیال بر روی تعدیل درد در موشهای صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of intra ocular pressure and hemodynamic change following intubation with Maccoy, Macintosh and Video laryngoscope
بررسی مقایسهای تغییرات فشار داخل چشم و همودینامیک بیمار پس از لولهگذاری داخل تراشه با لارینگوسکوپ مکینتاش، مککوی و ویدئو لارینگوسکوپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison PCR Method and Rapid Urease Test to Detect Helicobacter Pylori in the Gastric Biopsy Tissue Samples
مقایسه دو روشPCR و تست اوره آز سریع در شناسایی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه بافت بیوپسی معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review: Role of oxidative stress in male infertility
مروری بر نقش استرس اکسیداتیو در ناباروری مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2013-6)


ٍEffective factors on the Incidence of medication errors from the nursing staff perspective in various department of Fasa Hospital
عوامل تاثیر‌گذار در بروز اشتباهات دارویی، از دیدگاه کارکنان پرستاری شاغل در بخش‌های مختلف بیمارستان ولیعصر(عج) فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Aerobic Exercises of High and Moderate Intensity on Serum Leptin Levels and Capacity of Fat Oxidation among Young Obese Girls
مقایسه تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر سطح لپتین سرمی و اکسیداسیون چربی دختران جوان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Awareness and Practice of Women vis-à-vis Breast Self-Examination in Fasa in 2011
بررسی آگاهی و عملکرد زنان شهر فسا نسبت به سرطان پستان درسال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Camphor on Pituitary-Gonadal Hormonal Axis and Oogenesis in Adult Female Rats
تأثیر کافور بر محور هیپوفیز- گناد و اووژنز در موش‌های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory Study of Microbial Insecticide Produced by the Bacteria Bacillus thuringiensis of Starch Factory Sewage for Biological Control of Larvae Culex pipiens
بررسی آزمایشگاهی حشره‌کش میکروبی تولید شده توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیس از پساب کارخانه نشاسته به منظور کنترل بیولوژیک لارو کولکس پیپینس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Hydroalcoholic Extract of Matricaria Recutita on the Hormonal Pituitary-Testis Axis and Testis Tissue Changes of Mature Male Rats
تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial and Antifungal Effects of Acid and Water-Soluble Chitosan Extracted from Indian Shrimp (Fenneropenaeus indicus) Shell
اثر ضد میکروبی و ضد قارچی کیتوزان محلول در اسید و آب پوسته میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Olanzapine on Pituitary –Gonad Axis and Spermatogenesis in Adult Male Rats
تأثیر داروی اولانزاپین بر محور هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز در موش‌های صحرائی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Repair of Bone Defect after Bone Marrow Stromal Cell Transplantation in Rat
ارزیابی ترمیم نقص استخوان پس از پیوند سلول‌های استرومائی مغز استخوان در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a New Nano-Plant Composite of Cucurbita pepo for Wound Repair of Skin in Male Albino Mice: A New Nano Approach for Skin Repair
طراحی یک نانو ترکیب گیاهی جدید از کدوحلوایی برای ترمیم سوختگی پوست در موش‌های سوری نر از نژاد آلبینو: یک شیوه جدید نانو برای ترمیم پوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Construction of ctxB-gfp-stxB Gene Cassette and Investigation of Its Expression in E. coli Bl21 (DE3)
طراحی و ساخت کاست ژنی ctxB-gfp-stxBو بررسی بیان‌ آن در E. coli سویه (Bl21 (DE3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Metabolism, Transport and Role of Serotonin in the Body and the Relation between Serotonin and Diseases
مروری بر متابولیسم، انتقال و نقش سروتونین در بدن و ارتباط آن با بیماری‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Culture Condition and In Vitro Colonization Ability of Human Spermatogonial Stem Cells: A Review Article
بررسی شرایط کشت و قدرت کلونی‌زایی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی انسانی در محیط کشت: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2013-3)


Protective effects of vitamin E and selenium on spermatogenesis in adult male rat insulin-resistant
بررسی اثرات حفاظتی ویتامین E و سلنیوم بر اسپرماتوژنز موش های صحرایی نر بالغ مقاوم به انسولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of silver nanoparticle on lactate dehydrogenase activity and histological changes of heart tissue in male wistar rats
تاثیر نانوذرات نقره بر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و تغییرات بافت قلب در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency distribution of blood groups in diabetic patients and non diabetic patients in Shiraz Nader Kazemi clinic and the relationship between blood groups and diabetes (2010-2011)
بررسی توزیع فراوانی گروه‌های خونی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه نادر کاظمی شیراز و ارتباط گروه‌های خونی با بیماری دیابت 90-89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diet-induced metabolic syndrome model in rats
ایجاد مدل سندرم متابولیک از طریق رژیم غذایی در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ecstasy (MDMA) on the Number of Ovary Follicles and Hormonal Axis of Pituitary-Gonadal in Immature Rats
اثر قرص اکستازی بر تعداد فولیکول‌های تخمدان و محورهای هورمونی هیپوفیزـ گناد در موش‌های صحرایی نابالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Drug Resistance Pattern of Escherichia coli Strains Isolated from Fasa Vali-e-Asr Hospital Patients
بررسی الگوی مقاومت دارویی در سویه‌های اشریشیا کلی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological evaluation of Helicobacter pylori infection in patients with gastrointestinal disorders in Chahar Mahal and Bakhtiari province
بررسی اپیدمیولوژیک عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دارای اختلالات گوارشی استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Typing of Acinetobacter Baumannii Clinical Strains in Tehran by Pulsed-Field Gel Electrophoresis
تایپینگ مولکولی سویه‌های بالینی اسینتوباکتر بومانی در شهر تهران با روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotypical Evaluation of Multi-Drug Resistant Acinetobacter Baumannii
بررسی فنوتیپی مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت دارویی چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Cytocidal Activity of Bacillus Thuringiensis Parasporal Toxin on CCRF-CEM Cell Line
بررسی فعالیت سیتوسیدالی توکسین کریستالی باسیلوس تورنجینسیس بر روی رده سلولی CCRF-CEM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Serum Adenosine Deaminase Activity and Blood Glucose Level in Gestational Diabetes
همبستگی سطح سرمی آدنوزین دآمیناز با سطح گلوکز خون در دیابت حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different Radiotherapy Methods: A Review
مروری بر روش‌های مختلف پرتو درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An overview of the role of bacterial infection in male infertility
مروری بر نقش عفونت های باکتریایی درناباروری مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2012-12)


DNA Fingerprinting Based on Repetitive Sequences of Iranian Indigenous Lactobacilli Species by (GTG)5- REP-PCR
انگشت نگاری DNA بر مبنای توالی های تکرار شونده ژنومی درگونه های لاکتوباسیل های بومی ایران با استفاده از ,TGT)5-REP-PCR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Self-Concept in Perfectionism and Mental Health of Adolescents in the City of Shiraz in 2012
نقش واسطه گری خودپنداره برای کمال گرایی و سلامت روان در نوجوانان شهر شیراز در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-Term and Mid-Term Effects of Fasting and Downset Meal Pattern on Dietary Intakes, Anthropometric Parameters, and Glycemic and Lipid Profile in Fasting Women
بررسی تأثیر کوتاه مدت و میان مدت روزه‌داری و مصرف سحری بر دریافت‌های غذایی، شاخص‌های تن‌سنجی، گلیسمی و پروفایل لیپیدی در خانم‌های روزه‌دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Darab County Villagers' Satisfaction with Family Doctor Functions from Different Aspects
بررسی میزان رضایتمندی روستاییان شهرستان داراب از ابعاد مختلف عملکرد پزشک خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacterial Quality of Drinking Water in Bushehr Intercity Buses in 2010
بررسی کیفیت باکتریایی آب آشامیدنی در اتوبوس‌های مسافربری بین شهری بندر بوشهر در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification of Carcinogen Acenaphthene-Degrading Endemic Bacteria from Crude Oil Contaminated Soils around Abadan Refinery
جداسازی وشناسایی باکتری‌های بومی تجزیه کننده‌ی آسنفتن سرطان زا ازخاک‌های آلوده به نفت خام در اطراف پالایشگاه آبادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extracts of Prangos Ferulacea on Blood Factors of Kidney and Liver Functions in Diabetic Male Wistar Rats
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر بر شاخص های خونی عملکرد کلیه و کبد در موش های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Purification of Polyclonal Antibodies against Mycobacterium Avium Paratuberculosis Antigens in Rabbit
تهیه و تخلیص آنتی بادی های پلی کلونال علیه آنتی ژن های مایکوباکتریوم آویوم پاراتوبرکلوزیس در خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Sarcocystis Infection in Slaughtered Goats in Jahrom Abattoir
بررسی آلودگی به سارکوسیست در بزهای ذبح شده در کشتارگاه جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Theory of Planned Behavior in Predicting Factors of Substance Abuse in Adolescents
کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی فاکتورهای موثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive Effect of Berberis Integerrima on the Serum Levels of Glucose and Lipids in Streptozotocin (STZ)-Induced Diabetes in Rats
اثر پیشگیرانه‌ی عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر میزان سطوح گلوکز خون و چربی های سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Nurses' Viewpoints on Causes of Medicinal Errors and Barriers to Reporting in Pediatric Units in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences
بررسی دیدگاه پرستاران در مورد علل خطاهای دارویی و موانع گزارش دهی آن در بخش کودکان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fusion of Cholera toxin B subunit (ctxB) with Shigella dysenteriae type I toxin B subunit (stxB), Cloning and Expression that in E. coli
الحاق ژنی زیرواحد B سم کلرا (ctB) با زیرواحد B انتروتوکسین شیگلا دیسانتری تیپ 1 (stxB) ، همسانه سازی و بیان آن در باکتری E .coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Caesarean Section Change Trends in Iran and Some Demographic Factors Associated with them in the Past Three Decades
بررسی روند تغییرات میزان زایمان سزارین در ایران و عوامل جمعیت شناسی مرتبط با آن در سه دهه اخیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitamin D deficiency and stroke
کمبود ویتامین D و سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2012-9)


Student Research Projects Inhibiting Factors from the Students Perspective
بررسی عوامل بازدارنده ارائه طرح های تحقیقات دانشجویی از دیدگاه دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Title: The Comparison of Anxiety Sensitivity and Happiness in Irritable Bowel Syndrome Patients with Normal Matched Group in Shiraz
مقایسه حساسیت اضطرابی و شادکامی بیماران سندرم روده تحریک پذیر (IBS) با افراد سالم در شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attentional Demand of Speech in Children and Adolescents with Developmental Stuttering
میزان وابستگی گفتار به توجه در کودکان و نوجوانان مبتلا به لکنت تحولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Patients, Doctors and Nurses View Points about Patient Bill of Rights in Rasht Public Hospitals
ارزیابی دیدگاه پزشکان، پرستاران و بیماران بیمارستان‌های دولتی شهر رشت درباره رعایت مفاد منشور حقوق بیمار در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotypic and Phylogenic Analysis of Lactobacilli Producing Bacteriocin Isolated from Traditional Dairy Products and Food
مطالعه ژنوتیپی و فیلوژنتیکی لاکتوباسیل‌های تولید کننده باکتریوسین جداشده از محصولات لبنی محلی و غذای سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Related Factors to Choose Cesarean Rather than Normal Delivery among Shirazian Pregnant Women
عوامل مرتبط با انتخاب سزارین در میان زنان باردار ساکن شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Education Based on Health Belief Model in Isfahanese Housewives in Preventing H. pylori infection
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان خانه دار اصفهانی بر پیشگیری از عفونت هلیکوباکترپیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of post-stroke depression and its relationship with risk factors for stroke
مطالعه رابطه شیوع افسردگی متعاقب سکته مغزی با عوامل خطر ساز سکته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of IL18 gene polymorphisms (positions -656 G/T, -137 G/C and +105A/C) with Kala-Azar
ارتباط بین پلی‌مورفیسم‌های ژن اینترلوکین 18 (موقعیت های -137 G/C ،-656 G/T و +105 A/C ) و بیماری کالاآزار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2012-6)


Assessing Quality Of Life and related factors in Bushehr,s elders – 1387-8
بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بوشهر88- 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Different Human Immunodeficiency Virus Transmission Routes and Knowledge about AIDS in Infected People with HIV in Sirjan
بررسی فراوانی راه‌های انتقال ویروس HIV و میزان آگاهی افراد آلوده به ویروس HIV در شهرستان سیرجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Health Belief Model components in adopting preventive behaviors of cervical cancer
سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان دهانه رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Education Based on BASNEF Model Program in Promotion of Preventive Behavior of Leishmaniasis among Health Workers and Families under Health Centers Coverage
اثر بخشی آموزش مبتنی بر الگوی بزنف در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در بین بهورزان و خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Typing of Salmonella paratyphi B and Salmonella paratyphi C Isolates from Clinical Samples in Iran
تایپینگ ملکولی سویه های سالمونلا پاراتیفی B و سالمونلا پاراتیفی C جداشده از نمونه های بالینی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on Bacterial Contamination of Food Supply in the West of Tehran
بررسی آلودگی باکتریایی مواد غذایی در سطح عرضه مناطق غرب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Microwave Ovens Radiation Leakage on Testis Tissue and Sex Hormones in Immature Mice
بررسی اثر امواج نشتی اجاق مایکروویو بر میزان هورمون های جنسی در موش های سوری نر نابالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Th1 and TH2 Cytokine Network in Aspergilus Infected Tumor Bearing Mice
بررسی شبکه سایتوکاینی سلول های Th1 و Th2 در مدل موش توموری مبتلا به عفونت آسپرژیلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2012-2)


Pulmonary Hydatid Cyst Co-infected with Invasive Aspergillosis
عفونت هم زمان کیست هیداتید ریوی با قارچ آسپرژیلوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strength and Weakness of Crisis Management in Hormozgan Medical University’s Hospitals
توانمندی ها و محدودیت های مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between athlete’s men cortisol with leukocytosis and Neutrophils numbers after exercise in cold, warm and normal temperatures conditions
ارتباط کورتیزول با لکوسیتوز و شمار نوتروفیل های مردان ورزشکار پس از یک جلسه فعالیت ورزشی در شرایط دمایی سرد، گرم و طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Video & Verbal Education on Satisfaction and Post Operative Complications of Patients Undergoing Coronary Angiography
مقایسه دو روش آموزش از طریق فیلم و آموزش شفاهی بر رضایت مندی و عوارض بعد از عمل بیماران تحت آنژیوگرافی کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing quality of life dimension in different age decades: prediction for aging
مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در دهه های سنی مختلف: پیش بینی برای سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effect of Nisin on Listeria monocytogenes Inoculated into Surimi and Minced Meat
اثر مهاری نایسین بر لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده در گوشت چرخ شده و سوریمی ماهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of HCV on lipids profile of HIV patients
تاثیر HCV بر پروفایل لیپیدی بیماران HIV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effects of vitamin E and C against oxidative stress induced by sulfasalazine in the testis of male adult rats
بررسی خاصیت ضد اکسیدانی ویتامین های E و C بر استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف سولفاسالازین در بیضه موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Engineered and construction of pDS132::∆virG as suicide vector for targeted gene deletion of virG from Shigella flexneri 2a in order to generation a live attenuated Shigella vaccine
طراحی و ساخت حامل انتحاری pDS132::∆virG به منظور حذف ژن virG در شیگلا فلکسنری 2a برای تولید سویه واکسنی زنده تخفیف حدت یافته شیگلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of renal tubular dysfunction in beta thalassemia minor in shiraz
فراوانی نسبی اختلال عملکرد لوله ای کلیه در بیماران بتا تالاسمی مینور در شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Apolipoprotein A5 Polymorphism in Coronary- Heart Disease Patients
ارزیابی پلی‌مورفیسم نوکلئوتیدی ژن آپولیپوپروتئین A5 در مبتلایان به بیماری قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Large-scale PRP production by Haemophilus influenzae typeb, using modified CY medium
بهبود تولید PRP هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b با استفاده از محیط کشت CY اصلاح شده در مقیاس نیمه صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2011-12)


Antibacterial Effect of CrO and CoFe2O4 Nanoparticles upon Staphylococcus aureus
بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات CrO و CoFe2O4 روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Serologic and Molecular Prevalence of Hepatitis Type B, C, and G Infections in Patients with Hematological Malignancy in the South of Fars Province, Iran
تعیین میزان شیوع مولکولی و سرولوژیکی عفونت ویروس‌های هپاتیت نوع B، C و G در مبتلایان به سرطان خون در جنوب استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antioxidant Capacities and Total Phenolic Contents of Some Medicinal Plants in Iran
ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و فنل تام عصاره هیدروالکلی خاکشی، بارهنگ، زنیان، گشنیز و شنبلیله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification of Pyrene-degrading Bacteria from Soils around Landfills in Shiraz and Their Growth Kinetic Assay
جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه کننده پیرن از خاک‌های اطراف محل‌های دفن زباله در شیراز و بررسی سینتیک رشد آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence Rate of Congenital Anomaly of Male Newborn in Fasa Hospital
بررسی شیوع ناهنجاری‌های مادرزادی دستگاه تناسلی خارجی در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان ولی عصر (عج) فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Knowledge, Health Belief and Patterns of Cigarette Smoking Among Adolescents
بررسی آگاهی، باورها و الگوی مصرف دخانیات در نوجوانان پسر شهرستان زرندیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of CMV and Rubella in Women with Recurrent Spontaneous Abortion in Comparison with Normal Delivery
تعیین شیوع آنتی بادی ضد سیتومگالوویروس و روبلا در خانم‌های با سقط مکرر خود به خودی در مقایسه با خانم‌های با زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Absorbed Dose of Critical Organ in Rando Phantom under Head, Abdomen and Pelvis Spiral CT Scan by Thermo Luminescent Dosimetery - TLD
دزیمتری اندام‌های حساس بیماران ضمن سی تی اسکن اسپیرال از ناحیه سر، شکم و لگن با استفاده از TLD و فانتوم Rando
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydro-Alcoholic Garlic Extract on Testis Weight and Spermatogenesis in Mature Male Rats under Chemotherapy with Cyclophosphamide
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیر بر وزن بیضه و اسپرماتوژنز در موش‌های صحرایی نر بالغ تحت شیمی درمانی داروی سیکلو فسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-Regulation Behaviors of Hypertension and Related Factors Among Hypertensive Patients
بررسی عوامل مرتبط بر انجام رفتارهای خودتنظیمی فشارخون در بین مبتلایان به پرفشاری خون شهرستان بهار در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Differentiation and Proliferation of Primordial Germ Cells in Culture
مروری بر تمایز و تکثیر سلول‌های زایای بدوی در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2011-9)


Verification of changes in the nitrate with amount of raining in drinking water of fasa' s villages during years of 2007-2008
بررسی روند تغییرات نیترات با میزان بارندگی درآب آشامیدنی روستاهای شهرستان فسا طی سالهای 87-86
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing Bacterial Agents of Keratoconjunctivitis in Patients Referred to Ophthalmology Ward of Feiz Hospital in Isfahan
بررسی میزان شیوع عوامل میکروبی عفونت کراتوکونژنکتیویت در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم پزشکی بیمارستان فیض اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation bethealtyy ween dietary glycemic index and glycemic load and blood lipid levels in a group of women from Ahvaz
بررسی ارتباط نمایه گلایسمی و بار گلایسمی رژیم غذایی وسطوح پروفایل لیپیدی در گروهی از زنان سالم اهوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fish consumption limit for mercury compounds
تعیین حد مجاز مصرف ماهی از نظر ترکیبات جیوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and expression of Brucella outer membrane protein 36kDa (OMP2b) in E. coli
کلون، بیان و تخلیص پروتئین سطحی 36 کیلو دالتونی نوترکیب(Omp2b) بروسلا آبورتوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Bacterial Contamination in Anesthetic Equipments in Operation Room of Vali-E-Asr Hospital of Fasa Efficiency of Disinfection Methods
بررسی میزان آلودگی باکتریال در وسایل بیهوشی اتاق عمل بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان فسا؛ ارزیابی کارایی روش های ضد عفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serum Levels of Magnesium and Potassium in Stroke Patient and Healthy Controls
مقایسه سطح سرمی پتاسیم و منیزیم در بیماران مبتلا به استروک و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic evaluation of Vancomycin Resistant genes in Enterococcus spp. isolated from clinical samples
بررسی اپیدمیولوژیک ژن‌های مقاومت به ونکومایسین در انتروکوک های جدا شده از نمونه‌های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2011-6)


The effect of psycho educational program on stress and depression among cancer patients
بررسی تاثیر برنامه آموزشی روان شناختی بر میزان استرس و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of decreasing causes of exclusive breastfeeding in children below six months old, in Kerman city during 2008- 2009
بررسی علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر درکودکان زیر 6 ماه در شهرکرمان 88-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Salmonella enterica: Serotyping, Drug Resistance & Extended Spectrum of β-Lactamase (ESBLs)
سالمونلا انتریکا: سروتایپینگ، الگوی مقاومت دارویی و بتالاکتامازهای وسیع الطیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of eight dimensions quality of life for patients with diabetes type II, referred to Sanandaj diabetes center in 2009
بررسی ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دوم مراجعه کننده به مرکز دیابت سنندج 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Randomly Selected Completed Medical Records Sheets in Teaching Hospitals of Jahrom University of Medical Sciences, 2009
بررسی میزان تکمیل اوراق منتخب در پرونده‌های پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Radon level in dwellings of Tabriz
بررسی غلظت گـاز رادن در خانـه هـای مسکـونـی تبـریـز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the infection of Lymnaea-gedrosina to trematodes Larval in the water region of Khuzestan
تعیین آلودگی حلزون لیمنه ژیدروزیانا به لاروهای ترماتودها در مناطق آبی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Distributive Frequency of Oral Contraceptive Pills Consumption in Women with Cerebrovascular Events Admitted in Farshchian Hospital of Hamadan between 1997-2007
تعیین فراوانی مصرف قرص های ضد بارداری در زنان مبتلا به حوادث عروقی مغزی بستری در بیمارستان فرشچیان همدان در یک مطالعه ده ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles